บริการสำเนาบทความ Article Delivery Service

1. บริการขอสำเนาบทความให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ให้บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่นๆ

บริการขอสำเนาบทความให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นบริการขอสำเนาบทความจากห้องสมุดหรือหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่บทความที่ต้องการไม่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หากบทความที่ต้องการมีให้บริการภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สามารถใช้บริการ Article Express ได้

ผู้ใช้บริการ

ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

วิธีการใช้บริการ

- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ (คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย) ที่แผนกวารสาร ชั้น 3 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น ๒ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5716 หรือ e-mail: teaar@mahidol.ac.th
- ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ในกรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง) หรือระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ (กรณีติดต่อผ่านอีเมล์)
- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่ให้บริการ โดยจะเลือกแหล่งให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะทำการติดต่อไปยังผู้ขอใช้บริการเพื่อแจ้งให้ทราบ

อัตราค่าบริการ

ภายในประเทศ    ตามอัตราการให้บริการของแต่ละห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ติดต่อ
ต่างประเทศ        บทความละ 250 บาท (ผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า)

ระยะเวลา

ภายในประเทศ    ภายใน 2 วัน - 1 สัปดาห์
ต่างประเทศ        ใช้เวลาอย่างต่ำ 2 สัปดาห์

ให้บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่นๆ

ผู้ขอใช้บริการ

  • ห้องสมุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ห้องสมุด  สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

  • ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ (คุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ) ที่แผนกวารสาร ชั้น 3 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  • ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น ๒ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  • ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5721 หรือ e-mail: lisc@mahidol.ac.th
  • ผู้ขอใช้บริการต้องระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมมาอย่างละเอียดและครบถ้วนที่สุด เพื่อความถูกต้องในการให้บริการ
  • ผู้ขอใช้บริการต้องระบุวิธีการจัดส่งบทความว่าต้องการในรูปแบบใด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทางอีเมล์ หากไม่ได้แจ้งมา ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเป็นเอกสารทางไปรษรีย์ธรรมดาให้ พร้อมระบุค่าบริการ
  • เมื่อได้จัดส่งเอกสารออกไปแล้ว จะทำการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์

อัตราค่าบริการ

เป็นไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าปรับและค่าบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. 2553
อัตราค่าบริการสำเนาบทความ

ค่าทำสำเนาบทความ (บริการบุคคลและหน่วยงานภายนอก) หน้าละ 3 บาท
ค่าทำสำเนา โดยการสแกน หน้าละ 10 บาท
ค่าส่งสำเนาบทความ  
ทางพัสดุไปรษณีย์ 1-50 หน้า 20 บาท
51-100 หน้า 35 บาท
101–150 หน้า 50 บาท
151-200 หน้า 100 บาท
ทางพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 1-50 หน้า 65 บาท
51-100 หน้า 50 บาท
101-150 หน้า 95 บาท
151-200 หน้า 200 บาท
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งละ 10 บาท

วิธีการชำระค่าบริการ
ชำระค่าบริการเป็นตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10413 ในนาม คุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 1-2 วัน