เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

1
ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น. วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา 1. คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ) 2. อาจารย์มกุฏ อรฤดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ / อาจารย์พิเศษ วิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. คุณปฐม อินทโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 4. คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล (ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com และ COO บริษัท Dek-D Interactive จำกัด)...
Continue reading »

TK Forum2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas”

002dea copy
งานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสุโกศล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - นายอภิชัย อารยะเจริญชัย - นายปิยะนันท์ จำนงสุทธเสถียร งานประชุมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ภายใน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากต่างประเทศ
Continue reading »

การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

11667124_990510560993563_1074713450_n
การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30 – 16.30 น ผู้เข้าร่วมการประชุม 1. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ 3. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ วันที่ 23 พ.ย. 2559 สรุปหัวข้อการประชุม ได้ดังนี้ หัวข้อที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา วิทยากร : ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
Continue reading »

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ (7 ธันวาคม 2559)

20161207_114757_Richtone(HDR)
ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ผู้ร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ : 7 ธันวาคม 2559 สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ จัดตั้งขึ้นในสมับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทบาทและหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการจะปรับเปลี่ยนไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์และตามนโยบายการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๓  สำนักราชเลขาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการห้องสมุดสำนักราชเลขาธิการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่อยู่ในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเฉพาะ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นฝ่ายห้องสมุดเฉพาะ สำนักราชเลขาธิการ และศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ตามลำดับ
Continue reading »

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (22 กันยายน 2559 : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ)

20160922_123606_Richtone(HDR)
การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 22 กันยายน 2559 สถานที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี ศึกษาเรื่อง ศาสตร์พระราชา : การบริหารพิพิธภัณฑ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยเข้าชมและศึกษาการบริหารจัดการของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมถึงงานอื่นๆ ได้อย่างลงตัว ศาสตร์พระราชา หรือหลักการทรงงาน สามารถสรุปได้เป็น 23 หัวข้อสำคัญ คือ
Continue reading »

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web”

MUPW
วิทยากร       คุณณัฐพล สว่างจิตต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่อบรม    วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวนุชสรา   บุญครอง, นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร เป็นการอบรมระบบ Mahidol Personal Web พัฒนาโดยทีมกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล ตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานในเบื้องต้นดังนี้ 1....
Continue reading »

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

rda
วิทยากร       คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่อบรม    วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถานที่         ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา, นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA RDA – มาจากคำว่า Resource Description and Access หมายถึง มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1997 เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล เพื่อมาแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2 ใช้สำหรับลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ๆในห้องสมุด รวมถึงชุมชนอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์/ห้องแสดงงานศิลปะ, หอจดหมายเหตุ, สำนักพิมพ์...
Continue reading »

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (15 กันยายน 2559 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

20160915_134615_Richtone(HDR)
การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 15 กันยายน 2559 สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศึกษาเรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อสังคม เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย และยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะจนเกินกว่าที่หน่วยงานของรัฐจะรับมือได้ จึงเกิดองค์กรสาธารณประโยชน์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อเกิดองค์กรเครือข่ายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ซึ่งกิจการเพื่อสังคมจะมีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากองค์กรภาคเอกชนทั่วไป ที่มีเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลัก แตกต่างจากกิจกรรม CSR ตรงที่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและเป็นองค์กรที่สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับมาลงทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป
Continue reading »

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ (8 กันยายน 2559 : หอศิลปฯ กรุงเทพฯ)

BACC_3000
การอบรมโครงการความรู้พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ” โดย กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ และ กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 8 กันยายน 2559 สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาของครั้งนี้อยู่ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้ร่วมสัมมนาจะต้องเข้าชมและศึกษาการจัดนิทรรศการและเก็บเกี่ยว Content ที่ได้ นำมาอภิปรายร่วมกันเพื่อตกผลึกประเด็นสำคัญ นิทรรศการที่เข้าชมประกอบด้วย นิทรรศการภาพเขียน “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม โดย ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ นิทรรศการ “ตึก” โดยศิลปิน ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ นิทรรศการ “เดินสู่หนไหน?” โดยศิลปินชาวเกาหลี Koo Youenmo นิทรรศการ “แรงงาน ไม่มีประวัติศาสตร์”...
Continue reading »

การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

20160829_125247
จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ 2. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา การบรรยาย เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดย คุณภาวัช ทองเนื้อแปด และคุณวัชราวลี ดาโต๊ะ   สิ่งที่จะเกิดในอนาคต… ความท้าทายในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 โดยจะมีคนอายุเกิน...
Continue reading »