ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนธันวาคม 2559
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณนครินทร์ คงเจาะ นักศึกษาปริญญาตรี 18
คุณวรินดา เทิดตระกูล นักศึกษาปริญญาตรี
2 อ.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ อาจารย์ 16
3 คุณฉัตรชัย ถึงนาค นักศึกษาปริญญาโท 15
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 746 75.66 616 77.10 1362 76.30
2 หนังสือสำรอง 28 2.84 40 5.01 68 3.81
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 110 11.16 67 8.39 177 9.92
4 รายงานการวิจัย 2 0.20 0 0.00 2 0.11
5 วิทยานิพนธ์ 2 0.20 0 0.00 2 0.11
6 หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า)  0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 98 9.94 76 9.51 174 9.75
รวมทั้งสิ้น 986 100 799 100 1,785 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 347 35.19 297 37.17 644 36.08
2 น.ศ.ป.โท 218 22.11 146 18.27 364 20.39
3 น.ศ.ป.เอก 187 18.97 185 23.15 372 20.84
4 บุคลากร 127 12.88 85 10.64 212 11.88
5 อาจารย์ 94 9.53 70 8.76 164 9.19
6 แพทย์ประจำบ้าน 8 0.81 7 0.88 15 0.84
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 3 0.30 5 0.63 8 0.45
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 2 0.20 4 0.50 6 0.34
รวมทั้งสิ้น 986 100.00 799 100.00 1,785 100.00
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 2 0.20 6 0.75 8 0.45
2 Anatomy 11 1.12 15 1.88 26 1.46
3 Biochemistry 20 2.03 22 2.75 42 2.35
4 Biology 57 5.78 61 7.63 118 6.61
5 Botany 9 0.91 15 1.88 24 1.34
6 Chemistry 96 9.74 89 11.14 185 10.36
7 Clinical Pathology / Pathology 8 0.81 2 0.25 10 0.56
8 Education 13 1.32 11 1.38 24 1.34
9 Engineering 11 1.12 7 0.88 18 1.01
10 Environmental Science / Ecology 1 0.10 1 0.13 2 0.11
11 Fiction / Short Stories / Thesis 82 8.32 34 4.26 116 6.50
12 Fine Arts 3 0.30 7 0.88 10 0.56
13 General Works 3 0.30 3 0.38 6 0.34
14 Geography & History 7 0.71 11 1.38 18 1.01
15 Geology 2 0.20 2 0.25 4 0.22
16 Language 356 36.11 266 33.29 622 34.85
17 Librarian and Information Science 1 0.10 1 0.13 2 0.11
18 Medicine / Public Health 39 3.96 24 3.00 63 3.53
19 Microbiology 40 4.06 33 4.13 73 4.09
20 Mathematic 72 7.30 53 6.63 125 7.00
21 Pathology 25 2.54 28 3.50 53 2.97
22 Pharmacology 8 0.81 11 1.38 19 1.06
23 Philosophy & Psychology 8 0.81 7 0.88 15 0.84
24 Physics 38 3.85 32 4.01 70 3.92
25 Physiology 19 1.93 21 2.63 40 2.24
26 Social Sciences 44 4.46 28 3.50 72 4.03
27 Technology 6 0.61 5 0.63 11 0.62
28 Zoology 5 0.51 3 0.38 8 0.45
รวมทั้งสิ้น 986 100.00 799 100.00 1,785 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2559
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2559
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2559
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2559
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2559
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2559
 
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553