About

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ บริการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา และช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) ในเรื่องของอุปกรณ์ เครือข่าย การใช้งานโปรแกรม สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์