ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

 

ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ


ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

(เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์)

ติดตามผลการดำเนินงาน สั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,216,635.65 บาท คงเหลือ 783,364.35 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2560 จำนวน 236,650 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 236,027.65 บาท คงเหลือ 622.35 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง / บรรณาธิการ
ปีพิมพ์
ผู้เสนอ
ราคา
สรุปผล
หมายเหตุ
หนังสือวิชาการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Vol.1 Elizabeth A. Montgomery 2017/3 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 รอใบเสนอราคา

For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)

Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Vol.2 Elizabeth A. Montgomery 2017/3 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 รอใบเสนอราคา For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
C. elegans: Methods and Applications David Biron 2017/4 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)

Carotenoids and Vitamin A in Translational Medicine Olaf Sommerburg 2013 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
Diagnostic Pathology of Infectious Disease Richard L. Kradin 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)

Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Applications Duane E. Haines 2018/5 รศ.ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ 3,000.00 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
สำหรับนักศึกษาจำนวน 370 คน และสำหรับรายวิชา SCID251 ( นศ. 48 คน) และ SCAN502 (บัณฑิต)
Lymph Nodes and Extranodal Lymphomas L. Jeffrey Medeiros 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 รอใบเสนอราคา For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
Saponins: Types, Sources and Research Candice Greene 2016 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 รอใบเสนอราคา

For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)

Thoracic Saul Suster 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว For teaching postgrad course (Anatomy/Pathology fields)
ภาควิชาชีววิทยา
Examining Ecology : Exercises in Environmental Biology and Conservation Paul Rees 2017 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 1,565.00 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
ใช้ในการเรียน การสอนวิชา ชีววิทยาปีที่ 3 (นิเวศวิทยา) มีนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Biofilms in Bioremediation: Current Research and Emerging Technologies Gavin Lear 2016 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 7,962.30 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นอย่างมาก
Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application Jerzy Dlugonski 2016 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 7,962.30 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
มีความเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก
Thermophilic Microorganisms  Fu-Li Li 2015 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 7,962.30 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหลายสาขา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
Case Studies in Medical Toxicology Leslie R Dye 2017 อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  5,605.75 กำลังสั่งซื้อ/
06,2017
ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา SCID 247และบัณฑิตศึกษา รายวิชา SCPM 508, SCTX 628, SCTX 633
ภาควิชาสรีรวิทยา
The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 2017 คุณฐานิตา ทองตัน (ผู้ช่วยอาจารย์)     1,633.00 On Display This is the beneficial guide book for medical student, for the purpose of usmle exam and residency in US.
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Anatomy : An Essential Textbook Anne M Gilroy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 2013
Basic Medical Microbiology Patrick R. Murray 2018 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
The Biology of Parasites Richard Lucius 2017 ห้องสมุด 0.00 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
 
Biotechnology Operations: Principles and Practices John M. Centanni  2016/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Bubble and Foam Chemistry  Robert J. Pugh 2016 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Cancer Evolution Charles Swanton 2017 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Collection evaluation in academic libraries : a practical guide for librarians Karen C. Kohn. 2015 คุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข (บรรณารักษ์) 0.00 รอใบเสนอราคา  
Computing for Biologists : Python Programming and Principles Ran Libeskind-Hadas, 2014 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Dictionary of Stem Cells, Regenerative Medicine, and Translational Medicine Frank J. Dye 2017 ห้องสมุด 3,817.80 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
English Collocations in Use Advanced  Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Collocations in Use Intermediate
Book
Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Idioms in Use Advanced  Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Idioms in Use Intermediate Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Phrasal Verbs in Use Advance Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Phrasal Verbs in Use Intermediate Michael McCarthy 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Vocabulary in Use Elementary  Michael McCarthy 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
English Vocabulary in Use: Advanced Michael McCarthy 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Environmental Chemistry Stanley Manahan 2017/10 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 2010/9
Essential Statistics  David S. Moore 2012/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I
Essentials of Glycobiology Ajit Varki 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Evolution Carl T. Bergstrom  2016/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 2012/6
Excursions in Modern Mathematics Peter Tannenbaum 2018/9 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 1992
Experimental organic chemistry. Philippa B Cranwell 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Finn’s Thermal physics Andrew Rex. 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
A First Course in Analysis John B. Conway 2017 ห้องสมุด 1,700.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Food Microbiology Martin R. Adams 2016/4 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Food Microbiology: An Introduction Thomas J. Montville 2017/4 ห้องสมุด 2,766.75 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Fundamental Laboratory Approaches for Biochemistry and Biotechnology Alexander J. Ninfa 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Fundamentals of actuarial mathematics S David Promislow 2015/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 2011/2
Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy Brian C. Smith 2011/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 1996
Get Funded: An Insider's Guide to Building An Academic Research Program Robert J. Trew 2017 ห้องสมุด 850.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Guide to life risk protection and planning Doug Scriven 2013/3   0.00 รอใบเสนอราคา ประกอบรายวิชา SCMA 359 Principles of Insurance and Superannuation
Histopathology Guy Orchard 2017/2 ห้องสมุด 1,572.50 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Introduction to Computational Chemistry Frank Jensen 2017/3 ห้องสมุด 0.00 กำลังสั่งซื้อ/
09,2017
 
