ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558

 

       
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555-2559
แผนที่ความรู้ (Knowledge Map) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การดำเนินงานตามแผนกระบวนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การให้ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2556
เกณฑ์การลา มาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2558

 
รอบที่ 44 : เดือนมกราคม 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 2 / 2558)
หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม PA 2558 (2)"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
 
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 26 มี.ค. 58

สุภัคจิรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
2 30 มี.ค. 58

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
3 31 มี.ค. 58

อภิชัย

เอกสารประกอบการบรรยาย
4  1 เม.ย. 58

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
4  2 เม.ย. 58

ศิริพร และ สุภร

เอกสารประกอบการบรรยาย
5  7 เม.ย. 58

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
6  8 เม.ย. 58

เฉิดฉันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย
7  9 เม.ย. 58

ดวงพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 10 เม.ย. 58

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
9  16 เม.ย. 58

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 20 เม.ย. 58

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
11 21 เม.ย. 58

ณิชดาภา 

เอกสารประกอบการบรรยาย
12  22 เม.ย. 58

ครรชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
13  23 เม.ย. 58

กนกพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
14  27 เม.ย. 58

อัมฤตา

เอกสารประกอบการบรรยาย
15  28 เม.ย. 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
16  29 เม.ย. 58

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
17  30 เม.ย. 58

บุญญาวดี

เอกสารประกอบการบรรยาย
18 1 พ.ค. 58

อ.สรวง

เอกสารประกอบการบรรยาย
 
รอบที่ 43 : เดือนมกราคม 2558
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk 1 / 2558)
หัวข้อการเสวนา : "ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม PA 2558"
8:45 - 9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
 
ลำดับ วัน-เดือน-ปี ผู้เสวนา  
1 20 ม.ค. 58

วรัษยา

เอกสารประกอบการบรรยาย
2 21 ม.ค. 58

อภิชัย

-
3 22 ม.ค. 58

เฉิดฉันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย
4 23 ม.ค. 58

พิชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
5 26 ม.ค. 58

อัมฤตา 

-
6 27 ม.ค. 58

สมภพ

เอกสารประกอบการบรรยาย
7 28 ม.ค. 58

รัตน์ชนก

เอกสารประกอบการบรรยาย
8 16 ก.พ. 58

กนกพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
9 17 ก.พ. 58

ประชุมสรุปงาน BF2015

เอกสารประกอบการบรรยาย
10 19 ก.พ. 58

ปิยะนันต์

เอกสารประกอบการบรรยาย
11 20 ก.พ. 58

อริศรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
12 23 ก.พ. 58

ณิชดาภา

เอกสารประกอบการบรรยาย
13 24 ก.พ. 58

ครรชิต

เอกสารประกอบการบรรยาย
14 25 ก.พ. 58

นุชสรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
15 27 ก.พ. 58

เฉลิมพันธุ์

เอกสารประกอบการบรรยาย
16 3 มี.ค. 58

ดวงพร

เอกสารประกอบการบรรยาย
17 6 มี.ค. 58

สุภัคจิรา

เอกสารประกอบการบรรยาย
18 12 มี.ค. 58

วรรณพร และ ชลธิชา

-
19 16 มี.ค. 58

ศิริพร และ สุภร

-
20 18 มี.ค. 58

บุญญาวดี

เอกสารประกอบการบรรยาย
21 24 มี.ค. 58

สรวง

เอกสารประกอบการบรรยาย

ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

 

 
แนวความคิด
 
ใช้ KM เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อทำให้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด
 
บทบาทของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจหลักในการเป็น Knowledge, Information และ Content Management ของคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานในลักษณะเป็น Shared Services คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ และทำหน้าที่เป็น Enabler คือ ทำหน้าที่เชิงรุกในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปภายในคณะ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 2 (เมษายน 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2552)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs) ในหน่วยงาน / รายงานการประชุม
คลังความรู้ วิกิ (Wiki)
คลังความรู้คู่มือปฏิบัติงาน
คลังความรู้คู่มือฝึกอบรม
 
 
 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
1. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะตามค่านิยมหลัก M A H I D O L และสมรรถนะหลัก (Core competency) ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (ตามแต่ละตำแหน่งงาน)
3. พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง เช่น IT, ภาษาอังกฤษ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ
วิธีการพัฒนาสมรรถะรายบุคคล
1. อ่านหนังสือหรือบทความ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
2. เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ที่ได้รับและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
3. เยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice (ทั้งภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย)
4. เขียนผลงานทางวิชาการ บทความ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือฝึกอบรม ฯลฯ
5. ทำงานโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เป็นวิธี Learning by Doing)
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ตนเองต้องการพัฒนากับเพื่อนภายในหน่วยงาน โดยใช้เวที Morning talk
7. ฝึกทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เวที Morning talk
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552