บริการบทความวารสารที่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทั้งฉบับใหม่หรือฉบับย้อนหลัง จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารฉบับพิมพ์
จัดส่งให้ท่านทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง

**ให้บริการเฉพาะบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น**

MUSC Article Express is a document delivery service available at no cost to MUSC staff & student,
brought to you by Stang Mongkolsuk Library.

 

แบบฟอร์มบริการ MUSC Article Express

 
  ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
* ชื่อ-นามสกุล :
สถานะ :
หน่วยงานที่สังกัด :
* หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) :
* E-mail :
 
ข้อมูลบทความหรือเอกสารที่ต้องการ
Author(s) :
* Article Title :
* Journal Title :
Volume :
Issue / Number :
Year :
Page(s) :
Additional Remarks :

 ** กรุณาใส่ข้อความให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย **

เนื่องจากบริการสำเนาบทความระหว่างสมุด จะมีอัตรค่าบริการตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาท่านผู้ใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้นสอง เพื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า โดยห้องสมุดจะขอเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า รายการละ 50 บาท ซึ่งห้องสมุดจะส่งคืนจำนวนเงินส่วนต่างให้ท่านหากค่าบริการต่ำกว่า 50 บาท และขอเก็บเพิ่มหากค่าบริการเกินกว่า 50 บาท
ทั้งนี้ ทางห้องสมุดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมล เพื่อยืนยันการขอใช้บริการจากท่าน
 
ในกรณีที่เอกสารที่ต้องการไม่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านต้องการใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ
โปรดพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง Validate :