Introduction to the Practice of Statistics David S. Moore 2016/9 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I
Introductory Statistics Using SPSS Herschel Knapp 2017/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 2014/2
Linear Algebra: A Modern Introduction David Poole 2014/4 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา เพื่อประกอบรายวิชา SCMA 259 Linear Algebra
Lu's Basic Toxicology: Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment Byung-Mu Lee 2017/7 ห้องสมุด 2,830.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Volume I Peter J. Bickel  2015/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Microbial Biotechnology: An Interdisciplinary Approach Pratyoosh Shukla 2017 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Nanomaterials Handbook Yuri Gogotsi 2017/2 ห้องสมุด 6,545.00 กำลังสั่งซื้อ/
07,2017
 
Official Methods of Analysis of AOAC Internaitonal George W. Latimer, Jr. 2016/20 ห้องสมุด 31,000.00 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Science research writing for non-native speakers of English Hilary Glasman-Deal 2016 ห้องสมุด 950.40 On Display ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Seaweed ecology and physiology Catriona L. Hurd 2014/2 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 1994
Separation Process Principles With Applications Using Process Simulators J D Seader 2016/4 ห้องสมุด 3,589.20 On Claim LISC มีปี 2006/2
Statistics: Concepts and Controversies David S. Moore 2017/9 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
A student's guide to Python for physical modeling  Jesse M. Kinder 2015 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา  
Student Solutions Manual for Linear Algebra: A Modern Introduction David Poole 2014/4 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา เพื่อประกอบรายวิชา SCMA 259 Linear Algebra
Theory of Dislocations Peter M. Anderson 2017/3 ห้องสมุด 0.00 รอใบเสนอราคา LISC มีปี 1982
รายการคัดเลือกจากงาน Mini Bookfair 60
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Advanced Techniques in Applied Mathematics  Shaun Bullett 2016 อ.ดร.ฟาริดา จำจด 1,292.00 รอพิจารณา This book is essential for applied maths and we can not access it online
Introduction to Domain Decomposition Methods: Algorithms, Theory, and Parallel Implementation Victorita Dolean 2015 อ.ดร.ฟาริดา จำจด 2,125.00 รอพิจารณา It could be a good ref book and has so many algorithms that could be useful in solving math ploblems
Numerical Differential Equations: Theory and Technique, ODE Methods, Finite Differences, Finite Elements and Collocation John Loustau  2016 อ.ดร.ฟาริดา จำจด 4,046.00 รอพิจารณา This book is essential for applied maths and we can not access it online
Using Statistics in the Social and Health Sciences with SPSS and Excel Martin Lee Abbott 2016 ผศ.จิรกุล สุจริตกุล 3,825.00 มีฉบับออนไลน์  
ภาควิชาชีวเคมี
Microbiology: A Laboratory Manual James G. Cappuccino 2016/11 คุณชนัญญา หวงธีระกุล (นักศึกษาปริญญาเอก)      5,270.00 รอพิจารณา  
ภาควิชาชีวเคมี
Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System Abul K. Abbas 2015/5 คุณจิราพร ยองใย(นักศึกษาปริญญาตรี) 2,142.00 ห้องสมุดมีแล้ว  
Biostatistics Rastogi V.B 2015/3 คุณเจตน์ สุทธพินธุ และคุณณัฐวัฒน์ เหมือนรอดดี (นักศึกษาปริญญาตรี) 425.00 รอพิจารณา  
