ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน มิถุนายน 2557
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.รัตนวิจิตร  วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 22
2 คุณสุภัทร ประวัติพัฒนะ นักศึกษาปริญญาตรี 13
3 คุณภัทรภณ เตืองพลกรัง นักศึกษาปริญญาเอก 11
คุณสุวิทย์  คล่องทะเล นักศึกษาปริญญาโท
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 302 28.52
2 น.ศ.ป.โท 253 23.89
3 น.ศ.ป.เอก 192 18.13
4 บุคลากรคณะ 117 11.05
5 อาจารย์ 175 16.53
6 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 6 0.57
7 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 13 1.23
8 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ 1 0.09
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,059 100.00
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 754 71.74
2 หนังสือสำรอง 20 1.90
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 261 24.83
4 SET Corner 5 0.48
5 วิทยานิพนธ์ 8 0.76
6 หนังสือชั้นปิด 3 0.29
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,059 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557(แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 3 0.28
2 Anatomy 47 4.44
3 Biochemistry 30 2.83
4 Biology 78 7.37
5 Botany 16 1.51
6 Chemistry 78 7.37
7 Clinical Pathology / Pathology 20 1.89
8 Education 12 1.13
9 Fiction / Short Stories / General Works 155 14.64
10 Fine Arts 8 0.76
11 Geography & History 34 3.21
12 Language 112 10.58
13 Librarian and Information Science 2 15.38
14 Mathematic 68 6.42
15 Medicine / Public Health 56 5.29
16 Microbiology 37 3.49
17 Parasitology 17 1.61
18 Pharmacology 22 2.08
19 Philosophy & Psychology 37 3.49
20 Physics 83 7.84
21 Physiology 56 5.29
22 Social Science 62 5.85
23 Technology / Engineering 13 1.23
24 Zoology 13 1.23
รวมทั้งสิ้น 1,059 114.91
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2557
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2557
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553