Archives

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

CALL NO QD251.3 ส693ก 2559

AUTHOR สำเนียง อภิสันติยาคม

IMPRINT กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น เป็นพื้นฐานของการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ในระดับทั่วไปและระดับสูง หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องเรียนรู้ มีตัวอย่างประกอบมากมายพร้อมคำอธิบายที่ละเอียด เข้าใจง่าย สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้

-          ปัจจัยสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-          การแตกพันธะในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

-          อินเตอร์มีเดียตประเภทต่างๆ

-          สภาวะแทรนซิชัน

-          แผนภาพของพลังงานในการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอน

-          ขั้นกำหนดอัตรา

-          ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

-          ตัวเข้าทำปฏิกิริยา ได้แก่ นิวคลีโอไฟล์ และ อิเล็กโทรไฟล์

-          กลไกและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

-          การจำแนกและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมีแทนที่ ปฏิกิริยาเคมีการเติม [...]

เคมีอินทรีย์. เล่ม 1

CALL NO QD251.3 ส262ค ล.1 2556

AUTHOR สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

IMPRINT กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ตำรา “เคมีอินทรีย์ เล่ม 1” นี้เป็นเล่มที่ 1 ของตำราชุด “เคมีอินทรีย์” ซึ่งมีทั้งหมด 2 เล่ม ภายในเล่มมีเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเคมีอินทรีย์ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล

เนื้อหาประกอบด้วย พันธะโคเวเลนต์และเรขาคณิตของโมเลกุล สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี แอลเคน แอลคีน ไดอีน พอลิอีน และแอลไคน์ ไฮโดรคาร์บอน-อะโรมาติก แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ และซัลไฟด์ แฮไลด์อินทรีย์ แอลดีไฮด์และคีโตน

ถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนอันยาวนานของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบจำนวนมาก ท้ายบททุกบทมีสรุปสาระสำคัญเพื่อทบทวนความรู้ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจ

เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคณะที่เรียนวิชาเคมีอินทรีย์ อาทิ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ [...]

สารมัธยันตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

CALL NO QD476 น418ส 2558

AUTHOR นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

IMPRINT นครปฐม : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “สารมัธยันตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์” เล่มนี้ อธิบายถึงลักษณะและความว่องไงต่อปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ชนิดต่างๆ รวมทั้งยกตัวอย่างปฏิกิริยาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสารมัธยันตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในแต่ละขั้นตอน โดยมีตัวอย่างประกอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบวิธีการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนต่อไปได้

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1

CALL NO QD251.2 ส262ค ล.1 2552

AUTHOR สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

IMPRINT กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“เคมีอินทรีย์ เล่ม 1″ เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเคมีอินทรีย์ระดับมหาวิทยาลัยเเละวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย พันธะโคเวเลนต์และเรขาคณิตของโมเลกุล สมบัติทางเคมีและสมบัติทางการยภาพ ปฏิกิริยาเคมีและสมบัติทางกายภาพปฏิกิริยาเคมี แอลคีน ไดอีน พอลิอีน และแอลไคน์ ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แอลกอฮอร์และฟีนอล และอีเทอร์ อีพอกไซด์ และวัลไฟด์ อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ ท้ายบทมีสรุปสาระสำคัญเพื่อทบทวนความรู้ เเละเเบบฝึกหัดที่หลากหลายพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เคมีอินทรีย์

CALL NO QD251.2 ว484ค 2556

AUTHOR วารี เนื่องจำนงค์

IMPRINT กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

ตำรา “เคมีอินทรีย์” เล่มนี้ มีเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตร วิชาเคมีอินทรีย์ระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วย บทนำสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี เเอลเคน เเอลคีน เเอลไคน์ เเอลคิลเเฮไลค์ สารประกอบเเอโรเเมติก เเอลกฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ เเอลดีไฮด์เเละคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก ถ่ายทอดให้เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบจำนวนมาก อธิบายเป็นขั้นตอน เน้นความเข้าใจ ทุกบทมีความมุ่งหมายของบทเรียนเพื่อให้เข้าใจขอบข่ายของเนื้อหา พร้อมสรุปสาระสำคัญท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ มีเเบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อทดสอบความเข้าใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

CALL NO QD261 ค695 2554

AUTHOR -

IMPRINT กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการทดลองให้มี ประโยชน์ ทางวิชาการมากขึ้น เนื้อหาจะครอบคลุมและสอดคล้องกับทฤษฎีในการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์ ระดับขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตำราวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ในระดับอุดม ศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาวิทยาศาสตร์ นิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา นิสิต นักศึกษาเคมีปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่จะศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ และนิสิต นักศึกษาทั่วไปในสาขาอื่นๆ ที่ต้องเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เทคนิคการแยกและทำให้สารบริสุทธิ์ การทดสอบปฏิกิริยาของสารประเภทต่างๆ การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารอินทรีย์ และการศึกษาสเตอริโอเคมีของโมเลกุล รวมทั้งได้เน้นข้อสังเกตและข้อควรระวังไว้ทุกการทดลอง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้ตำราเล่มนี้ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์

กลยุทธ์การสังเคราะห์สารอินทรีย์

CALL NO QD262 บ582ก 2552

AUTHOR บุญส่ง คงคาทิพย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : มงคลมิติ, 2552

NOTE สั่งซื้อโดย คุณอิทธิพล สังเวียนวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CONTENT PREVIEW

หนังสือ กลยุทธ์การสังเคราะห์สารอินทรีย์ เล่มนี้ เป็นหนังสือทางสาขาเคมีอินทรีย์ ที่เน้นเรื่องการสังเคราะห์สารอินทรีย์ โดยจะให้แนววิธีคิดที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การสังเคราะห์สารที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปถึงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยจะวางพื้นฐานวิธีคิดการสังเคราะห์สารในบทต้นๆ ซึ่งจะมีคำถามเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนทดลองทำด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีวิธีการวิเคราะห์และคำตอบในแต่ละคำถามให้ด้วยในบทท้ายๆ จะแนะนำกลยุทธ์ที่จะเลือกวิธีสังเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์ของผลิตผลสูงที่สุด เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้ให้ตัวอย่างวิธีการสังเคราะห์สารธรรมชาติ และในบทสุดท้ายได้กล่าวถึงการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยโลหะทรานซิชั่น

เคมีอินทรีย์

CALL NO QD251.2 ก814ค 2552

AUTHOR เกษร พะลัง

IMPRINT กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องศึกษาวิชาเคมีอินทรีย์เป็นวิชาบังคับ ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จากประสบการณ์การสอนเคมีอินทรีย์มานับสิบปี ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาของวิชานี้ให้เป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย โดยอธิบายปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงกลไกของปฏิกิริยา ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในทำนอง เดียวกันได้ โดยไม่ต้องท่องจำอย่างปราศจากเหตุผล

เคมีอินทรีย์ = Fundamentals of organic chemistry

CALL NO QD251.2 ส262ค ล.1 2553

AUTHOR สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

IMPRINT กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

ตำรา เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 นี้เป็นเล่มที่ 1 ของตำราชุด เคมีอินทรีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 2 เล่ม ภายในเล่มมีเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเคมีอินทรีย์ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย พันธะโคเวเลนต์และเรขาคณิตของโมเลกุล สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพปฏิกิริยาเมี แอลเคน แอลคีน ไดอีน พอลิอีน และแอลไคน์ ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไวด์ และซัลไฟด์ แฮไลด์อินทรีย์ แอลดีไฮด์และคีโตน ถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนอันยาวนานของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบจำนวนมาก

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

CALL NO QD251.2 ป422ค ล.2 2552

AUTHOR ประเสริฐ ศรีไพโรจน์

IMPRINT กรุงเทพฯ : เอ.ซี.ที. การพิมพ์, 2552

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

เคมีอินทรีย์เป็นเคมีสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ด้วยเหตุที่อะตอมคาร์บอนสามารถเกิดพันธะระหว่างกันได้และยังสามารถเกิดพันธะกับธาตุอื่นๆ ได้อีกด้วย จึงทำให้สารอินทรีย์มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีโครงสร้างและขนาดโมเลกุลแตกต่างกัน

หนังสือ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 2 นี้ ประกอบด้วย สารอินทรีย์ที่สำคัญ 10 ชนิดคือ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ ซัลไฟด์ คีโตน แอลดีไฮด์ เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก แต่ละชนิดจะกล่าวถึงหลักในการเรียกชื่อ ทั้งชื่อสามัญและชื่อ IUPAC การเตรียมและการเกิดปฏิกิริยา

ท้ายบทมีคำถามและคำตอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในแต่ละเรื่องให้ดียิ่งขึ้น ส่วนท้ายเล่มมีแบบทดสอบรวมให้นิสิตนักศึกษาฝึกหัดทำ