Archives

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

56609

CALL NO   WA100 พ349ส 2549

AUTHOR    พระพรหมคุณาภรณ์ ‪(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-

IMPRINT    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษาสัมพนธ์(1987) จำกัด, 2549

CONTENT PREVIEW

          คุณอโนทัย  เจียรสถาวงศ์  พร้อมด้วยเพื่อน  ๆ  และคณะผู้มีจิตศรัทธา  มองเห็นว่าหลักธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  จะช่วยให้ผู้ที่รู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ  สามารถพัฒนาชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริง  จึงได้แจ้งฉันทเจตนาที่จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตโต)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจกเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนญาติมิตรให้กว้างขวางออกไป

1 comment to สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