ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ตุลาคม 2557
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.รัตนวิจิตร  วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 18
2 คุณอนิวัติ แก้วกรูด นักศึกษาปริญญาโท 17
3 อ.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ อาจารย์ 12
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2557 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 1,079 45.53
2 น.ศ.ป.โท 488 20.59
3 น.ศ.ป.เอก 359 15.15
4 บุคลากรคณะ 145 6.12
5 อาจารย์ 270 11.39
6 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 6 0.25
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 21 0.89
8 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.04
9 ห้องสมุดหน่วยงานภายนอก 1 0.04
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,370 100.00
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2557 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,791 75.57
2 หนังสือสำรอง 228 9.62
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 345 14.56
4 รายงานการจัย 1 0.04
5 SET Corner 2 0.08
6 วิทยานิพนธ์ 3 0.13
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,370 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2557(แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 8 0.34
2 Anatomy 173 7.30
3 Biochemistry 82 3.46
4 Biology 217 9.16
5 Botany 34 1.43
6 Chemistry 341 14.39
7 Clinical Pathology / Pathology 21 0.89
8 Education 18 0.76
9 Environmental Science / Ecology 4 0.17
10 Fiction / Short Stories / Thesis 188 7.93
11 Fine Arts 13 0.55
12 General Works 8 0.34
13 Geography & History 37 1.56
14 Language 331 13.97
15 Librarian and Information Science 4 0.17
16 Mathematic 189 7.97
17 Medicine / Public Health 101 4.26
18 Microbiology 68 2.87
19 Parasitology 23 0.97
20 Pharmacology 61 2.57
21 Philosophy & Psychology 62 2.62
22 Physics 90 3.80
23 Physiology 110 4.64
24 Social Science 97 4.09
25 Technology / Engineering 38 1.60
26 Zoology 52 2.19
รวมทั้งสิ้น 2,370 100.00
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2557
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2557
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2557
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2557
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553