HOME     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Information Technology : AIT
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

 

ภารกิจของหน่วยงาน

 

สอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information & Computer Literacy) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) "ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท" เช่น

   - How EndNote can help you with your Research and Thesis

   - How EndNote can help you with your Research and Thesis(English Version)

   - Zotero : An Endnote alternative

   - การใช้งานโปรแกรม Turnitin – Plagiarism Prevention (สำหรับอาจารย์/นักศึกษา)

   - การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

   - การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint

   - การใช้งาน Facebook และ Twitter และเทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย

   - การใช้งาน Blog by Wordpress - การจัดทำเว็บไซต์อย่างง่าย

   - เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

   - การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง

   - เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Excel

   - การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs

 

ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ เครือข่าย การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์

 

ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บ ผลิตไฟล์มัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่บนเว็บ ประสานงานด้านเทคนิคกับเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี web 2.0

 

ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-magazine) และดำเนินงานโครงการสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publishing) เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ

 

 

สอบถามข้อมูล

โทร. 0 2201 5724-27

 

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มิถุนายน 2011