ไทย english   
HOME  » Book Services  » Book Usage Statistics

Book Usage Statistics

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 18
2 คุณจุรีรัตน์ ปลอดกระโทก นักศึกษาปริญญาตรี 10
3 คุณธนพล ตั้งใจสนอง นักศึกษาปริญญาโท 9
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 872 82.58 592 83.85 1,464 83.09
2 หนังสือสำรอง 43 4.07 34 4.82 77 4.37
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 136 12.88 75 10.62 211 11.98
4 วิทยานิพนธ์ 2 0.19 2 0.28 4 0.23
5 หนังสือชั้นปิด 3 0.28 3 0.42 6 0.34
รวมทั้งสิ้น 1,056    100.00 706    100.00 1,762 100.00
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 565 53.50 395 55.95 960 54.48
2 น.ศ.ป.โท 160 15.15 107 15.16 267 15.15
3 น.ศ.ป.เอก 130 12.31 76 10.76 206 11.69
4 บุคลากรคณะ 83 7.86 43 6.09 126 7.15
5 อาจารย์ 110 10.42 77 10.91 187 10.61
6 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 4 0.38 6 0.85 10 0.57
7 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 4 0.38 2 0.28 6 0.34
รวมทั้งสิ้น 1,056 100.00 706 100.00 1,762 100.00
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 2 0.19 1 0.14 3 0.17
2 Anatomy 17 1.61 18 2.55 35 1.99
3 Biochemistry 51 4.83 22 3.12 73 4.14
4 Biology 112 10.61 82 11.61 194 11.01
5 Botany 20 1.89 5 0.71 25 1.42
6 Chemistry 172 16.29 83 11.76 255 14.47
7 Clinical Pathology / Pathology 21 1.99 24 3.40 45 2.55
8 Education 9 0.85 11 1.56 20 1.14
9 Engineering 7 0.66 8 1.13 15 0.85
10 Environmental Science / Ecology 2 0.19 1 0.14 3 0.17
11 Fiction / Short Stories / Thesis 62 5.87 42 5.95 104 5.90
12 Fine Arts 8 0.76 7 0.99 15 0.85
13 General Works 6 0.57 1 0.14 7 0.40
14 Geography & History 15 1.42 8 1.13 23 1.31
15 Geology 4 0.38 2 0.28 6 0.34
16 Language 168 15.91 159 22.52 327 18.56
17 Librarian and Information Science 1 0.09 1 0.14 2 0.11
18 Mathematic 83 7.86 54 7.65 137 7.78
19 Medicine / Public Health 52 4.92 49 6.94 101 5.73
20 Microbiology 25 2.37 7 0.99 32 1.82
21 Parasitology 7 0.66 1 0.14 8 0.45
22 Pharmacology 36 3.41 26 3.68 62 3.52
23 Philosophy & Psychology 36 3.41 12 1.70 48 2.72
24 Physics 38 3.60 21 2.97 59 3.35
25 Physiology 35 3.31 13 1.84 48 2.72
26 Social Science 48 4.55 32 4.53 80 4.54
27 Technology 1 0.09 0 0.00 1 0.06
28 Zoology 18 1.70 16 2.27 34 1.93
รวมทั้งสิ้น 1,056 20.08 706 17.00 1,762 18.84
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553