IT law

ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการเรียนการสอน

7 Jun , 2011  

เปิดเทอมแล้วนะคะสำหรับปีการศึกษา 2554 มาพร้อมกับฝนกันเลยทีเดียว สำหรับน้องๆ นักศึกษา
เทศกาล การบ้าน/รายงาน กำลังจะเริ่ม ส่วนท่านอาจารย์ก็ต้องเตรียมการสอน เตรียมงานวิจัย หน่วยไอทีวิชาการมีข้อแนะนำว่าทำอย่างไรจะปลอดภัยจาการละเมิดลิขสิทธิ์มาฝาก ดังนี้ค่ะ

ในการทำการบ้าน / รายงาน / เตรียมการสอน ถ้าต้องทำสำเนาจาก หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยนั้น สามารถทำได้โดย

(1)ทำสำเนา 1 ชุด สำหรับผู้สอนเพื่อใช้สอน/เตรียมสอน/วิจัย

 • 1 บท จากหนังสือ 1 เล่ม
 • บทความ 1 บท จากนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
 • เรื่องสั้น/เรียงความขนาดสั้น 1 เรื่อง บทกวีขนาดสั้น 1 บท ไม่ว่าจะนำมาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม
 • แผนภูมิ กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพลายเส้น การ์ตูน รูปภาพ ภาพประกอบหนังสือจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร  หรือหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ภาพ

(2) การทำสำเนาจำนวนมากเพื่อใช้ในห้องเรียน
ทำได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน โดยผู้สอนเพื่อใช้สอน/ อภิปรายในห้องเรียน สำเนาที่ทำขึ้นต้องไม่ยาวจนเกินไปและต้อง ระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสำเนาทุกฉบับด้วย ดังนี้

2.1 ร้อยกรอง

 • บทกวีที่ไม่เกิน 250 คำ และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน 2 หน้า
  [หน้าละ 2,000 ตัวอักษรตัวอักษรขนาด 16
 • บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 คำ

2.2 ร้อยแก้ว

 • บทความ 1 บท เรื่อง 1 เรื่อง หรือเรียงความ 1 เรื่องหรือไม่เกิน 2,500 คำ
 • ตอนใดตอนหนึ่งของร้อยแก้วซึ่งไม่เกิน 1,000 คำหรือร้อยละ 10 ของงานนั้น (แล้วแต่ว่าจำนวนใดน้อยกว่ากัน)    แต่ได้อย่างน้อย 500 คำ
 • แผนภูมิ กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพลายเส้น รูปภาพ ภาพประกอบหนังสือจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ภาพ
 • งานที่มีลักษณะเฉพาะ – งานที่อยู่ในรูปของร้อยกรอง/ ร้อยแก้ว/ผสมผสานกัน มักมีภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็กทำทั้งฉบับไม่ได้แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2,500 คำ และทำสำเนาตอนใดตอนหนึ่งของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนั้นหรือไม่เกินร้อยละ 10 ของคำที่ปรากฏในงานนั้น
 • งานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ทำสำเนาบทกวี บทความเรื่อง หรือเรียงความได้ไม่เกิน 1 เรื่องหรือสามารถตัดตอนมาจากผลงานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ได้ไม่เกิน 2 ตอน หรือทำสำเนาผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง จากงานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจากนิตยสาร วารสารรวมเล่มในเวลา 1 ภาคการศึกษา

(3.)รูปภาพและภาพถ่าย

3.1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย หรือ ร้อยละ 10 ของจำนวนภาพของผู้สร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่ว่าจำนวนใดน้อยกว่ากัน)

3.2 ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณเท่ากับข้อ 3.1 แต่จะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ

อย่าลืมนะคะ “ การนำงานลิขสิทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแจ้งให้ทราบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้ามี)และ/หรือแหล่งที่มาด้วย (ถ้ามี) ”

แหล่งที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการเรียนการสอน [ออนไลน์].

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images//handbook%20learning.doc

,


Comments are closed.