ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

 

ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ


ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

(เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์)

ติดตามผลการดำเนินงาน สั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,016,307.55 บาท คงเหลือ 983,692.45 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2560 จำนวน 236,650 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 236,027.65 บาท คงเหลือ 622.35 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง / บรรณาธิการ
ปีพิมพ์
ผู้เสนอ
ราคา
สรุปผล
หมายเหตุ
หนังสือวิชาการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Algorithmic Diagnosis of Symptoms and Signs R. Douglas Collins 2017/4 รศ.ดร.ไกร มีมล 2,482.00 รอพิจารณา สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Cancer Signaling: From Molecular Biology to Targeted Therapy Christoph Wagener 2016 รศ.ดร.ไกร มีมล 2,088.00 รอพิจารณา สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Imaging Anatomy: Chest, Abdomen, Pelvis Michael P Federle 2016/2 รศ.ดร.ไกร มีมล 10,395.00 รอพิจารณา สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016/3 รศ.ดร.ไกร มีมล 5,184.00 On Display สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 12/06/60
Molecular Biology : Principles of Genome Function Nancy Craig 2014/2 รศ.ดร.ไกร มีมล 5,073.30 รอพิจารณา สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Statistics for Pathologists Danny A. Milner 2016 รศ.ดร.ไกร มีมล 3,060.00 รอพิจารณา สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Tumors of the Bone Marrow Kathryn Foucar 2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 8,352.00 รอพิจารณา For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
The Washington Manual Hematology and Oncology Subspecialty Consult Amanda F. Cashen 2016/5 รศ.ดร.ไกร มีมล 1,242.00 On Display สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 12/06/60
ภาควิชาชีววิทยา
Examining Ecology : Exercises in Environmental Biology and Conservation Paul Rees 2017 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 1,565.00 รอพิจารณา ใช้ในการเรียน การสอนวิชา ชีววิทยาปีที่ 3 (นิเวศวิทยา) มีนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
Campbell Biology Lisa A. Urry 2016/11 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 1,265.00 รอพิจารณา ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษา SC มีนักศึกษาประมาณ 300 คน
Biological Science Scott Freeman  2016/6 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 8,739.00 รอพิจารณา ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษา SC มีนักศึกษาประมาณ 300 คน
ภาควิชาเภสัชวิทยา
Casarett and Doull's Toxicology : The Basic Science of Poisons  Curtis D. Klaassen 2013/8 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  3,105.00 รอพิจารณา ใช้ประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพิษวิทยา
(LISC มีเพียง 1 copy ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา)
Case Studies in Medical Toxicology Leslie R Dye 2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  5,605.75 รอพิจารณา ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา SCID 247และบัณฑิตศึกษา รายวิชา SCPM 508, SCTX 628, SCTX 633
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
50 Successful Harvard Application Essays - 2017 ห้องสมุด       497.70 รอพิจารณา  
Better Reading English: Improve Your Understanding of Written English Jenni Currie Santamaria 2016 ห้องสมุด 501.50 รอพิจารณา  
Cell Signalling John T. Hancock 2016/4 ห้องสมุด 1,248.30 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Chemistry3 : introducing inorganic, organic and physical chemistry Andy Burrows 2017/3 ห้องสมุด 1,687.50 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Clinical Biochemistry Nessar Ahmed 2016/2 ห้องสมุด 1,315.80 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Clinical Virology Douglas Richman 2017/4 ห้องสมุด 8,453.70 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
COBUILD English Grammar  - 2017/4 ห้องสมุด       603.00 รอพิจารณา  
Collins English Dictionary & Grammar : The All-in-one Guide with 200,000 Words and Phrases Jeremy Butterfield  2016 ห้องสมุด       495.00 รอพิจารณา  
Color Atlas and Text of Histology Leslie P. Gartner 2017/7 ห้องสมุด 2,677.50 รอพิจารณา LISC มีปี 2014/6
Common Mistakes at IELTS Intermediate General Training Pauline Cullen 2016 ห้องสมุด 888.25 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Elements of Physical Chemistry Peter Atkins 2016/7 ห้องสมุด 2,722.50 กำลังสั่งซื้อ/
11,2016
LISC มีปี 2013/6
English for Everyone English Grammar Guide: A Complete Self-Study Programme  - 2016 ห้องสมุด       660.00 รอพิจารณา  
Essentials of Developmental Plant Anatomy Taylor A. Steeves 2017 ห้องสมุด 1,916.75 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Expert IELTS 7.5 Coursebook: Band 7.5 Fiona Aish 2017 ห้องสมุด 1,320.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Getting Started with R : An Introduction for Biologists Andrew P. Beckerman 2017/2 ห้องสมุด 786.25 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
How to Write and Illustrate a Scientific Paper Gustavii, Björn  2016/3 ห้องสมุด       877.50 กำลังสั่งซื้อ/
10,2016
 
Improve Your Grammar : The Essential Guide to Accurate Writing  Vanessa Jakeman 2016/2 ห้องสมุด       783.00 รอพิจารณา  
Instrumental Analysis Robert Granger 2016 ห้องสมุด 7,008.25 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Introduction to Genomics Arthur Lesk 2017/3 ห้องสมุด 1,700.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Instant anatomy  Robert H. Whitaker 2016/5 ห้องสมุด    1,643.40 รอพิจารณา LISC มีปี 2010/4
Lewin's GENES XII  Jocelyn E. Krebs 2017/12 ห้องสมุด 4,155.00 On catalog LISC มีปี 2014/11
Liquid Cell Electron Microscopy Frances M. Ross 2017 ห้องสมุด 4,777.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Partial Differential Equations of Mathematical Physics Arthur Godon Webster 2017/2 ห้องสมุด    1,062.00 รอพิจารณา  
A Photographic Atlas for the Botany Laboratory Samuel R. Rushforth 2016/7 ห้องสมุด    2,265.25 On Catalog  
Physics Lab Experiments  Matthew French 2017 ห้องสมุด    1,934.10 รอพิจารณา  
Practical English Usage Michael Swan 2017/4 ห้องสมุด       873.00 รอพิจารณา LISC มีปี 2005/3
The Princeton Guide to Evolution Jonathan B. Losos 2017 ห้องสมุด   2,090.60 รอพิจารณา  
Principles of Topology Fred H. Croom 2016 ห้องสมุด       687.00 รอพิจารณา  
Protein Actions : Principles and Modeling Ivet Bahar 2017 ห้องสมุด 2,194.20 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
Ready To Write 1 Karen Blanchard 2016 ห้องสมุด 331.50 รอพิจารณา  
Ready To Write 2 Karen Blanchard 2016 ห้องสมุด 331.50 รอพิจารณา  
Ready To Write 3 Karen Blanchard 2016 ห้องสมุด 331.50 รอพิจารณา  
Separation Process Principles With Applications Using Process Simulators J D Seader 2016/4 ห้องสมุด 3,589.20 กำลังสั่งซื้อ/
07,2016
LISC มีปี 2006/2
Statistical Thermodynamics for Beginners Howard D Stidham 2017 ห้องสมุด   1,836.60 รอพิจารณา  
The Theory of Intermolecular Forces Anthony Stone 2016/2 ห้องสมุด 1,134.75 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
TOEFL  ITP TEST: Grammar  Hosam Elmetaher 2017 ห้องสมุด 449.10 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
TOEFL  ITP TEST: Listening Hosam Elmetaher 2017 ห้องสมุด 449.10 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
TOEFL  ITP TEST: Reading Hosam Elmetaher 2017 ห้องสมุด 449.10 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
TOEIC Premier 2018-2019  Kaplan 2017 ห้องสมุด 858.50 รอพิจารณา  
Understanding and Using English Grammar with Essential Online Resources Betty S Azar 2016/5 ห้องสมุด        603.50 รอพิจารณา LISC มีปี 2009/4
Understanding And Using English Grammar Work Book Betty Schrampfer Azar 2016/5 ห้องสมุด 425.00 รอพิจารณา  
University Success Oral Communication (Transi Tion Level)  Christina Cavage 2016 ห้องสมุด 446.25 รอพิจารณา  
University Success Reading (Transition Level) Lawrence Zwier 2016 ห้องสมุด 446.25 รอพิจารณา  
University Success Writing (Transition Level)  Charl Norloff 2016 ห้องสมุด 446.25 รอพิจารณา  
Vocabulary for IELTS Julie Moore 2017 ห้องสมุด       985.50 รอพิจารณา  
Wavelets: A Student Guide Peter Nickolas 2016 ห้องสมุด  1,608.30 กำลังสั่งซื้อ/
10,2016
 
Workbook in Inorganic Chemistry Matthew Almond 2017 ห้องสมุด 675.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Workbook in Organic Chemistry Michael Cook 2017 ห้องสมุด 675.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Workbook in Physical Chemistry Joanne Elliott 2017 ห้องสมุด 675.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
งบรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 60
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Diagnostic Audiology Pocket Guide James Steiger 2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 3,030.25 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
Diagnostic Pathology: Nonneoplastic Dermatopathology  Brian J Hall  2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล    8,100.00 On Display For SCID 241-245 courses
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Endocrine Pathology Ozgur Mete 2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง  13,608.00 On Display For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Essentials of Gynecologic Pathology  Pranab Dey 2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง    4,165.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ประกอบรายวิชา SCID 241-245
Fetal Medicine Bidyut Kumar 2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง    2,728.50 On Catalog ประกอบรายวิชา SCID 241-245
Gynecologic Tract Russell Vang, et al. 2017 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง    5,832.00 On Display For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Maximum Muscle, Minimum Fat: The Secret Science Behind Physical Transformation  Ori Hofmekler 2008 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 0.00 ไม่อนุมัติ ประกอบรายวิชา SCID 242-244 และ SCID 261
Modern Soft Tissue Pathology: Tumors and Non-Neoplastic Conditions Markku Miettinen 2017/2 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 10,368.00 On Display For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Neurobiology: A Functional Approach Georg F. Striedter 2015 รศ.ดร.ไกร มีมล    4,849.20 On Catalog For SCID 251 and SCID 502 courses.
The Neurologic Examination: Scientific Basis for Clinical Diagnosis Hiroshi Shibasaki 2016 รศ.ดร.ไกร มีมล    3,451.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
For SCID251 and SCAN502 courses
Roeser's Audiology Desk Reference Ross J. Roeser 2013/2 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 3,034.50 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
Rosen's Diagnosis of Breast Pathology by Needle Core Biopsy Syed A. Hoda, et al. 2017/4 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง    7,452.00 On Display For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Science and Development of Muscle Hypertrophy Brad Schoenfeld 2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 0.00 ไม่อนุมัติ For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks David C. M. Dickson 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,728.50 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Computation and Modelling in Insurance and Finance Erik Bølviken 2014 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    3,655.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Allen Taflove 2005/3 อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก 5,933.70 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
Financial Enterprise Risk Management Paul Sweeting 2017/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 4,420.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Generalized Linear Models for Insurance Data Piet de Jong 2008 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Insurance Risk and Ruin David C. M. Dickson 2016/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    1,772.25 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Introduction to Mathematical Portfolio Theory Mark S. Joshi 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,235.50 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Nonlife Actuarial Models : Theory, Methods and Evaluation Yiu-Kuen Tse 2009 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications Edward W. Frees 2010 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Risk Modelling in General Insurance : From Principles to Practice Roger J. Gray 2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 2,537.25 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Scattering of Waves from Large Spheres Walter T. Grandy, Jr, 2000 อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก 1,404.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
Topics in Mathematical Modeling K. K. Tung 2007 อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก - ห้องสมุดมีแล้ว For SCID 241-245 courses
ภาควิชาชีววิทยา
Biology of Wastewater Treatment N F Gray 2004/2 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ - ห้องสมุดมีแล้ว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา SCBI361 (Water Quality Management), SCBI621 (Environmental Pollution), SCBI625 (Bioremediation)
Wildlife Ecology, Conservation, and Management John M. Fryxell 2014/3 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 2,880.00 On Display ใช้ในการเรียนในระดับปริญญาโทและเอกและการวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 12/06/60
ภาควิชาฟิสิกส์
Gravity and Strings Tomás Ortín 2015/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ    4,228.75 On Catalog ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร โท-เอก สาขาฟิสิกส์
Introduction to many body physics Piers Coleman 2015 อ.ดร.อุดม รอบคอบ    2,320.50 On Catalog ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร โท-เอก สาขาฟิสิกส์
Particle Physics of Brane Worlds and Extra Dimensions Sreerup Raychaudhuri 2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ    2,456.50 On Catalog ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร โท-เอก สาขาฟิสิกส์
Supersymmetry, Supergravity, and Unification Pran Nath 2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ    2,778.30 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร โท-เอก สาขาฟิสิกส์
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription American College of Sports Medicine 2017/10 ห้องสมุด    1,368.00 On Catalog LISC มีปี 2010/8
Atlas of Histology with Functional Correlations Victor P. Eroschenko 2017/13 ห้องสมุด    1,972.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 2013/12
Barron's Essential Words for the TOEFL  Steven J. Matthiesen  2017/3 ห้องสมุด 314.50 On Catalog LISC มีปี 2014/6
Barron's Essential Words for the TOEIC Lin Lougheed 2017/6 ห้องสมุด 501.50 On Catalog LISC มีปี 2014/5
Campbell Biology Lisa A. Urry 2016/11 ห้องสมุด  10,297.75 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications Prasad L. Polavarapu 2017 ห้องสมุด    5,121.00 On Catalog  
Clinical Chemistry: Principles, Techniques, Correlations Michael Bishop 2018/8 ห้องสมุด    2,997.00 On Catalog  
Emery's Elements of Medical Genetics Peter D Turnpenny 2018/15 ห้องสมุด    1,615.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 2012/14
Gray's Basic Anatomy Richard Drake 2018/2 ห้องสมุด    1,870.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 2012
Human Neuroanatomy James R. Augustine  2017/2 ห้องสมุด    3,978.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 2008
Netter's Essential Biochemistry Peter Ronner 2018 ห้องสมุด    1,800.00 On Catalog  
Physiology Linda S. Costanzo 2018/6 ห้องสมุด    2,040.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 2014/5
Physiology at a Glance Jeremy Ward 2017/4 ห้องสมุด    1,603.80 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
 
Pocket Companion to Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease Richard N Mitchell 2017/9 ห้องสมุด       981.00 On Catalog LISC มีปี 2006/7
Robbins Basic Pathology Vinay Kumar 2018/10 ห้องสมุด 2,673.00 On Catalog LISC มีปี 2013/9
Roitt's Essential Immunology Peter J. Delves 2017/13 ห้องสมุด    2,673.00 On Catalog LISC มีปี 2011/12
West's Pulmonary Pathophysiology  John B. West 2017/9 ห้องสมุด    1,683.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
LISC มีปี 1992/4
รายการคัดเลือกจากงาน Mahidol Phayathai Book Fair ครั้งที่ 11
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Microbiology : practical applications and infection prevention Bruce J Colbert 2016 ห้องสมุด 2,726.10 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 05/06/60
Oxford practice grammar : with answers. Norman Coe 2008 ห้องสมุด 675.00 กำลังสั่งซื้อ/
03,2017