ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน สิงหาคม 2559
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.รัตนวิจิตร  วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 14
2 คุณเอมอร หอมจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก 13
  คุณศิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาโท
3 คุณวรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี นักศึกษาปริญญาเอก 12
  คุณอัจฉรา วงษาเทพ นักศึกษาปริญญาโท
  คุณอัญชลี หอมแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,107 75.41 720 73.39 1,827 74.60
2 หนังสือสำรอง 106 7.22 73 7.44 179 7.31
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 172 11.72 115 11.72 287 11.72
4 หนังสือชั้นปิด 2 0.14 1 0.10 3 0.12
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 81 100.00 72 100.00 153 6.25
รวมทั้งสิ้น 1,468 194 981 193 2,449 100
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 504 34.33 293 29.87 797 32.54
2 น.ศ.ป.โท 349 23.77 195 19.88 544 22.21
3 น.ศ.ป.เอก 351 23.91 273 27.83 624 25.48
4 บุคลากรฯ 148 10.08 127 12.95 275 11.23
5 อาจารย์ 100 6.81 84 8.56 184 7.51
6 แพทย์ประจำบ้าน 3 0.20 0 0.00 3 0.12
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 11 0.75 6 0.61 17 0.69
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.14 3 0.31 5 0.20
รวมทั้งสิ้น 1,468 194 981 193 2,449 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 1 0.07 1 0.10 2 0.08
2 Anatomy 74 5.04 48 4.89 122 4.98
3 Biochemistry 61 4.16 43 4.38 104 4.25
4 Biology 132 8.99 70 7.14 202 8.25
5 Botany 16 1.09 10 1.02 26 1.06
6 Chemistry 204 13.90 97 9.89 301 12.29
7 Clinical Pathology / Pathology 27 1.84 38 3.87 65 2.65
8 Education 14 0.95 10 1.02 24 0.98
9 Engineering 18 1.23 7 0.71 25 1.02
10 Environmental Science / Ecology 4 0.27 0 0.00 4 0.16
11 Fiction / Short Stories / Thesis 70 4.77 46 4.69 116 4.74
12 Fine Arts 5 0.34 2 0.20 7 0.29
13 General Works 7 0.48 0 0.00 7 0.29
14 Geography & History 11 0.75 11 1.12 22 0.90
15 Language 347 23.64 293 29.87 640 26.13
16 Librarian and Information Science 1 0.07 2 0.20 3 0.12
17 Mathematic 119 8.11 95 9.68 214 8.74
18 Medicine / Public Health 79 5.38 54 5.50 133 5.43
19 Microbiology 64 4.36 24 2.45 88 3.59
20 Music 1 0.07 1 0.10 2 0.08
21 Parasitology 7 0.48 3 0.31 10 0.41
22 Pharmacology 21 1.43 6 0.61 27 1.10
23 Philosophy & Psychology 32 2.18 20 2.04 52 2.12
24 Physics 56 3.81 31 3.16 87 3.55
25 Physiology 33 2.25 11 1.12 44 1.80
26 Social Science 44 3.00 39 3.98 83 3.39
27 Technology 1 0.07 2 0.20 3 0.12
28 Zoology 19 1.29 17 1.73 36 1.47
รวมทั้งสิ้น 1,468 100.00 981 100.00 2,449 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2559
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2559
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2559
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2559
 
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553