Archives

Marketing for work งานตลาด

64898

CALL NO HF5415 ว495m 2556

AUTHOR วิกรานต์ มงคลจันทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อาคเนย์การพิมพ์, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“Marketing for Work งานตลาด” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สำหรับการทำงานด้านการตลาด โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ การวางแผน (Plan) และการปฏิบัติ (Implementation) โดยการวางแผน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนการดำเนินการ (Action Plan) การประเมินผล (Evaluation) และการปฏิบัติ ประกอบด้วย การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) การดำเนินการ (Act) ซึ่งผู้อ่านจะได้ความรู้ หลักการ แนวความคิด และทักษะทางด้านการตลาดมากมายจากหนังสือเล่มนี้ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

Source :  www.naiin.com/product/detail/90806/

Comments are closed.