ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน พฤษภาคม 2559
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณภควัทคีตา ภูริบัญชา บุคลากร 36
2 คุณนันทน์มนัสวี เจิงกลิ่นจันทร์ บุคลากร 26
3 คุณมนพัทธ์ ชำนาญพล บุคลากร 22
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 729 70.16 830 76.99 1,559 73.64
2 หนังสือสำรอง 18 1.73 13 1.21 31 1.46
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 191 18.38 145 13.45 336 15.87
4 วิทยานิพนธ์ 1 0.10 1 0.09 2 0.09
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 100 9.62 89 8.26 189 8.93
รวมทั้งสิ้น 1,039 100.00 1,078 100.00 2,117 100.00
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 389 37.44 334 30.98 723 34.15
2 น.ศ.ป.โท 156 15.01 185 17.16 341 16.11
3 น.ศ.ป.เอก 189 18.19 260 24.12 449 21.21
4 บุคลากรคณะ 200 19.25 184 17.07 384 18.14
5 อาจารย์ 93 8.95 103 9.55 196 9.26
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.10 1 0.09 2 0.09
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 7 0.67 9 0.83 16 0.76
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 4 0.38 2 0.19 6 0.28
รวมทั้งสิ้น 1,039 100.00 1,078 100.00 2,117 100.00
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 3 0.29 5 0.46 8 0.38
2 Anatomy 19 1.83 17 1.58 36 1.70
3 Biochemistry 69 6.64 58 5.38 127 6.00
4 Biology 69 6.64 59 5.47 128 6.05
5 Botany 5 0.48 21 1.95 26 1.23
6 Chemistry 73 7.03 117 10.85 190 8.97
7 Clinical Pathology / Pathology 5 0.48 23 2.13 28 1.32
8 Education 13 1.25 12 1.11 25 1.18
9 Engineering 4 0.38 3 0.28 7 0.33
10 Fiction / Short Stories / Thesis 109 10.49 73 6.77 182 8.60
11 Fine Arts 2 0.19 2 0.19 4 0.19
12 General Works 1 0.10 5 0.46 6 0.28
13 Geography & History 11 1.06 6 0.56 17 0.80
14 Language 348 33.49 332 30.80 680 32.12
15 Librarian and Information Science 3 0.29 10 0.93 13 0.61
16 Mathematic 81 7.80 84 7.79 165 7.79
17 Medicine / Public Health 49 4.72 69 6.40 118 5.57
18 Microbiology 30 2.89 14 1.30 44 2.08
19 Pharmacology 8 0.77 9 0.83 17 0.80
20 Philosophy & Psychology 25 2.41 22 2.04 47 2.22
21 Physics 26 2.50 43 3.99 69 3.26
22 Physiology 14 1.35 20 1.86 34 1.61
23 Social Science 59 5.68 58 5.38 117 5.53
24 Technology 2 0.19 4 0.37 6 0.28
25 Zoology 11 1.06 12 1.11 23 1.09
รวมทั้งสิ้น 1,039 100.00 1,078 100.00 2,117 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2559
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2559
 
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553