กิจกรรมการอบรมประจำปี 2556

 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม

จำนวนคน

แบบประเมิน
กรกฎาคม 2556

ก.ค. 2556

ทดสอบบรรณารักษ์ใหม่ 36  
ก.ค. 2556 ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 75  

ก.ค. 2556

Plagiarism Checker for Student Thesis (Instructor section) 15  
ก.ค. 2556 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 90  

ก.ค. 2556

ปฏิบัติการ SCBT305 : Industrial biotechnology 53  
ก.ค. 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 40  

ก.ค. 2556

Plagiarism Checker for Student Thesis (student section) 17  
ก.ค. 2556 บรรยาย "The Use of Electronics in Forensic Science" 7  

ก.ค. 2556

อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 46 18  
ก.ค. 2556 อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)" รุ่นที่ 14 20  
มิถุนายน 2556

มิ.ย. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory II 120  
มิ.ย. 2556 ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 60  

มิ.ย. 2556

อบรม "โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" 112  
มิ.ย. 2556 ภาคปฏิบัติการอบรม เขียนโครงการขอใช้สัตว์ทดลองอย่างไรให้ได้ใจกรรมการ 30  

มิ.ย. 2556

แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Reaxis 19  
มิ.ย. 2556 อบรมโปรแกรมการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 40  

มิ.ย. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCPL473 - Seminar 1 50  
มิ.ย. 2556 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 45  

มิ.ย. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCBI 400 : Special Problems in Biology 15  
มิ.ย. 2556 ทดสอบบุคลากรใหม่ (โครงการทุนเรียนดี) 10  
พฤษภาคม 2556

พ.ค. 2556

อบรม "โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" 252  

พ.ค. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Science Illustration 38  
พ.ค. 2556 ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 20  

พ.ค. 2556

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล high throughput sequencing 15  
พ.ค. 2556 อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)" รุ่นที่ 13 6  
เมษายน 2556

เม.ย. 2556

อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turn-It-In 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 6 6  
เม.ย 2556 สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัตินักเอกสารสนเทศ 1  
เม.ย 2556 อบรม "โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" 56  
เม.ย 2556 อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 45 11  
เม.ย 2556 อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)" รุ่นที่ 12 7  
เม.ย 2556 อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง" รุ่นที่ 6 3  
มีนาคม 2556

มี.ค. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 165  
มี.ค. 2556 ปฏิบัติการวิชา SCBI373 : Basic Techniques in Molecular Biology 24  

มี.ค. 2556

อบรมการใช้งาน Photoshop และ Illustrator ในการจัดทำรูปเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 10  
มี.ค. 2556 อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)" รุ่นที่ 11 18  

มี.ค. 2556

อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 44 40  
มี.ค. 2556 อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง" รุ่นที่ 5 16  
กุมภาพันธ์ 2556

ก.พ. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 165  
ก.พ 2556 เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 6  
ก.พ 2556 ILSE606 : Mini Project Research in Science, Mathematics and Technology Education 15  
ก.พ 2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจำลองวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ด้านนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 3" 120  
ก.พ 2556 ผู้บริหารและบรรณารักษ์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสาร 4  
ก.พ 2556 ปฏิบัติการวิชา SCPL291 - Scientific Illustration 24  
ก.พ 2556 คณะบุคลากรและผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 7  
ก.พ 2556 ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 20  
มกราคม 2556

ม.ค. 2556

ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 165  
ม.ค 2556 ปฏิบัติการวิชา SCMA448 - Computer Applications Statistics 34  
ม.ค 2556 SCAN604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology 38  
ม.ค 2556 บรรยาย "การใช้งานโปรแกรม MS Excel" 17  
ธันวาคม 2555
ธ.ค. 2555 SCBT494 : Seminar in biotechnology II 51  

ธ.ค. 2555

ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 110  
ธ.ค. 2555 อบรม "The 2nd training on Turnitin : Plagiarism checking software for foreign students" 16  
พฤศจิกายน 2555

พ.ย. 2555

แนะนำการใช้ระบบ SC Meeting 12  
พ.ย. 2555 ปฏิบัติการวิชา SCBT605 : Technique in Biotechnology 20  

พ.ย. 2555

ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 165  
พ.ย. 2555 ปฏิบัติการวิชา SCBT302 : Microbial Physiology (How to process data) 52  

พ.ย. 2555

การประเมินแบบสอบถามด้วย SPSS 46  
พ.ย. 2555 คณะบุคลากรหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 20  

พ.ย. 2555

อบรม "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)" รุ่นที่ 10 17  
พ.ย. 2555 คณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 5  

พ.ย. 2555

อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 43 36  
พ.ย. 2555 อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง" รุ่นที่ 4 11  
ตุลาคม 2555

ต.ค 2555

ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 150  
ต.ค 2555 วิชา SCBT485 - Special Project in Biotechnology 1 50  

ต.ค 2555

อบรม "การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 17 14  
ต.ค 2555 อบรม "การสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010" รุ่นที่ 2 10  

Download File โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

 

 

  กิจกรรมการอบรมประจำปี 2555 >>>
  กิจกรรมการอบรมประจำปี 2554 >>>

 

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ตุลาคม 2556