Faqs

สำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำได้หรือไม่

23 May , 2011  

การทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ โดยหลักการแล้ว การทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ผู้ใช้สามารถทำสำเนาได้หากผู้ใช้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย   โดยสามารถทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่สมควร เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย

ที่มา:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/question%26answersoftware.doc

,


Comments are closed.