ขนาดของเว็บไซต์และจำนวนไฟล์ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2553
    ภาควิชา
1 WebPage Total scan scma scch   scmi   scbc   scbi   scbt   scpl  scpa  scpy   scpm   scps 
  *.HTM          21,949          191          7,954  (ภาคดูแล)           283          3,493            14          687             842          394          1,330          585          6,176
  *.HTML          22,174            45          1,249              -               628            71            14          3,004          127        16,897            50              89
  *.ASP               213            59              86              -                68            -              -                 -              -                -                 -  
  *.PHP          12,619            -               646              -               453            36            19                1            -          11,436            28               -  
  *.JSP                 -              -                 -                -                 -              -              -                 -              -                -                 -  
  Total          56,955         295         9,935              -           283         4,642         121         720         3,847         521       29,663         663         6,265
2 Rich File    
  *.DOC               579            77             187              16              31              3            93              35            22              50              4              61
  *.XLS               159            -               131              -                16                1                1              1                6            -                  3
  *.PPT               141            52                3              -                  3            24              3                5            33                8            -                10
  *.PDF            3,822          162             544              28             936          244          195             247          486             556            20             404
  *.PS                78            -                78              -                  -                 -              -                -                 -  
  Total            4,779         291            943              -             44            986         271         292            288         542            620           24            478
3 MEDIA    
  *.JPG,*.JPEG        104,777       3,204        35,482         3,214        12,656       8,454       4,892        11,372       1,744          3,460       1,289        19,010
  *.TIF, *.TIFF                20              2               -                -                  2            -                2               -              -                 -              -                14
  *.GIF          16,984          379          2,004            218          1,585            83          376          2,452          291          3,985          191          5,420
  *.PNG            1,815              8             678              26             157          155            13             167            31             265              2             313
  *.AVI                44            -                  4              -                  2            -              -                30            -                 -              -                  8
  *.WMV               189            -                 -                72              66            -              -                28            23               -              -                 -  
  *.MPEG1                 -              -                 -                -                -              -                -                 -              -                 -  
  *.MPEG2                 -              -                 -                -                -              -                 -              -                 -              -                 -  
  *.MPEG4                 -              -                 -                -                -              -                 -              -                 -              -                 -  
  *.MP3                  6            -                 -                -                  2            -                 -                4               -              -                 -  
  *.WAV               132            -                 -                -                -              -               108            -                  8            -                16
  *.WMA                15            -                 -                    15            -              -                 -              -                 -              -                 -  
  Total        123,982      3,593       38,168              -        3,530       14,483      8,694      5,283       14,157      2,093         7,718      1,482       24,781
  Grand Total        185,716      4,179       49,046              -        3,857       20,111      9,086      6,295       18,292      3,156       38,001      2,169       31,524
4 size (MB)      17,795.20          659          3,500              -            512          2,400          850          599          2,450       2,240             946         69.2          3,570
5 webboard                   1,964      2,459 10       167  
  post                       376      2,459 5       89  
  reply                    1,588   5       78