Archives

ห้าวันที่ฉันตื่นกับ ติช นัท ฮันห์

CALL NO BQ5630.S16 ส459ห 2552

AUTHOR สหรัฐ เจตมโนรมย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“ห้าวันที่ฉันตื่นกับ ติช นัท ฮันห์” เขียนโดย สหรัฐ เจตมโนรมย์ หนังสือเล่มนี้รวบรวมประสบการณ์ 5 วันในการฝึกปฏิบัติภาวนาตามแนวทางหมู่บ้านพลัมในประเทศไทย โดยได้รับการนำปฏิบัติโดยท่าน “ติช นัท ฮันห์” ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านพลัมที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้เขียนพาไปพบกับวิถีการปฏิบัติภาวนาตามแนวหมู่บ้านพลัม ซึ่งก็คือการปฏิบัติตามแนวศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งแม้จะมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่แตกต่างจากที่ชาวไทยพุทธคุ้นเคย แต่แก่นแท้ก็คือการเข้าถึงความเบิกบานโดยการใช้ลมหายใจของผู้ปฏิบัติเป็นที่ตั้ง และนำ “ความตื่น” ที่ได้ฝึกฝนมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

คู่มือมนุษย์

CALL NO BQ4165 พ831คม 2555

AUTHOR พุทธทาส อินทปัญโญ, 2449-2536

IMPRINT กรุงเทพฯ : ธรรมสถาพร, 2555

NOTE อภินันทนาการจาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

CONTENT PREVIEW

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไร และผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

หัวใจกรรมฐาน

CALL NO BQ5630.S2 พ326ห 2553

AUTHOR พระญาณโปนิกเถระ

IMPRINT กรุงเทพฯ : ศยาม, 2553

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือหัวใจกรรมฐานของพระญาณโปนิก พระเถระชาวเยอรมัน แห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Heart of Buddhist Meditation นี้ เป็นที่รวบรวมที่ดีมากแหล่งหนึ่งแห่งความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยเฉพาะวิปัสสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐาน มีปริยัติทั้งของดั้งเดิมที่มีในประไตรปิฎกและคำอธิบายในอรรถกถา มีทั้งคำสอนจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทและจากคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ตลอดจนคำแนะนำชี้แจงของอาจารย์ยุคต่อมาภายหลังในสายการปฏิบัติ จนถึงความรู้ความคิดและประสบการณ์ในการฝึก การสอน และการปฏิบัติ ของท่านผู้นิพนธ์หนังสือนี้เอง เพียงเทานี้ก็เป็นความพิเศษที่น่าสังเกตอยู่แล้ว

แต่ข้อที่เป็นลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่อีก กล่าวคือ เป็นหนังสือที่เขียนขี้นโดยมุ่งให้เหมาะกับชีวิตจิตใจของคนในสังคมปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม และสังคมที่เรียกว่าพัฒนาแล้ว ซึ่งมีความสับสนวุ่นวายและความคับแค้นทางจิตใจมาก กล่าวได้ว่าผู้เขียนหนังสือนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น ทั้งโดยเนื้อหาที่แสดงและโดยภาษาที่ใช้ ทำให้หนังสือหัวใจกรรมฐานได้รับความชื่นชม เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก ดังปรากฏว่าหลังจากเริ่มพิมพ์เผยแพร่ในประเทศอังกฤษ เมือ พ.ศ. 2505 แล้ว ก็ได้พิมพ์จำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม

CALL NO BQ9800.T534 ส459ย 2554

AUTHOR สหรัฐ เจตมโนรมย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2554 [2011]

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณร่วมเดินทางไปสัมผัสกับดินแดนของหมู่บ้านธรรมะ คือหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส กับบันทึกการเดินทางของนักเขียนที่ชื่อ “สหรัฐ เจตมโนรมย์” ซึ่งเต็มไปด้วยวิถีชีวิตการปฏิบัติเจริญสติตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของหมู่บ้านนี้ อีกทั้งน้ำใจบริสุทธ์ที่พร้อมจะมอบให้ผู้ไปเยือนทุกคน หลากหลายเรื่องราวเหล่านี้รอให้คุณสัมผัสแล้วในเล่ม

สัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของพระสารีบุตรเถระ

CALL NO BQ4165 ส243ส 2555

AUTHOR สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช ‪(เจริญ สุวฑฺฒโน)

IMPRINT กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕ พรรษา โครงการหนงสือธรรมะ ธรรมทาน พร้อมด้วยมหาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลซึ่งมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พร้อมใจกันจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญต่อประเทศชาติ ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ จำนวน ๖เล่ม คือ(๑) สัมมาทิฏฐิ(๒) ชีวิตสำคัญนัก (๓) อภัยทาน-รักบริสุทธิ์ (๔) มหัศจรรย์แห่งใจ-ทำอย่างไรจะหายโกรธ (๕) วิปัสสนาสังโยชน์ ๑๐ สำหรับฆาราวาส และ (๖) วิธีสร้างบุญบารมี เผยแผ่เป็นธรรมทานแก่มหาชน [...]

กฎแห่งธรรม

CALL NO BQ5630.V5 ส835ก 2552

AUTHOR สุภีร์ ทุมทอง, 2515-

IMPRINT นครปฐม : สาละ, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “กฎแห่งธรรม” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2552 คุณสนทนา เอมดิษฐ เป็นผู้ถอดเทป ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร เนื้อหาที่บรรยายนั้น ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เป็นไปตามกระบวนการปฏิจสมุปบาท อันแสดงถึงความไม่มีตัวตนจริง และวิธีฝึกฝนให้เกิดปัญญา รู้ความจริงตามหลักไตรสิกขา จนอริยมรรคเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงอันเป็นอริยสัจได้

เข็มทิศชีวิต. 3 ตอน กฎแห่งความสุข

CALL NO           BQ4570.S6 ฐ336ข ล.3 2552

AUTHOR           ฐิตินาถ ณ พัทลุง

IMPRINT          ฉะเชิงเทรา : เข็มทิศชีวิต, 2552

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          เชื่อหรือไม่ว่า… ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดี ล้วนเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตเราไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอ…หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้ “กฎแห่งความสุข” ผ่านเรื่องราวต่างๆ รอบตัวที่อาจเกิดได้ในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในจิตใจ เรื่องของความสัมพันธ์ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม นำเสนอในมุมมองที่จะทำให้คุณค้นพบ “สิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง” และเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดี ในการช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในโลกปัจจุบัน ทั้งยังสามารถดึงความสุขที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ เพื่อทำให้ผู้คนและโลกใบนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

รู้ทันเล่ห์กิเลส

CALL NO           BQ4190 พ831ร 2550

AUTHOR          พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

IMPRINT          กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          นี่คือหนังสือที่ จะชี้ให้คุณเห็นถึงคุณสมบัติของสิ่งที่เรารู้จักกันในนามของกิเลสรอบด้าน หลายอารมณ์ความรู้สึก ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์โดยตรง แต่ถ้าไม่รู้จักอย่างลึกซึ้งและเท่าทัน เราจะชักนำทุกข์มาสู่ชีวิตโดยไม่รู้ตัว แม้กระทั่งในเรื่องใกล้ๆ ตัวที่ทุกคนอาจมองข้าม แต่ท่านพุทธทาสกลับมองเห็นและบอกให้เรารู้ พร้อมทั้งส่งเสียงเตือนให้ระวังกลลวงไว้อย่างแยบยล

ทำใจเสียบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

CALL NO           BQ4570.L5 ช616ท 2552

AUTHOR           ชุติปัญโญ

IMPRINT          กรุงเทพฯ : ไยไหม, 2552

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          รวมหลักธรรมที่ อ่านง่ายๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความทุกข์อย่างไม่ต้องทุกข์ และวิธีการปรับมุมร้ายๆ ของชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยสติ และปัญญา และเรียนรู้หลักการปล่อยวางเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

คู่มือสร้างบุญ : ฉบับ ทำบุญ ได้บุญทันตาเห็น

CALL NO           BQ4415 ร649ค 2552

AUTHOR           รุ่งอรุณ

IMPRINT          กรุงเทพฯ : บริษัท แอล.ที.เพรส จำกัด, 2552

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

จะมีสักกี่คนที่ รู้ว่า “การสร้างบุญ” นั้นไม่ได้หมายถึงการบริจาคด้วยทรัพย์สินหรือสิ่งของเพียงเท่านั้น โอกาสการสร้างบุญบารมีมีอยู่รอบตัว เพียงแต่เราจะเปิดใจยอมรับและลงมือทำด้วยใจหรือไม่ อะไรคือบุญ บางคนเข้าใจเองว่าจะทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น บางคนไม่รู้เลยว่าอยู่บ้านก็ทำบุญได้ ไม่รู้ว่าอยู่บนรถเมล์ก็ทำบุญได้ ไม่รู้ว่านอนป่วยอยู่บนเตียงก็ทำบุญได้ ไม่รู้ว่าแม้กำลังจะตายก็ทำบุญได้

เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็ด้วยไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการทำบุญ และอาจมีหลายครั้งที่โอกาสแห่งบุญมาถึงแต่เพราะไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นบุญ จึงได้ปล่อยให้โอกาสแห่งการสร้างบุญนั้นหลุดลอยไป เมื่อต้องการทำบุญจึงควรรู้ว่าบุญคืออะไร อะไรคือบุญ การทำบุญมีวิธีใดบ้าง และควรรู้ว่าจุดประสงค์ของการทำบุญนั้นเพื่ออะไร ทำบุญเพราะอยากได้กับทำบุญเพราะอยากให้ อะไรได้บุญมากกว่ากัน…ทุกข้อสงสัยเรื่องบุญ จะมากระจ่างแจ้งในใจ ณ บัดนี้กับ “คู่มือสร้างบุญ ฉบับทำบุญ ได้บุญทันตาเห็น”