ไทย english   
HOME  » Research Help Desk  » Information for Research

Information about Research

 

Research Performance Measurement

Plagiarism Guides
Citation Styles / Reference Style and Format Guidelines
Journal Impact Factors
H Index, SJR, SNIP - Journal metrics
Journal Quality Criteria
Highly Cited Researchers
 

OPEN ACCESS (OA)

Definition of Open Access
Open Access for UK Research
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
Open and Shut ? Richard Poynder's Blog
Open access and Scopus: A new approach to scientific visibility from the standpoint of access (2011).
Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009
DOAJ - Directory of Open Access Journals
SHERPA / RoMEO / JULIET / OpenDOAR / ROAR
 

Newsletters for Research Trends

KnowledgeLink : ISI Web of Knowledge News
LibraryConnect : Newletter from Elsevier
ResearchTrends : Newletter from Elsevier
Library Connect - Seminar Presentations
Sense About Science
 

Scientist Communities & Social Networking

BioMedExperts - Scientific Social Networking
UniPHY- professional social networking site for physical scientists
ResearchGate - the professional network for scientists
ResearcherID - a global, multi-disciplinary scholarly research community
SciTable - Social network for science research and education / Community of scientists, researchers, teachers, and students
SciTopics : A free, wiki-like knowledge-sharing service for the scientific community
 

Related Articles

รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม / กำหนดโดย อ.กพอ. (วิจัย)
เอกสารมาตรฐาน ASTM
วิธีการขอหมายเลข ISBN / ISSN
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กับงานของบรรณารักษ์นักสารนิเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
จรรยาบรรณนักวิจัย
กระบวนการทางปัญญา .... ศ.นพ. ประเวศ วสี
ความรู้เรื่องสารสนเทศสำหรับนักวิจัย ... ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัตน์ ... ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
การวิจัยในฐานะความพึงพอใจส่วนตน ? .... ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