Archives

Latest Books

เคมีสิ่งแวดล้อม

57942

CALL NO TD193 พ871ค 2553

AUTHOR พูลสุข โพธิรักขิต-ปรัชญานุสรณ์

IMPRINT นครปฐม : สาละ, 2553

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

หนังสือเคมีสิ่ง แวดล้อมเล่มนี้แบ่งการศึกษาสิ่งแวดล้อมเป็น 3 ภาคส่วนคือ ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ และในสภาพการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้นทุกขณะจึงมีเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานแหล่งที่มาและ การนำลังงานไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้จาก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศโลกจึงได้ใส่ เรื่องราวของปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งมี ชีวิตไว้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเข้าใจสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ เหล่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีสิ่ง แวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมมลภาวะสิ่งแวดล้อมพลังงาน ตลอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยว ข้องกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในการเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

Comments are closed.