Archives

Latest Books

สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม = Satellite atlas of Thailand

57697

CALL NO Ref. G8025 ส314 2553

AUTHOR -

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2553

NOTE อภินันทนาการจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CONTENT PREVIEW

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการให้บริการภาพจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมเป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็ก รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งตระหนักดีว่าพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต

ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริการภาพจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ สทอภ. จึงได้รวบรวมภาพที่ได้จากอวกาศและข้อมูลที่สำคัญจัดทำเป็นสมุดภาพคล้ายแผนที่เล่มหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Atlas ขึ้น นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สมุดภาพนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ สาระที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ตลอดจนลงรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับภาพจากดาวเทียมที่จัดแสดงทั้งที่มีรายละเอียดภาพต่ำ ปานกลาง สูง จนถึงสูงมาก ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำขึ้นมาก่อนในประเทศไทย การจัดทำได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรับเป็นคณะบรรณาธิการ การทำงานครั้งนี้ใช้ความละเอียด ประณีตและวิริยอุตสาหะ ช่วยกันรวบรวม ร้อยเรียง แก้ไข ปรับปรุงจนสำเร็จเป็น “สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม” (Satellite Atlas of Thailand)

ด้วยความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในอันที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2549 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหวังว่าหนังสือ “สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม” จะเป็นก้าวแรกของการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย และร่วมกันดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรต่อไปของประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

Comments are closed.