ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

 

สำนักงานคณบดี

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

  1. หน่วยทรัพยากรห้องสมุด

 

  3. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ภารกิจ :

- Flow Chart การดำเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ร้านจำหน่ายหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ภารกิจ :

- แผนผังการดำเนินงาน

พัฒนาทรัพยากรวารสาร

บริการวารสารฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์

บริการสำเนาบทความ

บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า

     

  2. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 

  4. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย

ภารกิจ :

พัฒนาและบริการจดหมายเหตุคณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาและบริการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในห้องสมุด

 

ภารกิจ :

รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาและบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย

บริการสอนการรู้สารสนเทศ

พัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

     
   

  5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

   

ภารกิจ :

- แผนผังการดำเนินงาน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการ IT Help Desk

ดูแลเครื่องแม่ข่าย (Web Server) ของคณะวิทยาศาสตร์

เขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

ขั้นตอนการทำงานงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Flowchart)

Stang Mongkolsuk Library Orientation 2014

 
 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งของอาเซียน

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ

คำขวัญ

เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด

 
 
 

 

 
 
[ .. รายชือบุคลากร .. ]
 
 

 แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559

 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559