IELTS Premier  Kaplan Test Prep 2016 คุณชนนิกานต์ เจริญพานิช (นักศึกษาปริญญาตรี) 768.60 ห้องสมุดมีแล้ว  
The Official Cambridge Guide to IELTS  Pauline Cullen 2014 คุณชนนิกานต์ เจริญพานิช (นักศึกษาปริญญาตรี) 526.50 ห้องสมุดมีแล้ว  
Principles Of Molecular Biology Rastogi V.B 2015/2 คุณเจตน์ สุทธพินธุ และคุณณัฐวัฒน์ เหมือนรอดดี (นักศึกษาปริญญาตรี) 680.00 รอพิจารณา  
ภาควิชาฟิสิกส์
Atoms and Molecules Interacting with Light Peter van der Straten 2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 2,660.50 รอพิจารณา  
Centennial of General Relativity Cesar Augusto Zen Vasconcellos 2016 คุณวรพล พัชรสิรินวกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) 3,675.60 รอพิจารณา  
Condensed Matter Optical Spectroscopy : An Illustrated Introduction Iulian Ionita 2015 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 3,000.50 รอพิจารณา  
Contemporary Topics in Semiconductor Sprintronics Supriyo Bandyopadhyay 2017 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 3,987.00 รอพิจารณา  
Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors  Peter R Saulson 2017/2 คุณณัฐพล ขำกลิ่น (นักศึกษาปริญญาตรี) 1,682.10 รอพิจารณา  
Inquiry into Physics Vern J. Ostdiek  2017/8 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 6,608.75 รอพิจารณา  
An Introduction to Particle Dark Matter Stefano Profumo  2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 1,432.80 รอพิจารณา  
Introduction to Quantum Field Theory Roberto Casalbuoni 2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 3,052.80 รอพิจารณา  
Introduction to Spintronics Supriyo Bandyopadhyay 2015/2 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 3,060.00 รอพิจารณา  
Introduction to Statistical Physics João Paulo Casquilho  2015 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 2,677.50 รอพิจารณา  
Introduction to the Detection of Gravitational Waves with Ground and Space Based Detectors Gerard Auger 2017 คุณณัฐพล ขำกลิ่น (นักศึกษาปริญญาตรี) 3,987.00 รอพิจารณา  
Lecture Notes in Topics in Path Integrals and String Representations Luiz C L Botelho 2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 3,052.80 รอพิจารณา  
Light and Vacuum Constantin Meis  2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 2,741.40 รอพิจารณา  
Loop Quantum Gravity Abhay Ashtekar 2017 คุณวรพล พัชรสิรินวกุล (นักศึกษาปริญญาตรี) 1,806.30 รอพิจารณา  
Masers and Lasers : An Historical Approach Mario Bertolotti 2015/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 3,102.50 รอพิจารณา  
Mathematics for Physicists Brian R. Martin 2015 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 1,963.50 รอพิจารณา  
Photovoltaic Solar Energy Conversion Gottfried H. Bauer  2015 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 2,796.50 มีฉบับออนไลน์  
Quantum Field Theory Harald Fritzsch  2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 2,117.70 รอพิจารณา  
The Quantum Puzzle: Critique of Quantum Theory and Electrodynamics Barry R Clarke 2016 อ.ดร.อุดม รอบคอบ 2,741.40 รอพิจารณา  
Solid state physics : an introduction  Philip Hofmann 2015/2 คุณชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์ (นักศึกษาปริญญาเอก) 2,380.00 ห้องสมุดมีแล้ว  
Statistical Thermodynamics for Beginners Howard D. Stidham 2017 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 1,494.90 ห้องสมุดมีแล้ว  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Introductory Horticulture Carroll Shry 2017/9 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) 6,251.75 รอพิจารณา LISC มีปี 2012/6
Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences Kiran Sharma Mpharm 2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) 2,839.00 มีฉบับออนไลน์  
Molecular Cloning : A Laboratory Manual Michael R. Green 2012 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) 5,000.40 ห้องสมุดมีแล้ว  
Plant Ecology: Origins, Processes, Consequences Paul A. Keddy 2017/2 คุณวัชระ อาจหาญ (นักศึกษาปริญญาโท) 2,341.75 รอพิจารณา  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Blood-Brain Barrier in Drug Discovery Li Di 2015 คุณธนพร เจริญงามเสมอ (นักศึกษาปริญญาตรี) 5,270.00 มีฉบับออนไลน์  
First Aid for the USMLE Step 1 2017 Tao Le 2017 คุณกัญจนจิตต์ รัตนประสิทธิ์(นักศึกษาปริญญาตรี) 595.00 รอพิจารณา  
Monoclonal Antibodies Steven Shire 2015 คุณธนพร เจริญงามเสมอ (นักศึกษาปริญญาตรี) 5,185.00 มีฉบับออนไลน์  
Neuroanatomy : an illustrated colour text Alan R. Crossman 2014/5 คุณธนพร เจริญงามเสมอ (นักศึกษาปริญญาตรี) 1,657.50 ห้องสมุดมีแล้ว  
งานสารสนเทศและห้องสมุด
2,000 ประโยค 1,200 คำศัพท์ 280 สถานการณ์ พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประไพ ภูงามเชิง 2559 ห้องสมุด 162.00 รอพิจารณา  
English is All Around ฝึกพูดอังกฤษจากเรื่องรอบตัว อารดา กันทะหงษ์. 2559 ห้องสมุด 152.10 รอพิจารณา  
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วรรณดี สุทธินรากร 2560 ห้องสมุด 135.00 รอพิจารณา  
เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล ฉบับรวบรัดพร้อมเทคนิค ปฏิบัติการ พจนพร ไกรดิษฐ์ 2560 ห้องสมุด 576.00 รอพิจารณา  
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง = Advances in bioprocess technology  สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร. 2560 ห้องสมุด 238.00 รอพิจารณา  
ประสาทศาสตร์พื้นฐาน = Basic Neurosciences กัมมันต์ พันธุมจินดา 2558/7 ห้องสมุด 180.00 รอพิจารณา  
พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยคไทย-อังกฤษ บุญเอื้อ เดชชัย 2560 ห้องสมุด 152.10 รอพิจารณา  
พจนานุกรมสำนวน & วลี เพื่อการแต่งประโยคระดับมืออาชีพ Sean Cemeron Beatt 2560 ห้องสมุด 175.50 รอพิจารณา  
พื้นฐานแมทแลบ : Matlab Fundamentals ปราโมทย์ เดชะอำไพ 2560/4 ห้องสมุด 229.50 รอพิจารณา  
ฟิสิกส์ 2  Raymond A Serway 2559 ห้องสมุด 495.00 รอพิจารณา  
ภูมิคุ้มกันวิทยา ธงชัย เตโชวิศาล 2559/2 ห้องสมุด 315.00 รอพิจารณา  
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช 2558 ห้องสมุด 179.10 รอพิจารณา  
สถิติเบื้องต้น สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2560/11 ห้องสมุด 187.00 รอพิจารณา LISC มีปี 2555/10
อณูพันธุศาสตร์ = Molecular genetics  หัทยา กาวีวงศ์ 2555/3 ห้องสมุด 360.00 รอพิจารณา  
Antimicrobials : Synthetic and Natural Compounds Dharumadurai Dhanasekaran 2015 ห้องสมุด 5,134.00 รอพิจารณา  
Atlas of Human Anatomy Jordi Vogue 2015 ห้องสมุด 1,275.00 รอพิจารณา  
Body Structures and Functions Ann Senisi Scott 2017/13 ห้องสมุด 3,570.00 รอพิจารณา LISC มีปี 2009/11
Cambridge IELTS 12 Academic Cambridge University Press 2017 ห้องสมุด 1,133.10 รอพิจารณา  
Cambridge IELTS 12 General Training  Cambridge University Press 2017 ห้องสมุด 1,133.10 รอพิจารณา  
Classical and Quantum Dissipative Systems  Mohsen Razavy 2017/2 ห้องสมุด 3,538.80 รอพิจารณา  
Clinically Oriented Anatomy Keith L. Moore 2017/8 ห้องสมุด 1,419.50 รอพิจารณา LISC มีปี 2014/7
