Archives

เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก = Teaching on love

CALL NO           BQ4359 ฮ251ม 2542 

AUTHOR           ฮันห์, ติช นัท

IMPRINT           กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          มีคนมากมายที่กำลังอยู่ท่ามกลางความเหงาและความโดดเดี่ยว และเชื่อว่าความรักจะช่วยให้ ความเหงาและความโดดเดี่ยว สิ้นไป แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อย ที่กลับเหงาและโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมเมื่อมีความรัก หรือมีความกังวลและความว้าวุ่นใจเพราะคนที่รัก ความรักที่เรามีคืออะไร เรารู้จักความรักดีแค่ไหน เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก (Teaching on Love) หนังสือซึ่งเขียนโดย ท่านติช นัท ฮันห์ ได้กล่าวไว้ถึงบทเรียนว่าด้วยความรักความเมตตา ที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรา ให้ได้พบกับความสุขอันเกิดขึ้นจาก ความรักที่แท้จริง ซึ่งมีพลังในการเยียวยาและแปรเปลี่ยนสถานการณ์รอบๆ ตัวเรา และนำพาความหมายล้ำลึกมาสู่ชีวิต

ใกล้ตัว

CALL NO           BQ5400 ช189ก 2543

AUTHOR           ชยสาโรภิกขุ

IMPRINT           [กรุงเทพฯ] : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2543

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรา ทำให้เกิดความสำนึกในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พุทธวัจน์ : คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

CALL NO           BQ5495 พ835 2550

IMPRINT           กรุงเทพฯ : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2550

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ภิกษุทั้งหลาย!รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์
                   สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
                   สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา
                   นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา
                   เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบ ตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ด้วยประการดังนี้
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ)

                                                                                                                เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ

คู่มือเบื้องต้น อานาปานสติ : ธรรมบรรยายเล่มที่ 18

CALL NO           BQ5630.A6 ค182ค 2548

AUTHOR           คเวสโก, มิตซูโอะ

IMPRINT           กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายา โคตมี, 2548

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

           หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง  เพื่อให้ผู้อ่านได้หันกลับมาสำรวจดูจิตใจของตัวเองมากขึ้น  วิธีปฏิบัติในหนังสือ  เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สามารถทำได้  และเป็นสิ่งที่พึงกระทำ  เพราะเป็นวิถีทางแห่งความสุขที่เราสามารถบ่มเพราะเกิดขึ้นในจิตใจได้  โดยเริ่มต้นปฏิบัติที่ตนเอง  ด้วยการคิด  รักษาสุขภาพใจดีและสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง  มั่นคง  อดทน  และมีเมตตา อันเป็นประโยชน์สุขต่อการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติเองและต่อสังคมโดยรวมสืบไป

สติเป็นธรรมเอก

CALL NO           BQ5630.A6 ค182ส 2550

AUTHOR           คเวสโก, มิตซูโอะ

IMPRINT           กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายา โคตมี, 2550

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          คุณประโยชน์ของการเจริญสติ, โทษของการขาดสติ, การมีสติ สมาธิ,การตั้งสมาธิ ตั้งจิต,การกำหนดลมหายใจเข้าออก, การดำเนินชีวิต, การพัฒนาจิต, สติ, การปฏิบัติธรรม, การเจริญสติ, การเจริญอานาปานสติ, โพธิปักขิยธรรม, การขาดสติ, การปฏิบัติธรรม, ผู้ป่วยกับการเจริญสติ, สติปัฏฐาน…

แค่ปล่อยก็ลอยตัว

CALL NO           BQ5630.S2 ว111ค 2552

AUTHOR           ว. วชิรเมธี

IMPRINT           กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

                รวมแนวคิดของท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อวิพากษ์สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านของปี 2549 ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่ง่ายสำหรับเรียนรู้ทำความเข้าใจ

ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา = The myth of freedom and the way meditation

