ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

 

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 

1. หน่วยทรัพยากรห้องสมุด (Library Resources Unit) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 2 [แผนผัง ชั้น 2]
2. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Services Unit) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 3 [แผนผัง ชั้น 3]
2. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Stang Mongkolsuk Museum) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 ห้อง P112 [แผนผังหน่วย]
3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology - AIT) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 [แผนผัง ชั้น 1]
4. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (Research Information Resources - RIR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง K527 [แผนผังหน่วย]
แผนผังระบบไฟฟ้าภายในห้องสมุด

 

 

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : ชั้น 2-3 ตึกฟิสิกส์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ : ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ : ห้อง P112 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

หน่วยสารสนเทศงานวิจัย : ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

โทร :

หัวหน้างาน 0-2201-5725
บริการหนังสือ 0-2201-5714, 5715
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร 0-2201-5717
บริการวารสาร 0-2201-5718
บริการไอทีวิชาการ 0-2201-5726
บริการสารสนเทศงานวิจัย 0-2201-5890
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 0-2201-5716

 

โทรสาร : 0-2354-7144, อีเมล : lisc@mahidol.ac.th

Line ID : stanglibrary

Lind ID QR-Code

เว็บไซต์ : http://stang.sc.mahidol.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary

 

 

สถานที่ตั้ง / แผนที่เดินทาง