Collins COBUILD English Usage John Sinclair 2012/3 ห้องสมุด 647.10 รอพิจารณา LISC มีปี 2007
College Algebra R. David Gustafson 2017/12 ห้องสมุด 6,162.50 รอพิจารณา  
Course In Analysis Niels Jacob 2016 ห้องสมุด       2,652.00 รอพิจารณา  
Crueger's Biotechnology: A Textbook of Industrial Microbiology Wulf Crueger 2017/3 ห้องสมุด 595.00 รอพิจารณา LISC มีปี 1990/2
Discourse on Fourier Series Cornelius Lanczos 2016 ห้องสมุด 2,346.00 รอพิจารณา  
Essential Experiments For Molecular Biology A Student's Guide  Peng Li 2017 ห้องสมุด          255.00 รอพิจารณา  
The Essential Guide to Doing Your Research Project Zina O'Leary 2017/3 ห้องสมุด 1,202.75 รอพิจารณา LISC มีปี 2014/2
Handbook of Sustainable Polymers : Structure and Chemistry  Vijay Kumar Thakur 2016 ห้องสมุด 5,942.70 รอพิจารณา  
An Introduction to Analysis Piotr Mikusinski 2017 ห้องสมุด 2,741.40 รอพิจารณา  
Learning LaTeX David F. Griffiths 2016/2 ห้องสมุด 986.00 รอพิจารณา  
Mathematics for Physicists Huaiyu Wang 2017 ห้องสมุด 2,741.40 รอพิจารณา  
Microbiology : A Systems Approach Marjorie Kelly Cowan 2018/5 ห้องสมุด 1,100.75 รอพิจารณา LISC มีปี 2012/3
Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics Randall D. Knight 2016/4 ห้องสมุด 1,300.50 รอพิจารณา  
Polymers for Personal Care Products and Cosmetics Xian Jun Loh 2016 ห้องสมุด 7,429.00 รอพิจารณา  
Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide  Jose Manuel Andrade-Garda 2017 ห้องสมุด 1,494.90 รอพิจารณา  
Schaum's Outline of Biology George H. Fried 2013/4 ห้องสมุด 792.00 รอพิจารณา  
Schaum's Outline of College Chemistry Jerome Rosenberg  2013/10 ห้องสมุด 828.00 รอพิจารณา  
Supramolecular Chemistry at Surfaces David B Amabilino 2016 ห้องสมุด 8,925.00 รอพิจารณา  
Understanding Basic Chemistry Through Problem Solving : The Learner's Approach Kim Seng Chan 2017 ห้องสมุด   1,401.30 รอพิจารณา  
Understanding Basic Chemistry Through Problem Solving:The Learner's Approach Kim Seng Chan  2014 ห้องสมุด 1,011.50 รอพิจารณา  
Zubay's Principles Of Biochemistry Geoffrey Zubay 2017/5 ห้องสมุด 850.00 รอพิจารณา LISC มีปี 1993/3
งบรายได้บัณฑิตวิทยาลัย 60
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks David C. M. Dickson 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,728.50 On Display ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Computation and Modelling in Insurance and Finance Erik Bølviken 2014 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    3,655.00 On Display ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Financial Enterprise Risk Management Paul Sweeting 2017/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 4,420.00 กำลังสั่งซื้อ/
05,2017
ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
Insurance Risk and Ruin David C. M. Dickson 2016/2 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    1,772.25 On Display ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Introduction to Mathematical Portfolio Theory Mark S. Joshi 2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู    2,235.50 On Display ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60
Risk Modelling in General Insurance : From Principles to Practice Roger J. Gray 2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู 2,537.25 On Display ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถเป็นพื้นฐานการทำวิจัย
ออกแสดงชั้นหนังสือใหม่ วันที่ 02/10/60