Archives

สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม

CALL NO BQ4570.H3 ณ261ส 2559

AUTHOR ณัชร สยามวาลา

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม” โดย ณัชร สยามวาลา เป็นคู่มือช่วยสร้างความสุขทางใจอันจะเป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จดังที่วิธีการสร้างความสุขในหนังสือเล่มนี้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผล เมื่อมาพิจารณากับการสร้างความสุขทางพุทธแล้ว หลายประเด็นสอดคล้องและไปกันได้ดี หลายวิธีเมื่อลองทำในเบื้องต้นและต่อยอดด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยิ่งทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น เมื่อจิตใจดี ผลที่เกิดในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นไปในทางที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถทดลองปฏิบัติตามวิธีสร้างสุขอย่างง่าย ๆ ตามหนังสือเล่มนี้ รับประกันว่าหากหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอันมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขย่อมเกิดขึ้นในชีวิตคุณ

Source : www.se-ed.com/product/สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม.aspx?no=9786161814113

ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด

CALL NO BQ7210 พ831ธ 2558

AUTHOR พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ทำไมต้องเข้าวัด ไม่เห็นจำเป็น ไม่ชอบ หลายต่อหลายคนที่ไม่ชอบเข้าวัดจนถึงขั้นเกลียดวัด อาจให้เหตุผลเช่นนี้ในยามที่ใครสักคนชวนไปทำบุญที่วัด แต่ทำไมถึงเกลียดวัด หนังสือ “ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด” เล่มนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุจะช่วยให้คนที่เกลียดวัดได้รู้ว่า เรื่องที่คนเกลียดวัดไม่เข้าใจนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่คนเกลียดวัดคิดไปเองนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่คนเกลียดวัดต้องรู้จักนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง และความเคยชินของคนเกลียดวัดนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

Source : https://www.se-ed.com/product/ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด.aspx?no=9786161807573

ธนาคารความสุข 4 สาขาบางรัก

CALL NO BQ4570.L6 พ671ธ 2555

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2555

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

“ธนาคารความสุข 4 สาขาบางรัก” เขียนโดย พิทยากร ลีลาภัทร์ นำเสนอการบริหารบัญชีความสุขในมุมมองของความรักด้วยวิธีการเดิมที่ผู้เขียนยินดีให้บริการตลอดมา นั่นคือการลงทุนด้วย “การรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบัน ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง” ซึ่งได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เมื่อมีจิตมีสติรู้ทันกายใจ ปัญญาจะพาเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แม้ในที่สุดทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ใจหวังหรือไม่ เราก็ไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอน

จิตตนคร

CALL NO BQ4570.P76 ส243จน 2553

AUTHOR สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556

IMPRINT กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

จากพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เมื่อสมัยพุทธกาลว่า “พึงรู้ว่ากายนี้มีอุปมาแตกง่ายเปรียบด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้ว พึงรบชนะมารด้วยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ” ได้ก่อให้เกิดเป็นหนังสือ “จิตตนคร” บทพระนิพนธ์ใน “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออธิบายและขยายความพุทธพจน์ข้างต้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเรื่องราวของ “จิต” และ “ธรรมะ” ในแง่มุมต่าง ๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคลาธิษฐานคล้ายนิยายธรรมะ

ธรรมะศักดิ์สิทธิ์

CALL NO BQ4190 ว111ธศ 2552

AUTHOR ว. วชิรเมธี, 2516-

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเปลี่ยนจาก “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” มาเป็น “ไม่เชื่อต้องศึกษา ไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้” ตามคำกล่าวของท่าน ว.วชิรเมธี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ “ธรรมะศักดิ์สิทธิ์” ที่ได้รวบรวมผลงานเขียนของท่านจากหนังสือเล่มต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ ความเชื่อ การทำบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกฎแห่งกรรม เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสังคมจากความเชื่องมงาย ให้ตระหนักรู้ มีสติ และมาใช้ปัญญาพิจารณาทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น

คู่มือมนุษย์

CALL NO BQ4165 พ831คม 2555

AUTHOR พุทธทาส อินทปัญโญ, 2449-2536

IMPRINT กรุงเทพฯ : ธรรมสถาพร, 2555

NOTE อภินันทนาการจาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

CONTENT PREVIEW

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไร และผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

ธรรมะคลายใจ

CALL NO BQ4190 ว111ธร 2551

AUTHOR ว. วชิรเมธี

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2551

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “ธรรมะคลายใจ” มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตอบปัญหาของท่าน ว. ดังที่เล่ามานี้ นั่นคือท่านได้ตอบปัญหา ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้สงสัยเขียนมาถาม ทั้งเรื่องการทำงาน ครอบครัว ความรัก การพลัดพราก สังคม และการเมือง ซึ่งทุกคำตอบนั้นแฝงไปด้วยปัญญาที่เฉียบคม และล้วนเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตจริงทั้งสิ้น เดิมนั้นคำถามคำตอบทั้งหมดเคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ “คลายใจ” ของนิตยสาร “แพรว” ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างล้นหลาม

เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ

CALL NO BQ4570.S6 พ349จ 2557

AUTHOR พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2481-

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557 [2014]

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ท่ามกลางความพร่ามัวของสังคมไทย ที่คนไทยกระจัดกระจายสับสน ไม่มีอะไรชัดเจน ไม่มีจุดรวมใจ ไม่มีเป้าหมายสูงสุด อย่างที่เป็นอยู่นี้ เราจะทำอย่างไร? จะปล่อยสังคมไทยให้โทรมเเละทรามอยู่อย่างนี้ จะอยู่กันไปวันๆ ต่างคนต่างหาผลประโยชน์ของตัวไปคนละทิศละทาง ปล่อยให้ปัญหาร้ายๆ ทั้งหลายโหมกระพือรุมล้อมเข้ามาอย่างนี้หรือ หรือจะพยายามเเก้ไข เราจะนำพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ เป็นจุดรวมใจรวมความคิดของคนในชาติ เพื่อช่วยเเก้ปัญหาสังคมที่มันเสื่อมโทรมอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่? เเละเราจะสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามไปในทางที่ถูกที่ดีได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 6

CALL NO BQ4190 ด319ต ล.6 2549

AUTHOR ดังตฤณ

IMPRINT กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548-<2550>

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว” ผลงานของ “ดังตฤณ” เคยลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสาร “บางกอก” ในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของปี ๒๕๔๗ เขาใช้กลวิธีอย่างแยบยลในการสร้างความเข้าใจในกรรมวิบาก ที่ผู้คนส่วนใหญ่ แม้จะมีความเชื่อ แต่หลายครากลับเกิดความลังเลสงสัย เขาใช้โวหารพรรณนาอธิบายเปรียบเปรยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน คำตอบไม่มีอาการลังเล มุ่งชี้ทางเป็นแน่วแน่ สร้างความมั่นใจกับการให้ผลอย่างเที่ยงตรงของ “กรรม” กับผู้อ่าน

ธรรมะสู่อิสรภาพ

CALL NO BQ4190 ส195ธ 2556

AUTHOR สนอง วรอุไร

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“เวลา″ สิ่งที่ทุกคนมักบ่นว่ามีน้อยไป ไม่คอยท่าใครและไม่หวนกลับ “อารมณ์” สิ่งที่แปรเปลี่ยนรวดเร็วและถาโถมเข้าใส่เราตลอดเวลา แบบไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ได้ตั้งตัว “หัวใจ” คู่ต่อสู้ที่ลื่นไหล พลิกไปพลิกมา ฉลาดล้ำลึก และเอาชนะได้ยากที่สุด ทั้งๆ ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทั้ง 3 สิ่งนี้คือมารขวางกั้นความสุข ความสำเร็จ และอิสรภาพ ที่โหดเหี้ยมที่สุดสำหรับมนุษย์เรา ซึ่งแม้ว่าจะคุ้นเคยกันแค่ไหน อยู่ใกล้ชิดกันมากเท่าไร แต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่เคย “เอาอยู่” เลยสักครั้ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเอาชนะทั้งสามสิ่งนี้ได้อย่างเหนือชั้นและไม่มีวันพลิกเกมกลับไปแพ้อีก ไม่ว่าจะในสนามไหนก็ตาม