SC Internet
MU Internet
h t t p : // s t a n g. s c . m a h i d o l. a c . t h / m u s e u m. h t m

ผู้ให้การสนับสนุน โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
1 ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน - บริจาคภาพวาดศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 11,000 บาท
- บริจาคนาฬิกาแขวนผนังทรงโบราณ 5,000 บาท
- บริจาคเครื่องเรือนชุดรับแขก 30,000 บาท
- บริจาคเงินค่าถ่ายภาพ อัดและขยายภาพนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 38,000 บาท
2 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ - บริจาคโคมระย้าเชิงเทียนก้านแก้ว 69,550 บาท
- บริจาคเงินค่ากรอบรูปภาพนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 10,000 บาท
3 เงินรายได้จากการจัดงาน
มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1
(โดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
- ค่าจัดทำผนังตกแต่ง "หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" 99,500 บาท

เงินบริจาคในวันทำบุญศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 15 กรกฎาคม 2547
ร่วมทำบุญวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 12,700 บาท บริจาคโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ จำนวน 30,069 บาท
1 ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ (ภาควิชาสรีรวิทยา) 10,000 บาท
2 ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 2,999 บาท
3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000 บาท
4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2,000 บาท
5 ศาสตราจารย์ นพ. กนก ภาวสุทธิไพสิฐ (ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2,000 บาท
6 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ อังศุภากร (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา) 1,100 บาท
7 ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (รองอธิการบดี) 1,000 บาท
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1,000 บาท
9 รองศาสตราจารย์จินดา นัยเนตร (หน่วยห้องปฏิบัติการเอนกประสงค์ MDL) 1,000 บาท
10 คุณกิ่งแก้ว อ่วมศรี (รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริการ) 1,000 บาท
11 คุณจิฤดี ปึงตระกูล (ห้องสมุด ESCAP องค์การสหประชาชาติ) 1,000 บาท
12 คุณอัจฉรา แสงดีจริง (บริษัท Karger Libri) 1,000 บาท
13 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 500 บาท
14 รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล (ภาควิชาชีวเคมี) 500 บาท
15 รองศาสตราจารย์วันทนีย์ ตระกูลรังสิ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) 500 บาท
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ (ภาควิชาเคมี) 500 บาท
17 นางศรีวิไล งามละเมียด 500 บาท
18 คุณสาวิตรี บุญปาลิต (ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 300 บาท
19 นสพ. เกรียงไกร ประการแก้ว (นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาจุลชีววิทยา) 300 บาท
20 คุณลักขณา บำรุงชูเกียรติ (ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 200 บาท
21 คุณนิดา เอี่ยมพรสิน (โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ M.D.-Ph.D. มหาวิทยาลัยมหิดล) 200 บาท
22 คุณเทพิน จิรคุณเตชะ (ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ) 100 บาท
23 คุณสุรพล คงทิม (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา) 100 บาท
24 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 120 บาท
25 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 100 บาท
26 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 50 บาท

เงินบริจาคในวันทำบุญศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 15 กรกฎาคม 2548
ร่วมทำบุญวัดราชผาติการาม จำนวน 6,440 บาท บริจาคโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ จำนวน 23,900 บาท
1 ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
บริจาคสมทบทุนค่าภาพถ่ายบุคคลสำคัญของคณะฯ
14,000 บาท
2 คุณจิฤดี ปึงตระกูล (ห้องสมุด ESCAP องค์การสหประชาชาติ)
5,000 บาท
3 คุณอัจฉรา แสงดีจริง (บริษัท Karger Libri)
1,000 บาท
4 รศ. ดร. พิพัฒน์ เจิดรังษี (ภาควิชาสรีรวิทยา) 1,000 บาท
5 ผศ. ดร. กุลวีณ์ สุจริต (ภาควิชาสรีรวิทยา) 1,000 บาท
6 รศ. ดร. ยุพิน สังวรินทะ (ภาควิชาเภสัชวิทยา) 500 บาท
7 คุณเอมอร พิทยายน (สำนักหอสมุด)
บริจาคสมทบทุนค่าภาพถ่ายบุคคลสำคัญ - ศ.เกียรติคุณ กำจร มนุญปิจุ
500 บาท
8 คุณสมปอง อ้นเดช (ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ)ุ 300 บาท
9 ผศ.ดร. อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์ (ภาควิชาเภสัชวิทยา) 200 บาท
10 ผศ.ดร. สุภีนันท์ อัญเชิญ (ภาควิชาเภสัชวิทยา) 200 บาท
11 ผศ.ดร. ยุคลพร สินรัชตานันท์ (ภาควิชาเภสัชวิทยา) 200 บาท

[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] [ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ]

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2548
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล