หน้าแรก l มหาวิทยาลัยมหิดล l คณะวิทยาศาสตร์ l ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข l หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 
ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
เยี่ยมชม Center of Excellence และแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั่วไป
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินชื่อดัง
ผู้เขียนภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy)
ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับอภินันทนาการจาก Prof. Dr. Toshiomi Yoshida
ผู้อำนวยการ Japan Society for the Promotion of Science ประจำประเทศไทย
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
ห้องสมุดเปิดต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน Open House 2007
ของคณะวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University
ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP)
เยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน ๔๐ ราย
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน ๑๐ คน
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
งานพิธีทำบุญครบรอบ ๘๘ ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐
จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านคณบดี และ Prof. Tatsuji Seki
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยี่ยมชม "หอเกียรติยศคณะวิทยาศาสตร์ (Hall of Fame)" ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในวันเปิดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue) ๙ มกราคม ๒๕๕๐
 

 
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ -
พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๖ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๑๔๔ E-mail : teaar@mahidol.ac.th, lisc@mahidol.ac.th