ไทย english   
HOME  » Research Help Desk  » Journal Quality Evaluation

Journal Quality Criteria

 

แนะนำดัชนีชี้วัด (Journal Metrics) แหล่งตรวจสอบ และบทความน่าสนใจ
วารสารเสรี Open Access Journals
เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เกณฑ์ของ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
เกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ของ คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
เกณฑ์ของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เกณฑ์ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
โครงการ Research Reward