ไทย english   
HOME  » Online Resources  » E-DATABASES

Thai Databases Year 2015

 

 

Research Information Repository
คลังข้อมูลผลงานวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ThaiLIS Union Catalog
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อการสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิด ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) หรือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

 

Thai Digital Collection (TDC)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) ของ สกอ.

 

Thai Academic Reference Database (TAR)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไทย ของโครงการ ThaiLIS รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความหรือไฟล์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

 

Thai Journals Online (ThaiJO)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย
Thai Journal Citation Index (TCI) Centre มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุุรี

 

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ จำนวนกว่า 17,094 ชื่อ

 

โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฐานข้อมูลสืบค้น หนังสือ วารสาร รวมถึงบทความวารสาร ผลงานวิชาการของคณาจารย์ และงานวิจัยของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย (Thai National Research Repository - TNRR)
รวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย

 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน Vijai.net
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research DataBase : NRDB) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
บรรณานุกรม (และบทคัดย่อ) รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ โดยห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Database)
รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 35 แห่ง มีข้อมูลประมาณ 80,663 รายการ ตั้งแต่ปี 1966-2007 จัดทำโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สวทช

 

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัยสาขาต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย  (BIODATA)
จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย
แหล่งจัดเก็บและสงวนรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ได้จัดเก็บในรูปดิจิทัลทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ThaiEdSearch)
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
Department of Intellectual Property (DIP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

BUDSIR on Internet (พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์บน Internet)
จัดทำโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการนำโครงงานพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ (BUDSIR) มาใช้งานบน Internet โดยเนื้อหาประกอบด้วย :
- พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
- พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย 45 เล่ม, พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรโรมัน 45 เล่ม
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรไทย 70 เล่ม,
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรโรมัน 70 เล่ม
- ใหม่ล่าสุด เพิ่มภาษาเทวนาครีและสิงหล

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
(Poultry Research in Thailand) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
(ThaiShrimps) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในรูปโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย และโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ (Development of the Shrimp Research Network in Thailand)

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย
(Analysis and Synthesizing of Marine Shrimp Research in Thailand) รวบรวมงานวิจัย สังเคราะห์ และการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้เกษตรกรทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสารตกค้างในกุ้งไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2546 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
บริการเอกสารฉบับเต็ม ของ มอก. (TIS Full-text) จำนวนกว่า 80 รายการ และ มผช. ตามนโยบาย "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ที่ประกาศใช้แล้วจำนวนกว่า 952 รายการ จัดทำโดยห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
(Knowledge Platform on Chemical Safety) จัดทำโดย หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

 

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (Ramathibodi Poison Center)
จัดทำโดย ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูลทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก สำหรับแพทย์และประชาชนเพื่อการป้องกันและรักษา)

 

ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
(HIV/AIDS Publication Database of Thailand) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ (พ.ศ.2527-2541) ของภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยทบวงมหาวิทยาลัย

 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Expertise)
จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช. (ฐานข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย)

 

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช (Germplasm Database)
จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช. จัดเก็บฐานข้อทูลเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์พืชต่างๆ เช่น พริก แตงกวา มะเขือเทศ ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ

 

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MedPlant)
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette)
เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่