ไทย english   
HOME  » Research Help Desk  » Citation Styles

Citation Styles / Reference Style and Format Guidelines

ALL STYLES
Citation styles : from plagiarism.org (Humanities, Sciences, Social Sciences)
Research, Writing, and Style Guides (MLA, APA, Chicago/Turabian, Harvard, CGOS, CBE)
 
FOR BIOMEDICAL STYLES
Citing Medicine, 2nd edition : The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (E-book from PubMed BookShelf)
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References - International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
จิราภรณ์ จันทร์จร. (2554). การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style). สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558, จาก ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Vancouver) from ICMJE
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med January 1, 1997 126:36-47.
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร. "การเขียนเอกสารอ้าง อิง ในวารสารทางวิชาการ โดยใช้ระบบแวนคูเวอร์." วารสารโรคติดต่อ 24 (ตุลาคม-ธันวาคม 2541) : 465-72.
การเขียนบรรณานุกรมโดย Vancouver style
Vancouver Style - Short guideline
Vancouver Style “How-to” guide from Univ. of Queensland library
 
FOR SOCIAL SCEINCES, ARTS & HUMANITIES
American Psychological Association (APA) Format
Citing Sources using APA manual (6th ed.)
Using Modern Language Association (MLA) Format
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 
FOR PHYSICAL SCEINCES
American Chemical Society (ACS) style guide
American Institute of Physics (AIP) style
 
REFERENCE MANAGEMENT SOFTWARES
EndNote
Zotero
Mendeley
Papers (for Mac)
 
FOR ELECTRONIC SOURCES / THAI PUBLICATIONS, etc.
Citation Style Guides University of Alberta Libraries
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ. "สารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์ : การอ้างอิง / บรรณานุกรม." วารสารห้องสมุด 41 (มกราคม-มีนาคม 2540) : 12-17.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. คู่มือการเสนอวิทยานิพนธ์. 2539.
พิมลพรรณ เรพเพอร์. "การเขียนบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายงานวิจัย (ตอนที่ 1)."
Current Awareness RTG/WHO Documentation Centre 4 (Jul.-Aug. 1997) : 40-43.
พิมลพรรณ เรพเพอร์. "การเขียนบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายงานวิจัย (ตอนที่ 2)."
Current Awareness RTG/WHO Documentation Centre 5 (Sep.-Dec. 1997) : 60-63.
ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบรายการอ้างอิง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การเขียนรายงานการวิจัย .. โดย ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเขียนบรรณานุกรม .. โดย รุจเรขา
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
 
หมายเหตุ : รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม สาขามนุษยศาสตร์ นิยมใช้ MLA สาขาสังคมศาสตร์ ใช้ APA สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพใช้ Vancouver
ส่วน Chicago style การอ้างอิงภายในเนื้อหา (text citation) แบบนาม-ปี (Author-Date) นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ นิยมใช้การอ้างอิงแบบ Documentary Note คือใช้หมายเลข (number) ในเนื้อหา และเขียน note ข้างท้าย page ที่เรียกว่า footnote หรือข้างท้าย paper ที่เรียกว่า endnote