สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
     
ลำดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ต.ค พ.ย. ธ.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ม.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.พ. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร มี.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร เม.ย. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร พ.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร มิ.ย. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ส.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.ย. รวม
    ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกจากห้องสมุด    
1 กฤตภาคข่าวประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
  (Daily newspaper clipping on Population and Reproductive Health)                                                                                                                                                                    
2 กิจการไฟฟ้า 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
3 กินรี  (Kinnaree) 0 5 0             0 3 0 0 10 0 0 2 0 2 10 3       1 6 0 7       0 4 0 4       0 3 0 3       0 3 0 3       1 0 0 1       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 34
4 เกษตรก้าวหน้า 0 2 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 1 1 2
5 แก่นเกษตร (Khon Khan Agriculture Journal) 2 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 3 0 3       0 0 0 0       17 2 0 19       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 22
6 ข่าวกุ้ง  (Shrimp culture newsletter) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 1
7 ข่าวสภาคณาจารย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
8 ข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง (Journal of department of public works and town and country planning) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 2 0 2       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1 7
9 ข่าวสารเวชศาสตร์เขตร้อน 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
10 ข่าวสำนักหอสมุด มก. 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
11 ความรู้คือประทีป 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2 0 0 1 1       0 0 0 0       0 1 0 1 6
12 จดหมายข่าวพลศึกษา 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
13 จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (National Institute of Animal Health (NIAH) Newsletter) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
14 จดหมายข่าวเอ็มเทค 0 2 0             0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 6
15 จุลสารกรุงเทพมหานคร 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 2
16 จุลสารข้อมูลสมุนไพร  (Medicinal plant newsletter) 0 1 0             1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2       0 0 0 0       2 0 0 2       0 1 0 1       0 10 0 10       0 2 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 19
17 จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
18 จุลสารสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
19 จุลสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Trade Association Thailand) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
20 ฉลาดซื้อ 0 2 1             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 4 0 4       0 0 0 0 5
21 เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin) 2 0 0             0 4 0 0 0 0   1   1 0 4       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 9
22 โดมทัศน์ 0 0 0             0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1       0 1 0 1       0 0 0 0       1 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 7
23 ถักทอสายใยแห่งความรู้ 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 0 18 0 18       0 0 0 0       0 0 0 0 21
24 เทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 1 2 2
25 เทคโนโลยีวัสดุ 0 0 0             1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 4 2       0 1 0 1       0 0 1 1       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 10
26 เที่ยวรอบโลก * 0 12 3             0 10 2 0 9 0 3 11 2 16 9 12       1 13 0 14       1 13 1 15       0 10 2 12       0 6 0 6       2 4 4 10       2 17 0 19 0 11 0 11       0 12 0 12       1 6 1 8 144
27 ไทยเภสัชสาร (Thai journal of pharmaceutical science) 1 0 0             0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
28 ธรรมลีลา  (Dhammaleela) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 1 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
29 ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat medical journal) 0 2 0             0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 3
30 นิตยสาร สสวท. 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
31 นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Nuclear Review) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       1 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 2 0 2 8
32 น้ำก๊อก (การประปานครหลวง) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       0 1 0 1       0 9 0 9 12
33 บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
34 ประชากรและการพัฒนา (Population and development newsletter) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
35 ประชาคมวิจัย 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       1 2 0 3       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 9
36 ผาสุก  (PHASUK) 0 3 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       1 2 0 3       0 0 0 0 0 1 0 1       0 1 0 1       0 2 0 2 8
37 พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 7
38 พุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj medical journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 1 0 1       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 6
39 ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 3
40 มติชนสุดสัปดาห์ * 1 21 7             1 21 1 2 21 3 2 7 2 11 26 23       7 21 6 34       2 6 4 12       0 19 8 27       2 25 6 33       0 24 3 27       0 19 7 26 1 23 4 28       1 18 3 22       2 11 8 21 290
41 ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 6 0 6       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 6
42 รักษ์พลังงาน (Energy saving news) 0 0 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 2 0 2       0 2 0 2 0 1 0 1       0 2 0 2       0 1 0 1 11
43 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ประจำสัปดาห์) 0 0 0             0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0 7
44 โลกกว้างกลางแจ้ง (Outdoor World Magazine) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 5 0 5       0 0 0 0 5
45 วชิรเวชสาร (Vajira medical journal) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 5
46 วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต (Journal Law for Life) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
47 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Science) 0 1 0             0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 2 0       0 1 0 1       0 0 0 0       3 0 0 3       3 1 0 4       11 5 0 16       0 1 0 1 1 1 0 2       0 0 0 0       0 1 0 1 33
48 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 4 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 2 1 0 3       0 1 0 1       0 0 0 0 5
49 วารสารกายภาพบำบัด (Thai journal of physical therapy) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 4
50 วารสารการค้าโลก 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 1 3 8
51 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine) 0 1 0             0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1       0 0 0 0       0 0 0 0       1 1 1 3       8 3 0 11       0 1 0 1       4 3 2 9 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 29
52 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0 0             0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
