Faqs

พนักงานผลิต..ลิขสิทธิ์เป็นของใคร

23 May , 2011  

การที่ลูกจ้างในหน่วยงาน/บริษัทผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามทางการที่จ้างลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นของใคร

ตอบ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในงานนั้นจะตกเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออก เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างงาน  เช่น บริษัทที่ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อขาย หากนายจ้างและลูกจ้างในบริษัทไม่ได้มีหนังสือตกลงกันเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์จะเป็นของลูกจ้าง แต่นายจ้างมีสิทธินำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นออกจำหน่ายได้ แต่ไม่มีสิทธินำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาดัดแปลงหรือพัฒนา  ต่อยอด เป็นต้น

ในทางตรงกันข้ามการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์โดยการรับจ้างบุคคลอื่น (ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัท) ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น  (ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ) เช่น ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวาดภาพ โดยที่ผู้รับจ้างนั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัท และมิได้สร้างสรรค์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นมาก่อนการรับจ้างนั้น เป็นต้น

ในกรณีของ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับคำสั่งจากหน่วยงานราชการของตนให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการ โดยมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร ลิขสิทธิ์จะเป็นของหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ที่มา:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/question%26answersoftware.doc

,


Comments are closed.