ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
      ตั้งอยู่ที่ ห้อง K215 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
      
      ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญาหาทางด้าน Server :
       พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (Pichit Leerungnavarat)

โทร. 0 2201 5726
E-mail : scpln@mahidol.ac.th
      
      ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญาหาทางด้าน Website :
       เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)

โทร. 0 2201 5890
E-mail : scwww@mahidol.ac.th หรือ tecrc@mahidol.ac.th

      
      

นุชสรา บุญครอง (Nootsara Boonkrong)

โทร. 0 2201 5893
E-mail : scwww@mahidol.ac.th หรือ scnbk@mahidol.ac.th