53 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HELTH) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 2 0 2 0 0 0 0       0 1 0 1       2 0 0 2 10
54 วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and zoology gazette) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
55 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 0 2 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       2 0 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       4 6 0 10       0 1 0 1 14
56 วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
  (Central Laboratory and Greenhouse Complex (CLGE) Newsletter)                         0 0 0 0 0 0             0 0 0         0 0 0         0 0 0         0 0 0                                                                    
57 วารสารข่าวศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
58 วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
  (Bulletin of the Thailand National Commission for UNESCO)                         0 0 0 0 0 0             0 0 0         0 0 0         0 0 0         0 0 0                                                                    
59 วารสารคณะพลศึกษา (Journal of Faculty of Physical Education) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0             0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
60 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 4
61 วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
62 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Science) 1 0 0             0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 3 0 3       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 10
63 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree journal of science and technology) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       1 2 0 3       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       2 1 0 3       1 0 0 1 8
64 วารสารไทย (Thai journal) 0 0 0             0 2 0 1 4 0 0 1 0 1 5 2       0 1 1 2       0 1 0 1       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 15
65 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Natural History Journal of Chulalongkorn University)                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
66 วารสารนโยบายพลังงาน 0 1 0             1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3       0 4 0 4       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 1 1       2 8 0 10       0 3 0 3 23
67 วารสารประชากรและสังคม (Journal of population and social studies) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
68 วารสารผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์ (Dermatological journal of Lions Suphannahong) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
69 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง (Journal of King Mongkut' s Institute of Technology Ladkrabang) 1 6 0             0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 2 0 2 8
70 วารสารพลังงาน 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
71 วารสารพืชปลูกพื้นเมืองไทย 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
72 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal)                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
73 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
74 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 0 5 0             0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       1 1 0 2       1 0 0 1 7
75 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
76 วารสารราชทัณฑ์ 0 0 0             0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 4
77 วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
78 วารสารโรงพยาบาลชุมชน 0 1 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 2 0 2       0 2 0 2 0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 9
79 วารสารโรงพยาบาลราชวิถี (Journal of the Rajavithi Hospital) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 2
80 วารสารโลกพลังงาน  (Energy World Journal) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       1 3 0 4       0 0 0 0 4
81 วารสารวิจัยพลังงาน  (Journal of Energy Research) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       1 0 0 1       1 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 4 0 4       0 0 0 0 8
82 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT research and development journal) 0 8 0             0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 2 0 2 0 0 0 0       9 14 0 23       0 1 0 1 30
83 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 2 0             0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       1 11 0 12       2 0 0 2 18
84 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0             0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0       1 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       1 0 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       3 6 0 9       0 0 0 0 13
85 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai journal of health research) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 4 0 4       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 7
86 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       1 3 0 4       1 0 0 1 5
87 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย (ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       1 1 0 2       1 1 0 2 11
88 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
89 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi Journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 3
90 วารสารวิทยาลัยราชสุดา 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
91 วารสารวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 0 0 0       1 0 0 1       0 0 0 0 4
92 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 0 14 0             0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 0       1 6 1 8       0 0 0 0       0 4 0 4       1 4 0 5       0 0 0 0       1 1 0 2 0 0 0 0       0 15 0 15       1 0 0 1 39
93 วารสารวิทยาศาสตร์ มก. (KU Science Journal) 0 1 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
94 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (Journal of science Khon Kaen University) 1 11 0             0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9       1 2 0 3       0 0 0 0       0 0 0 0       1 1 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 14
95 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Srinakharinwirot University Science Journal) 0 4 0             0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       2 3 0 5       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 7
96 วารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
97 วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       1 0 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
98 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 1 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       2 1 0 3       2 1 0 3       1 1 0 2       0 1 0 1 0 0 0 0       4 1 0 5       0 0 0 0 14
99 วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 0 4 0             0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0       2 0 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       1 1 0 2       0 3 0 3       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 10
100 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 0 6 0             1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0 1 0 0 1       3 3 0 6       0 1 0 1 16
101 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ราชภัฏเชียงราย) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
