logo

ผลการดำเนินงาน

 

สรุปรายละเอียด รายรับ - ค่าใช้จ่าย จากการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ปี 2548-2559
ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการ

รายรับ

ค่าใช้จ่าย

คงเหลือ (บาท)

การจัดงานฯ ครั้งที่ 1(2-4 ก.พ.48)

105,100.00

27,960.00

77,140.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 2(7-11 ก.พ.49)

230,000.00

68,366.50

238,773.50

การจัดงานฯ ครั้งที่ 3 (7-9 ก.พ.50) 

136,500.00

53,268.00

322,005.50

ซื้อตู้หนังสือกระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ (9 เม.ย.50)

 

75,000.00

247,005.50

การจัดงานฯ ครั้งที่ 4 (2-6 ก.พ.52)

233,500.00

84,645.00

395,860.50

ซื้อตู้แสดงหนังสือมาใหม่ และตู้หนังสือฝากจำหน่าย จำนวน 2 ชุดตู้ (31 ส.ค.52)

 

131,600.00

264,260.50

การจัดงานฯ ครั้งที่ 5(1-5 ก.พ.53)

277,200.00

82,220.00

459,240.50

ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด (30 มี.ค.53)

 

10,700.00

448,540.50

จ้างทำใบคั่นหนังสือ (11 มิ.ย.53)

 

5,082.50

443,458.00

ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง (19 ก.ค.53)

 

25,000.00

418,458.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 6 (1-4 ก.พ.54)

208,650.00

86,984.00

540,124.00

ซื้อตู้โชว์หนังสือกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (9 พ.ค.54)

 

45,000.00

495,124.00

ซื้อโซฟา พร้อมโต๊ะกลางกระจก (3 มิ.ย.54)

 

24,321.10

470,802.90

ซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง (3 มิ.ย.54)

 

12,840.00

457,962.90

ค่าถ่ายรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 1 รูป
(2 ธ.ค.54)

 

800.00

457,162.90

ค่าจ้างอัดรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 5 รูป
(6 ธ.ค.54)

 

164.00

456,998.90

ค่ากรอบใส่รูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 3 รูป (9 ธ.ค.54)

 

2,700.00

454,298.90

ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (14 ธ.ค. 54)

 

2,500.00

451,798.90

การจัดงานฯ ครั้งที่ 7 (7-10 ก.พ.55)

207,300.00

 123,408.44

535,690.46

ซื้อตู้โชว์ของที่ระลึกกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (8 มี.ค.55)

 

53,000.00

482,690.46

ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (19 ต.ค. 55)

 

1,100.00

481,590.46

การจัดงานฯ ครั้งที่ 8 (5-8 ก.พ.56)

229,050.00

95,442.60

615,197.86

ค่าอัดรูปสี จำนวน 8 รุป (19 ก.พ. 56)

 

1,360.00

613,837.86

ค่าอัดรูปสี จำนวน 15 รูป (25 เม.ย. 56)

 

443.00

613,394.86

การจัดงานฯ ครั้งที่ 9 (3-6 ก.พ.58)

221,200.00

98,391.75

736,203.11

การจัดงานฯ ครั้งที่ 10 (8-11 ก.พ.59)

210,400.00

107,334.00

839,269.11

รวมเป็นเงิน

2,058,900.00

1,096,222.45

839,269.11