ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555

 

       
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555-2559
 

กำหนดการประชุมบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ลำดับที่ วัน เดือน ปี  
ครั้งที่ 1/2555 7 ก.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 5 ต.ค. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 2 พ.ย. 55 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 21 ธ.ค. 55 รายงานการประชุม
เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง P115
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2555

 
รอบที่ 31: เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2555
ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 1 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 7
2 2 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol-IR)”
3 16 มี.ค. 55 การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ปี 2554 (ข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไข)
4 19 มี.ค. 55 แนะนำบุคลากรใหม่ แจ้งผลการประชุมแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์
5 26 มี.ค. 55 แจ้งเรื่องที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555 และประชุมรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2555
6 2 เม.ย. 55 - ข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการทำงานล่วงเวลา
- หารือเรื่องเวลาเปิดปิดของห้องสมุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และแนวทางของห้องสมุดฯ
7 10 เม.ย. 55 - ข้อตกลงในการทำงาน ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-ส.ค.55)
- โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของงานสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์
8 19 เม.ย. 55 1.เรื่องแจ้งจากที่ประชุมรองคณบดีและที่ประชุมกรรมการคณะ
2.การใช้งาน e-pay slip
3. การใช้งาน webmail และ e-mail ใหม่
4. หารือการเตรียมงานและแบ่งหน้าที่งาน 21st Century skill
9 27 เม.ย. 55 1. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดจำนวนวันลา วันมาทำงานสาย กลับก่อน วันที่ไม่บันทึกวันลา
2.แนวทางการเลือกหัวหน้าหน่วยฯแทน เมื่อครบวาระเดือน ต.ค. 55
10 29 พ.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานที่สำนักบรรณสารและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
11 26 มิย. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงาน Eco Library ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 23 ก.ค. 55 คัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
13 27 ก.ค. 55 ชี้แจงเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPex และการทำ SIPOC Model
14 5-9 ส.ค. 55 บุคลากรงานสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการจัดการความรู้ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 25” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 16-20 ส.ค. 55 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรงานสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2
16 20 ส.ค. 55 แนวทางและขั้นตอนในการจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด
17 20-21 ส.ค. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.55)
 
รอบที่ 30: เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555
ลำดับที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ
1 20 ม.ค. 55 การใช้งานโปรแกรม Mendeley โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114
แบบประเมิน
2 2 ก.พ. 55 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการจัด งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7
3   ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ MU QD3
4 13 ก.พ. 55 ประชุมสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2555
5 14 ก.พ. 55 ประเมินสมรรถนะ (Core competency) ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำหรับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2554

(ดำเนินการโดย หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552