คำขวัญ (Motto)
ปรัชญา (Philosophy)
 
 
เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด
More than a Library
นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ
Information you can trust
 
   
 
 
ปณิธาน (Determination)
ค่านิยม - วัฒนธรรมองค์กร
 
 
ปัญญาของแผ่นดิน : Wisdom of the Land
M =  Mastery   เป็นนายแห่งตน
 
 
A =  Altruism  มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
 
 
H =  Harmony   กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
 
 
I =  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
 
 
D =  Determination  แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
 
 
O =  Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
 
L =  Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 
       
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
 
มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
 
 
Determined to be the First-class Science Library in Thailand.
 
 
   
 
พันธกิจ (Mission)
 
 
สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
To excel in Science & Technology Information Services for Education and Research
 
 
   
 
       
 
แผนกลยุทธ์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ. 2552-2555
 
 
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555
 
  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555    
   

[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2553
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล