ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

 

ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ


ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

(เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์)

ติดตามผลการดำเนินงาน สั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,128,955.20 บาท คงเหลือ 871,044.80 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2560 จำนวน 236,650 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 236,027.65 บาท คงเหลือ 622.35 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง / บรรณาธิการ
ปีพิมพ์
ผู้เสนอ
ราคา
สรุปผล
หมายเหตุ
หนังสือวิชาการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Algorithmic Diagnosis of Symptoms and Signs R. Douglas Collins 2017/4 รศ.ดร.ไกร มีมล 2,482.00 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Applications Duane E. Haines 2018/5 รศ.ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ 0.00 รอใบเสนอราคา สำหรับนักศึกษาจำนวน 370 คน และสำหรับรายวิชา SCID251 ( นศ. 48 คน) และ SCAN502 (บัณฑิต)
Neuroanatomy in clinical context : an atlas of structures, sections, systems, and syndromes Duane E. Haines 2015/9 รศ.ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ 1,170.00 On Catalog สำหรับนักศึกษาจำนวน 370 คน และสำหรับรายวิชา SCID251 ( นศ. 48 คน) และ SCAN502 (บัณฑิต)
Tumors of the Bone Marrow Kathryn Foucar 2016 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง 8,352.00 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ภาควิชาชีววิทยา
Examining Ecology : Exercises in Environmental Biology and Conservation Paul Rees 2017 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 1,565.00 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
ใช้ในการเรียน การสอนวิชา ชีววิทยาปีที่ 3 (นิเวศวิทยา) มีนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bacillus: Cellular and Molecular Biology Peter Graumann 2017/3 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 9,762.25 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลายวิชาและงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและภาควิชาจุลชีววิทยา
Biofilms in Bioremediation: Current Research and Emerging Technologies Gavin Lear 2016 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 0.00 รอใบเสนอราคา เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นอย่างมาก
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application Jerzy Dlugonski 2016 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 0.00 รอใบเสนอราคา มีความเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก
Thermophilic Microorganisms  Fu-Li Li 2015 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 0.00 รอใบเสนอราคา เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหลายสาขา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
Case Studies in Medical Toxicology Leslie R Dye 2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  5,605.75 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา SCID 247และบัณฑิตศึกษา รายวิชา SCPM 508, SCTX 628, SCTX 633
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT Bill Aulet 2560 ห้องสมุด 446.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
50 Successful Harvard Application Essays - 2017 ห้องสมุด       497.70 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
American Accent Training Ann Cook 2017/4 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
The Biology of Parasites Richard Lucius 2017 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Cellular Signal Processing : An Introduction to the Molecular Mechanisms of Signal Transduction Friedrich Marks 2017/2 ห้องสมุด 1,921.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Check Your English Vocabulary for IELTS  Rawdon Wyatt  2017/4 ห้องสมุด 340.20 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
COBUILD English Grammar  - 2017/4 ห้องสมุด       603.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Collins English Dictionary & Grammar : The All-in-one Guide with 200,000 Words and Phrases Jeremy Butterfield  2016 ห้องสมุด       495.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Concepts in Genomics and Bioinformatics Jamil Momand 2017 ห้องสมุด 2,250.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Dictionary of Stem Cells, Regenerative Medicine, and Translational Medicine Frank J. Dye 2017 ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
English for Everyone English Grammar Guide: A Complete Self-Study Programme  - 2016 ห้องสมุด       660.60 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Evolution Douglas J. Futuyma 2017/4 ห้องสมุด 5,148.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
A First Course in Analysis John B. Conway 2017 ห้องสมุด 1,700.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Food Microbiology: An Introduction Thomas J. Montville 2017/4 ห้องสมุด 2,766.75 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Genomes Terence A. Brown 2017/4 ห้องสมุด 1,921.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Get Funded: An Insider's Guide to Building An Academic Research Program Robert J. Trew 2017 ห้องสมุด 850.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Handbook of Epigenetics : The New Molecular and Medical Genetics  Trygve Tollefsbol 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Histopathology Guy Orchard 2017/2 ห้องสมุด 1,572.50 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
How to Write and Illustrate a Scientific Paper Gustavii, Björn  2016/3 ห้องสมุด       877.50 On Claim  
Improve Your Grammar : The Essential Guide to Accurate Writing  Vanessa Jakeman 2016/2 ห้องสมุด       783.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Instant anatomy  Robert H. Whitaker 2016/5 ห้องสมุด    1,643.40 On Display LISC มีปี 2010/4
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Introduction to Computational Chemistry Frank Jensen 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Lu's Basic Toxicology: Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment Byung-Mu Lee 2017/7 ห้องสมุด 2,830.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Nanomaterials Handbook Yuri Gogotsi 2017/2 ห้องสมุด 6,545.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Official Methods of Analysis of AOAC Internaitonal George W. Latimer, Jr. 2016/20 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Partial Differential Equations of Mathematical Physics Arthur Godon Webster 2017/2 ห้องสมุด    1,062.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Physics for the Life Sciences Marti Zinke-Allmang 2017/3 ห้องสมุด   3,270.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Physics Lab Experiments  Matthew French 2017 ห้องสมุด    1,934.10 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Practical English Usage Michael Swan 2017/4 ห้องสมุด       873.00 On Display LISC มีปี 2005/3
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
A Primer on String Theory Volker Schomerus 2017 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
The Princeton Guide to Evolution Jonathan B. Losos 2017 ห้องสมุด   2,090.60 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Principles of modern chemistry David W. Oxtoby 2016/8 ห้องสมุด   7,756.25 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 

Principles of topology

Fred H. Croom 2016 ห้องสมุด 687.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Python for Scientists John M. Stewart 2017/2 ห้องสมุด 1,360.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Separation Process Principles With Applications Using Process Simulators J D Seader 2016/4 ห้องสมุด 3,589.20 On Claim LISC มีปี 2006/2
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater R B Baird  2017/23 ห้องสมุด 16,069.25 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Statistical Thermodynamics for Beginners Howard D Stidham 2017 ห้องสมุด   1,836.60 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Understanding Maple Ian Thompson 2016 ห้องสมุด 643.50 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Vocabulary for IELTS Julie Moore 2017 ห้องสมุด       985.50 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 10/08/60
Wavelets: A Student Guide Peter Nickolas 2016 ห้องสมุด  1,608.30 On Claim  
งบรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 60
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks David C. M. Dickson 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,728.50 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Computation and Modelling in Insurance and Finance Erik Bølviken 2014 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    3,655.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Financial Enterprise Risk Management Paul Sweeting 2017/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 4,420.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Generalized Linear Models for Insurance Data Piet de Jong 2008 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Insurance Risk and Ruin David C. M. Dickson 2016/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    1,772.25 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Introduction to Mathematical Portfolio Theory Mark S. Joshi 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,235.50 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Nonlife Actuarial Models : Theory, Methods and Evaluation Yiu-Kuen Tse 2009 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications Edward W. Frees 2010 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู - ห้องสมุดมีแล้ว ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Risk Modelling in General Insurance : From Principles to Practice Roger J. Gray 2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 2,537.25 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Scattering of Waves from Large Spheres Walter T. Grandy, Jr, 2000 อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก 1,404.00 On Catalog  
Topics in Mathematical Modeling K. K. Tung 2007 อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก - ห้องสมุดมีแล้ว For SCID 241-245 courses
ภาควิชาฟิสิกส์
Supersymmetry, Supergravity, and Unification Pran Nath 2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ    2,778.30 On Catalog ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร โท-เอก สาขาฟิสิกส์
รายการคัดเลือกจากงาน Mahidol Phayathai Book Fair ครั้งที่ 11
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Oxford practice grammar : with answers. Norman Coe 2008 ห้องสมุด 675.00 On Claim