ไทย english   
HOME  » Research Help Desk  » Journal Quality Evaluation

Journal Quality Criteria

 

Journal Metrics - resources & intesting articles
 
วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎในฐานข้อมูลสากล
แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
คุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
 
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
ดัชนีวัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัยชนิดต่างๆ ที่นักสารสนเทศควรรู้จัก
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย : ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ
ดัชนี H index, SJR, SNIP
ดัชนี Impact Factor
Eigenfactor
Google Scholar Citations
การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)
การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ
Quality Analysis of Academic Journals published in Thailand
Peer-reviewed journals หมายถึงอะไร ?
PEER REVIEW and the Acceptance of New Scientific Ideas
 
Open Access Journals
 
ข้อควรระวัง หากส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access
Scholarly Open Access by Jeffrey Beall
Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers
วารสารแบบเสรี : Open Access Journals
 
National Criteria from The office for National Education Standards and Quality Assessment
 
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) ของ สมศ.
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 
เกณฑ์ของ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 
Regulation from Faculty of Graduate Studies
 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศเรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2556
ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวารสาร ทางด้านบัณฑิตศึกษา :กรณีมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557
- การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557
- การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2550
- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2549
- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2549
Guidelines for Publications from Theses research suitable for Completion of Ph.D. degree 2006
- Annex to the Announcement 2006
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
 
National Criteria from The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program
 
ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (ปี 2554)
รายชื่อวารสารระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)
รายชื่อวารสารระดับชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
National Criteria from Thailand Research Fund (TRF)
 
รายชื่อและระดับคุณภาพวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย

 

Science and Technology Journals
โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2554
     - เอกสารประกอบการประชุม การประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2554

โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2552
เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว. ปี 2545
 
Social Sciences, Arts & Humanities Journals
เกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ของ สกว ประจำปี 2553
เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.และ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2552
 
National Criteria from Office of the Higher Education Commission (OHEC)
 
Science and Technology Journals
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 47 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2552
เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 13 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 46 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2551
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 12 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2550
รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 39 ชื่อ ของ สกอ. ประจำปี 2550
เกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. ประจำปี 2549
เกณฑ์คุณภาพวารสารระดับนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. ประจำปี 2549
 
Social Sciences, Arts & Humanities Journals
เกณฑ์คุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนของ สกอ. ประจำปี 2551
เกณฑ์คุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนของ สกอ. ประจำปี 2550
เกณฑ์คุณภาพวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนของ สกอ. ประจำปี 2548-49
รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2548-2551 ของ สกอ.
สรุปรายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2548-2552 ของ สกอ.