102 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ราชภัฏเลย) ฉบับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 0 3 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
103 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 4 0             0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1 4 0 0 4       7 3 0 10       0 0 0 0 20
104 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 2 0             0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 5 0 5       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       1 0 0 1       0 0 0 0 10
105 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
106 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
107 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of STREC) 0 6 0             0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       9 0 0 9       1 1 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       1 1 0 2       0 0 0 0 14
108 วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Green Research)                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
109 วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ม.ราชภัฏมหาสารคาม) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
110 วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       1 0 0 1       1 0 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
111 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 0 1 0             0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2       0 1 0 1       0 1 0 1       0 1 0 1       1 0 0 1       1 0 0 1       0 4 0 4 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 12
112 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
113 วารสารสถาบันประสาทวิทยา (The Journal of Prasat Neurological Institure) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 1
114 วารสารสถิติ รายไตรมาส (Quarterly Bulletin of Statistics)   0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
115 วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
116 วารสารสมุนไพร (Thai journal of phytopharmacy) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       3 1 0 4       3 1 0 4 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 8
117 วารสารสัตวแพทย์ (Kasetsart Veterinarinas) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 1 0 1       1 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1 6
118 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
119 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of public health) 6 8 0             0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0       0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 21
120 วารสารสามสมอ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
121 วารสารสร้างเสริมสุขภาพ (Thai health promotion journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
122 วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and Natural Resources Journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
123 วารสารสุขศึกษา (Journal of health education) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 2
124 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 2
125 วารสารส่องโลกเคมีและเทคโนโลยี 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
126 วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. (Thailand narcotics journal) 0 0 0             0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
127 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand) 1 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 3 0 3       0 0 0 0       0 0 0 0 1 1 0 2       1 1 0 2       0 0 0 0 7
128 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 4
129 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
130 วารสารห้องสมุด  (T.L.A. bulletin) 0 0 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 7 0 7       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 15 0 15       3 13 0 16       1 2 0 3 44
131 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
132 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 3 0 3       1 1 0 2 0 1 0 1       0 3 0 3       0 1 0 1 10
133 วารสารองค์การเภสัชกรรม 0 2 0             0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 1 0       1 3 0 4       0 0 0 0       0 3 0 3       1 1 0 2       2 1 0 3       1 1 0 2 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 18
134 วิทย์พิบูลสาร 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 1
135 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology journal) 0 0 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       2 0 0 2 0 1 0 1       0 0 0 0       0 1 0 1 5
136 วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
137 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal. Social science) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 2 0 2       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 1 2 0 3       0 0 0 0       0 0 0 0 9
138 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol dental journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 2
139 วิปัสสนาสาร  (Vipassanasara) 7 28 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       1 2 0 3       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 8
140 เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 0 2 0             0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1 0 1 0 1       0 1 0 1       0 1 0 1 6
141 เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 0 2 0 2       0 1 0 1       0 0 0 0 5
142 ศปว. สาร 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 11 0 11       0 1 0 1 0 1 0 1       0 1 0 1       0 0 0 0 14
143 สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind  medical journal) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 2 0 2       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 5
144 ส่งเสริมเทคโนโลยี (Leadership of all Industrial Enterprise and Innovation Technology Magazine) 0 2 0             0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 2 0 2       0 1 0 1       0 1 0 1 0 0 0 0       0 8 0 8       0 1 0 1 15
145 สนข. สาร 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 1 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0 2
146 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * 0 2 0             3 8 1 6 22 6 2 14 1 17 34 12       6 10 1 17       0 19 2 21       1 15 2 18       0 17 0 17       2 9 5 16       0 22 3 25 0 14 3 17       2 14 1 17       1 15 1 17 228
147 สัตวแพทยสาร (Journal of the Thai Veterinary Medical Association Under the RoyalPatronage) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       2 0 1 3       0 0 0 0 0 2 0 2       0 1 0 1       0 1 0 1 9
148 สารคดี (Sarakadee Magazine) * 1 11 5             0 6 3 3 12 1 2 8 2 12 16 9       0 12 2 14       1 5 3 9       0 4 1 5       1 6 3 10       0 7 1 8       2 12 4 18 0 15 3 18       1 15 1 17       1 5 0 6 142
149 สารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Gazette) 0 1 0             0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0       0 9 0 9       0 1 0 1       0 3 0 3       0 3 0 3       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 18
150 สารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0
151 สารศิริราช (Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม = Siriraj Hospital gazette) 0 0 0             0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 24 0 24       0 0 0 0       0 0 0 0 26
152 สารสถิติ (Statistics Newsletter) 0 0 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 0 1       0 0 0 0       0 0 0 0 1
153 สารสัมพันธ์จุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ (Chumbhot - Pantip Foundation) 0 1 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 0 12 0 12       0 0 0 0       0 0 0 0 12
154 สื่อพลัง (Power and thought) 0 0 0