ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
     
คู่มือการบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด อภิชัย อารยะเจริญชัย / รัตน์ชนก ยอดพินิจ
ขั้นตอนและเทคนิคการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทางวิชาการ อภิชัย อารยะเจริญชัย
     
งานวารสาร
     
วิธีการจัดเตรียมเล่มวารสาร (ไทยและต่างประเทศ) ก่อนออกให้บริการ รัตน์ชนก ยอดพินิจ
คู่มือการดำเนินงานด้านเทคนิคและการควบคุมทะเบียนวารสารฉบับพิมพ์ ดวงพร โพธิบุตร
     
งานบริหารทั่วไป
     
คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ (จ่ายโดย Bank Draft) สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ และเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
     
งานบริการสารสนเทศ
     
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ นุชสรา บุญครอง
คู่มือการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ / ธนิษฐา ชุ่มปัก
     
 
 

http://stang.sc.mahidol.ac.th/E-Manual
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 มิถุนายน 2556
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- เริ่มตั้งแต่ 22 กันยายน 2551-