CALL NO           BQ7805 ต617ต 2543

AUTHOR           ตรุงปะ, เชอเกียม, 2483-2530

IMPRINT           กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          ตำนานแห่งเสรีภาพ มีที่มาจากบทบรรยายโดยท่านเชอเกียม  ตรุงปะ  รินโปเช  ในหลายสถานที่ทั่วอเมริกาในระหว่างปี  ค.ศ  1971 – 1973  จากความสนใจที่ผู้คนมี่ต่อหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ของท่านเชอเกียม  อันได้แก่  ลิงหลอกเจ้า  ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนธรรมจึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะรวบรวมคำบรรยายของท่านขึ้นเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในหัวข้อ  “ตำนานแห่งเสรีภาพ”  อันอาจถือเป็นหนังสือเล่มคู่กันกับลิงหลอกเจ้า  หรืออาจถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สมบูรณ์ในตัว  ที่แนะนำแนวความคิดแห่งพุทธศาสนา  และสมาธิภาวนาในดินแดนธิเบต หนังสือเล่มนี้  ได้รับเกียรติตีพิมพ์บทกวีจากการรจนาของท่านเชอเกียม  ตรุงปะ  รินโปเช  ที่บรรยายถึงห้วงสภาวะต่าง  ๆ  กันของสมาธิภาวนา  และในตอนท้ายยังมีบทแปลของท่านที่ถ่ายทอดจากคำสอนโบราณที่ท่านติโลปะแนะนำต่อศิษย์ของท่าน  อันได้แก่ท่านนาโรปะ  ต่อขั้นตอนการฝึกฝนมหามุทรา  บทส่งท้ายนี้ดูจะเหมาะสมเป็นพิเศษกับหนังสือเล่มนี้เพราะท่านติโลปะถือเสมือนหนึ่งเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดนิกายคาคิว  อันมีอายุเก่าแก่ถึง  1,000  ปี  ที่ท่านตรุงปะสังกัดอยู่

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

CALL NO   WA100 พ349ส 2549

AUTHOR    พระพรหมคุณาภรณ์ ‪(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-

IMPRINT    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษาสัมพนธ์(1987) จำกัด, 2549

CONTENT PREVIEW

          คุณอโนทัย  เจียรสถาวงศ์  พร้อมด้วยเพื่อน  ๆ  และคณะผู้มีจิตศรัทธา  มองเห็นว่าหลักธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  จะช่วยให้ผู้ที่รู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ  สามารถพัฒนาชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริง  จึงได้แจ้งฉันทเจตนาที่จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตโต)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจกเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนญาติมิตรให้กว้างขวางออกไป

พัฒนาชีวิตด้วยข้อคิดจากชีวิตจริง

CALL NO           BQ4190 พ358พ 2544

AUTHOR           พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

IMPRINT           กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2544

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก  (ป.อ.  ปยุตโต)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาชีวิต  ว่าหมายถึงการทำชีวิตให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นอิสระ  ไร้ปัญหา  ไร้ทุกข์  โดยเนื้อแท้แล้ว  การพัฒนาชีวิตเป็นงานที่ทุกคนต้องทำให้แก่ตนเอง  ซึ่งจะทำได้แค่ไหน  เพียงไร  ก็ต้องอาศัยความพร้อมของเขา  ต้องเป็นไปด้วยปัญญาของเขาคนอื่นทำให้ไม่ได้  และจะบังคับให้เป็นก็ไม่ได้  อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นจริงแห่งชีวิต  แต่เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการพัฒนานี้  สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือ  คอยเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กัน  และเร่งรัดกันให้เร่งรัดตัวในการพัฒนานั้น  ตามหลักแห่งความไม่ประมาท

         หนังสือ “พัฒนาชีวิตด้วยข้อคิดจากชีวิตจริง” นี้ เป็นข้อเขียนทางธรรมที่สะท้อนคิดชีวิตในแง่มุมหนึ่งของท่านพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ซึ่งกรุณาเมตตาให้สำนักพิมพ์ธรรมดาจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สาธุชนวงกว้าง โดยหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อ่านบนเส้นทางแห่งการพัฒนาชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง

ชีวิต การงาน หลักธรรม : พระธรรมปิฎก ‪(ป.อ. ปยุตฺโต)

CALL NO           BQ978.P7 ช583 2545?

IMPRINT           กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2545?]

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

     หนังสือ  ชีวิต  การงาน  และหลักธรรมของ  ป.อ.ปยุตโต  เล่มนี้  จัดทำขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเผยแพร่  ชีวิต  การงาน  และหลักธรรม  ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)  แก่สาธุชน  เพื่อเป็นตัวอย่างชีวิตของบัณฑิต  ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นปราชญ์เอกทางวิชาการพุทธศาสนา  และมีปฏิปทาจริยาวัตรที่เป็นแบบอย่างของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชชาและจรณะ  การศึกษาเรื่องราว  ชีวิต  การงาน  หลักธรรมของท่าน  จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จักให้แง่คิด  คติสอนใจ อันอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรแก่กรณี