ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554

 

       
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2554

 
หมายเหตุ : เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มหาวิทยาลัยปิดทำการ และบุคลากรสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554
 
รอบที่ 29: เดือนสิงหาคม-กันยายน 2554
การประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ตามโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของงานสารสนเทศฯ
9:00-9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
วัน เดือน ปี ชื่อโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน
22 ส.ค. 54 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ตามโครงการที่ 11) เฉิดฉันทร์ / นุชสรา / อริศรา / อรรถพล
23 ส.ค. 54 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ตามโครงการที่ 11) เฉิดฉันทร์ / นุชสรา / อริศรา / อรรถพล
  โครงการตรวจสอบสถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
หน่วยไอทีวิชาการ

 

รอบที่ 28: เดือนมิถุนายน 2554
โครงการสนับสนุนบุคลากรทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
20-30 มิถุนายน 2554 9:00-9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

เอกสารประกอบการเสวนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน / โครงการหรือผลงานที่จะทำในอนาคต
- แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
- แบบประเมินปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพในหน้าที่
- แบบประเมินสมรรถนะ
- รายละเอียดของผลงาน

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2552 / ใบสมัครทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 / แบบเสนอขอทุนวิจัย / แบบรายงานความก้าวหน้า / แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัย

ลำดับ ผู้เสวนา หัวข้อที่สนใจจะทำวิจัย
1 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล การสื่อสารทางวิชาการ (Scientific & Scholarly Communication) และวิธีการวิจัยแบบ Bibliometric Studies (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
2 อภิชัย อารยะเจริญชัย - จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
- การสืบค้นข้อมูล
3 วรัษยา สุนทรศารทูล สมาร์ทโฟนกับการศึกษา
4 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข - การเปรียบเทียบระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ Open Source ที่ใช้ในประเทศไทย
- สภาพการใช้หนังสือของห้องสมุด
5 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ผลงานวิจัย (Research Publications)
6 ศรีรมย์ คู้ลู้ การตรวจสอบคุณภาพของการลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือภาษาต่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เฉพาะที่ให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
8 บุญญาวดี พงษ์ศิลา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
9 มัณฑนา สุนันตา CRM กับงานบริการห้องสมุด
10 สาวิตรี เต็กแดง วิเคราะห์การใช้สารสนเทศของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ดวงพร โพธิ์บุตร พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
12 รัตน์ชนก ยอดพินิจ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
13 สรวง อุดมวรภัณฑ์ - การปนเปื้อนของเชื้อราและการควบคุมความชื้นในห้องสมุด
- ส่งเสริมการใช้โปรแกรม zotero เพื่อทดแทนหรือเสริมการใช้โปรแกรม Endnote
14 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ระบบห้องอบรมอัตโนมัติ
15 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม วิเคราะห์การออกแบบเชิงเปรียบเทียบ 10 อันดับเว็บไซต์จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย webometrics
16 อริศรา เฉิดมนูเสถียร วิเคราะการใช้งาน css2 กับ css3
17 นุชสรา บุญครอง พฤติกรรมการเลือกใช้ Web Browser
18 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของลูกจ้างประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่น มาให้ความรู้แก่บุคลากร
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
วิทยากร
เรื่องที่มาบรรยายชี้แจ้ง
1
3 ส.ค. 54 ณัฏฐินี สุริยวงศ์ (งานคลัง) การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (OT)
2 10 ส.ค. 54 คำรณ โชธนะโชติ (งานบริหาร) ความก้าวหน้าในสายงาน
 

 

 
รอบที่ 27: เดือนมิถุนายน 2554
กิจกรรมเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning Talk) -
เรื่อง "MY SUCCESS STORIES" ความสำเร็จ โอกาส และความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า ในระยะ 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.53-พ.ค.54)
9:00-9:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หมายเหตุ : เริ่มให้บุคลากรทุกคน เปิดอ่านหนังสือเวียนด้วยระบบ SC-MUSIS และลงบันทึกกิจกรรมประจำวันด้วยระบบ Calendar
 
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
เอกสารนำเสนอ
1
1 มิ.ย. 54 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
2
2 มิ.ย. 54 อภิชัย อารยะเจริญชัย
3
2 มิ.ย. 54 วรัษยา สุนทรศารทูล
4
3 มิ.ย. 54 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
5
6 มิ.ย. 54 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
6
7 มิ.ย. 54 ศรีรมย์ คู้ลู้
7
8 มิ.ย. 54 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา
8
8 มิ.ย. 54 บุญญาวดี พงษ์ศิลา
9
9 มิ.ย. 54 มัณฑนา สุนันตา
10
9 มิ.ย. 54 สาวิตรี เต็กแดง
11
10 มิ.ย. 54 ดวงพร โพธิ์บุตร
12
10 มิ.ย. 54 รัตน์ชนก ยอดพินิจ
13
13 มิ.ย. 54 สรวง อุดมวรภัณฑ์
14
13 มิ.ย. 54 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
15
14 มิ.ย. 54 นุชสรา บุญครอง
16
14 มิ.ย. 54 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม
17
15 มิ.ย. 54 อริศรา เฉิดมนูเสถียร
18
15 มิ.ย. 54 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
19
16 มิ.ย. 54 ธนิษฐา ชุ่มปัก
20
16 มิ.ย. 54 สุภร ผลโพธิ์
21
16 มิ.ย. 54 ศิริพร เพลินพนา

 

รอบที่ 26: เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554
บุคลากรระดับหัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC รุ่นที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 7 เมษายน 2554 / สอบ Post Test วันที่ 8 เมษายน 2554
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ รวม 17 ราย เข้ารับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC จากศูนย์ทดสอบ Center for Professional Assessment (Thailand) วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ผลการสอบ มีบุคลากรที่คะแนนสูงกว่า 600 / 990 ขึ้นไปจำนวน 5 ราย (840, 835, 715, 700 และ 645) และได้รับสิทธิในการไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย
 
รอบที่ 25: เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
ทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกันแบบ brainstorming และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
 
แนวความคิด
 
ใช้ KM เป็นเครื่องมือบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เพื่อทำให้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทำให้ความรู้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด
 
บทบาทของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีภารกิจหลักในการเป็น Knowledge, Information และ Content Management ของคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานในลักษณะเป็น Shared Services คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ และทำหน้าที่เป็น Enabler คือ ทำหน้าที่เชิงรุกในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปภายในคณะ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 2 (เมษายน 2552)
รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2552)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices - CoPs) ในหน่วยงาน / รายงานการประชุม
คลังความรู้ วิกิ (Wiki)
คลังความรู้คู่มือปฏิบัติงาน
คลังความรู้คู่มือฝึกอบรม
 
 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
1. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะตามค่านิยมหลัก M A H I D O L และสมรรถนะหลัก (Core competency) ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (ตามแต่ละตำแหน่งงาน)
3. พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง เช่น IT, ภาษาอังกฤษ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4. พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ
วิธีการพัฒนาสมรรถะรายบุคคล
1. อ่านหนังสือหรือบทความ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
2. เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ที่ได้รับและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
3. เยี่ยมชมกิจการของหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice (ทั้งภายในและภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย)
4. เขียนผลงานทางวิชาการ บทความ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือฝึกอบรม ฯลฯ
5. ทำงานโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เป็นวิธี Learning by Doing)
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ตนเองต้องการพัฒนากับเพื่อนภายในหน่วยงาน โดยใช้เวที Morning talk
7. ฝึกทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยใช้เวที Morning talk
 
นโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
แผนกิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2556
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552