หน้าหลัก  » บริการไอทีวิชาการ » บริการไอทีสำหรับนักศึกษา

บริการไอทีสำหรับนักศึกษา

 

   บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น (Computer Searching Facilities)
เครื่องบริการสืบค้นฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 18 เครื่อง + เครื่องบริการสืบค้น OPAC 4 เครื่อง / สถานที่ตั้ง : บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 02-201-5718
 
        
 
   บริการติดตั้ง Wireless เพื่อการสืบค้น (Wireless Internet Access at the Library)
นักศึกษาสามารถนำเครื่อง notebook ส่วนตัวเข้ามาใช้ภายในห้องสมุด และหากมีปัญหาในการติดตั้ง MU-WiFi สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้
 
        
 
   บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรมได้ฟรี / สถานที่ตั้ง : ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ [ http://stang.sc.mahidol.ac.th/training/ ]
 
        
 
   บริการตอบคำถามไอที (IT Help Desk)
ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้ง Wi Fi การใช้ระบบ VPN การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับไอทีและการละเมิดลิขสิทธิ์
ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic IT) ได้ที่ ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5725-7
 
     

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

สรวง อุดมวรภัณฑ์

ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
   
   บริการตอบคำถามการสืบค้นสารสนเทศ (Research Help Desk)
ในกรณีที่มีปัญหาในการสืบค้นหนังสือ วารสาร (OPAC, e-journals, e-databases) ปัญหาการ download full-text บทความวิจัย
ขอเชิญติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ห้องสมุดชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0 2201 5718
       

อภิชัย อารยะเจริญชัย

ครรชิต บุญเรือง

ดวงพร โพธิ์บุตร

รัตน์ชนก ยอดพินิจ