Faqs

ใช้โปแกรมเถื่อนมีผลอย่างไร…

23 May , 2011  

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมีผลเสียอย่างไรบ้าง

ตอบ

  • ผู้ซื้ออาจได้รับซอฟต์แวร์รุ่นเก่าหรือซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่อง
  • การทำซ้ำที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่บันทึกไว้เสียหาย หรือมีไวรัสแฝงอยู่
  • ผู้ซื้ออาจเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ เสียค่าปรับ หรือถูกจำคุกได้
  • ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้รับผลตอบแทนอันพึงมีพึงได้จากนวัตกรรมที่พวกเขาคิดขึ้น เป็นการบั่นทอนกำลังใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เป็นต้น
ที่มา:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/question%26answersoftware.doc

,


Comments are closed.