ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1
Miss THIRI NEW นักศึกษาปริญญาโท
12
2
Mr.ARIZ QILLAH นักศึกษาปริญญาโท 9
คุณสโรชา บุญสุทธิ นักศึกษาปริญญาตรี
3 Miss TIN TIN AUNG นักศึกษาปริญญาเอก 8
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557(แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 813 48.19
2 น.ศ.ป.โท 380 22.53
3 น.ศ.ป.เอก 276 16.36
4 บุคลากรคณะ 86 5.10
5 อาจารย์ 115 6.82
6 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 6 0.36
7 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.12
8 แพทย์ประจำบ้าน 9 0.53
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,687 100.00
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557(แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,326 78.60
2 หนังสือสำรอง 181 10.73
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 168 9.96
4 SET Corner 5 0.30
5 วิทยานิพนธ์ 4 0.24
6 หนังสือชั้น Closed Stacks 3 0.18
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,687 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557(แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 10 0.59
2 Anatomy 120 7.11
3 Biochemistry 125 7.41
4 Biology 141 8.36
5 Botany 40 2.37
6 Chemistry 175 10.37
7 Clinical Pathology / Pathology 27 1.60
8 Education 21 1.24
9 Environmental Science / Ecology 1 0.06
10 Fiction / Short Stories 93 5.51
11 Fine Arts 7 0.41
12 Geography & History 13 0.77
13 Geology 1 0.06
14 Language 256 15.17
15 Librarian and Information Science 3 0.18
16 Mathematic 151 8.95
17 Medicine / Public Health 87 5.16
18 Microbiology 33 1.96
19 Parasitology 2 0.12
20 Pharmacology 48 2.85
21 Philosophy & Psychology 58 3.44
22 Physics 125 7.41
23 Physiology 43 2.55
24 Social Science 45 2.67
25 Technology / Engineering 28 1.66
26 Zoology 34 2.02
รวมทั้งสิ้น 1,687 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553