ไทย english   
HOME  » Online Resources  » List of Libraries & Bookstores

Knowledge Centers in Thailand

 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - TIRTR)
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
ห้องสมุดออนไลน์ สกว. (TRF eLibrary)
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย (Knowledge Bank - Health Systems Research Institute and Alliances)
ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)
ปัญญาไทย (Thai Wisdom)
คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)
SCIMATH :: ฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)
มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Center)

 

 

Public University Libraries

 

BUU : Burapha University Library
CU : Chulalongkorn University - Center of Academic Resources
CMU : Chiangmai University Library
KU : Kasetsart University Library
KKU : Khon Kaen University - Academic Resources Center
KMITL : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Library
KMITB : King Mongkut's University of Technology North Bangkok - Central Library
KMUTT : King Mongkut's University of Technology Central Library
MCU : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library
MFU : Mae Fah Luang University - Learning Resources and Educational Media Center
MJU : Maejo University - Central Library
MSU : Mahasarakham University - Academic Resource Center
MU : Mahidol University Library and Knowledge Center
NIDA : National Institute of Development Administration - Library and Information Center
NU : Naresuan University Library
PSU : Prince of Songkla University - Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
PSU : Prince of Songkla University - Office of Academic Resources
PNU : Princess of Naradhiwas University Library
RU : Ramkhamhaeng University Library
SU : Silpakorn Unviersity Library
SWU : Srinakharinwirot University - Central Library
STOU : Sukhothai Thammathirat Open University Library
SUT : Suranaree University of Technology - Center for Library Resources and Educational Media
TU : Thammasat University Libraries
TSU : Thaksin University Library
UBU : Ubon Rajathani University - Instructional Resources Centre
WU : Walailak University - Center for Library Resources and Educational Media
NPU : akhon Phanom University - Academic Resource Center
 

 

Faculty Libraries

 

MAHIDOL UNIVERSITY
Stang Mongkolsuk Library and Information Division
Siriraj Medical Library
Ramathibodi Medical Library
CMMU Library
MUIC Library
Faculty of Nursing Library
Faculty of Social Sciences & Humanities Library
CHULALONGKORN UNIVERSITY
ChulaMed Library
The Veterinary Library and Information Center
Science Library
THAMMASAT UNIVERSITY
Sirindhorn International Institute of Technology (SITT) Library and Information Services Center
 

 

Private University Libraries

 

ABAC : Assumption University Library
AIT : Asian Institute of Technology Library
BU : Bangkok University Library
RSU : Rangsit University Library
SPU : Sripatum University LIbrary
UTCC : The University of the Thai Chamber of Commerce - Central Library