ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ตุลาคม 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณนครินทร์ คงเจาะ นักศึกษาปริญญาตรี 22
2 คุณนุสสรา พุทธพรทิพย์ นักศึกษาปริญญาเอก 16
3 คุณมนตรี ชำนาญพล บุคลากร 13
  คุณวรพินท์ ชินฉลองพร นักศึกษาปริญญาโท
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 990 73.94 875 80.13 1,865 76.72
2 หนังสือสำรอง 144 10.75 90 8.24 234 9.63
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 139 10.38 81 7.42 220 9.05
4 วิทยานิพนธ์ 1 0.07 2 0.18 3 0.12
5 หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า)  1 0.07 2 0.18 3 0.12
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 64 100.00 42 100.00 106 4.36
รวมทั้งสิ้น 1,339 195 1,092 196 2,431 100
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 631 47.12 468 42.86 1,099 45.21
2 น.ศ.ป.โท 261 19.49 197 18.04 458 18.84
3 น.ศ.ป.เอก 248 18.52 246 22.53 494 20.32
4 บุคลากรคณะ 97 7.24 84 7.69 181 7.45
5 อาจารย์ 96 7.17 86 7.88 182 7.49
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.07 7 0.64 8 0.33
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 4 0.30 2 0.18 6 0.25
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 1 0.07 2 0.18 3 0.12
รวมทั้งสิ้น 1,339 100.00 1,092 100.00 2,431 100.00
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 7 0.52 3 0.27 10 0.41
2 Anatomy 119 8.89 66 6.04 185 7.61
3 Biochemistry 44 3.29 44 4.03 88 3.62
4 Biology 76 5.68 70 6.41 146 6.01
5 Botany 29 2.17 16 1.47 45 1.85
6 Chemistry 149 11.13 176 16.12 325 13.37
7 Clinical Pathology / Pathology 18 1.34 30 2.75 48 1.97
8 Education 8 0.60 6 0.55 14 0.58
9 Engineering 21 1.57 26 2.38 47 1.93
10 Environmental Science / Ecology 2 0.15 1 0.09 3 0.12
11 Fiction / Short Stories / Thesis 79 5.90 39 3.57 118 4.85
12 Fine Arts 3 0.22 2 0.18 5 0.21
13 General Works 5 0.37 3 0.27 8 0.33
14 Geography & History 13 0.97 6 0.55 19 0.78
15 Language 263 19.64 215 19.69 478 19.66
16 Librarian and Information Science 3 0.22 0 0.00 3 0.12
17 Mathematic 151 11.28 129 11.81 280 11.52
18 Medicine / Public Health 88 6.57 52 4.76 140 5.76
19 Microbiology 59 4.41 52 4.76 111 4.57
20 Parasitology 9 0.67 6 0.55 15 0.62
21 Pharmacology 17 1.27 12 1.10 29 1.19
22 Philosophy & Psychology 23 1.72 18 1.65 41 1.69
23 Physics 52 3.88 42 3.85 94 3.87
24 Physiology 20 1.49 14 1.28 34 1.40
25 Social Science 58 4.33 37 3.39 95 3.91
26 Technology 3 0.22 9 0.82 12 0.49
27 Zoology 20 1.49 18 1.65 38 1.56
รวมทั้งสิ้น 1,339 100.00 1,092 100.00 2,431 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2558
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2558
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2558
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2558
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2558
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553