ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ   » ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

 

เวลาเปิดบริการ :

   เปิดเทอม

  จันทร์ - ศุกร์ เสาร์
เวลาเปิดทำการ 08.00 - 19.30 น. 08.30 - 16.30 น.
รับจองสิ่งพิมพ์ 08.30 - 16.30 น. -
รับทำบัตรสมาชิก 08.30 - 16.30 น. -

กรุณายืม – คืน สิ่งพิมพ์ก่อนปิดบริการ 15 นาที

    ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

  จันทร์ - ศุกร์ เสาร์
เวลาเปิดทำการ 08.30 - 18.30 น. 08.30 - 16.30 น.
รับจองสิ่งพิมพ์ 08.30 - 16.30 น. -
รับทำบัตรสมาชิก 08.30 - 16.30 น. -

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด :

การเข้า-ออกห้องสมุด

   

 • กรุณาแขวนบัตรแสดงตน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรผู้มาติดต่อทุกครั้ง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่ให้บริการแก่ท่าน

 • ท่านสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ (เช่น เป้สะพายหลัง ถุงผ้า กระเป๋าใบใหญ่) โดยแลกบัตรประจำตัวเพื่อขอเบิกกุญแจพร้อมป้ายหมายเลข และให้นำมาคืนเพื่อรับสิ่งของ ในกรณีที่ทำกุญแจและป้ายหมายเลขหาย ต้องเสียค่าชดใช้ในอัตรา 200 บาท เพื่อเปลี่ยนกุญแจตู้ใหม่
  * ทั้งนี้ห้องสมุดไม่รับผิดชอบ หากมีการสูญหาย

 • ห้ามทิ้งกระเป๋าและสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ เกิน 1 วัน มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นเงิน 50 บาท

 • "บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล" กรุณาลงชื่อในสมุดที่โต๊ะทางเข้า - ออก ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่

 • โปรดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ หากจำเป็นต้องขอตรวจกระเป๋าหรือแฟ้มเอกสารก่อนออกจากห้องสมุด

      

 

ข้อปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุด

   

 1. ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมสิ่งพิมพ์
 2. โปรดแต่งกายสุภาพ เนื่องจากเป็นสถานศึกษา
 3. ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่น (หากต้องการ ติว / สัมมนากลุ่มย่อย ให้ใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 1)
 4. งดสูบบุหรี่
 5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และน้ำ/เครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาในห้องสมุด (สามารถฝากไว้ที่ตู้ล็อคเกอร์)
 6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 7. ใช้วัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำให้ฉีกขาด ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนหรือพับหน้าสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และความสะอาดในห้องสมุด
 8. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด

 

การใช้และเก็บเล่มสิ่งพิมพ์

 

 • หนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เมื่อใช้เสร็จแล้ว โปรดวางไว้ที่รถเข็นซึ่งห้องสมุดจัดไว้ให้ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการบันทึกสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ ก่อนเก็บขึ้นชั้นให้เอง)

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ภายในห้องสมุด

 

 • สามารถใช้บริการสายล็อคคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 3 โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง และเก็บคืนให้ (ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเอง)
  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

      

ประกาศ บทลงโทษผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ภายในห้องสมุด

ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
  - ยืมหนังสือได้ โดยใช้บัตรแสดงตนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หรือบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับชั้น
  - ยืมวารสารได้ โดยใช้บัตรยืมวารสารที่ออกให้โดยห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นกรณีพิเศษ (โดยปกติ ห้องสมุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีนโยบายให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุด)
  - ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ สัมมนากลุ่มย่อย ได้ที่ห้องสมุดชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

  บัตรแสดงตนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

  บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

   

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  - ยืมหนังสือได้ โดยใช้บัตรสมาชิกของหอสมุด บัตรแสดงตนของคณะนั้นๆ หรือบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับชั้น

บัตรสมาชิกของหอสมุดและคลังความรู้

 

 • บุคคลภายนอก
  - เข้าใช้ห้องสมุดได้
  - มีสิทธิใช้บริการถ่ายเอกสาร หรือยืมสิ่งพิมพ์โดยผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

การขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด :

รับทำและจ่ายบัตรสมาชิก : 08.30-16.30 น.

การทำบัตรสมาชิกใหม่

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

 • รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 2 รูป (สำหรับระเบียนสมาชิก และการทำบัตรยืมวารสารของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
 • สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (หน้า-หลัง) หรือ หนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

นักศึกษาปริญญาโท/เอก คณะวิทยาศาสตร์

 • รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 2 รูป (สำหรับระเบียนสมาชิก และการทำบัตรยืมวารสารของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
 • สำเนาบัตรนักศึกษา (หน้า-หลัง)
 • เอกสารแสดงหลักฐานการลงทะเบียน

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ และ นศ.แพทย์ ปี 2

 • รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรนักศึกษา (หน้า-หลัง)
 • แจ้งสาขาที่เลือกเรียนและที่อยู่ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

 • รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 2 รูป
 • บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุณาติดต่อ คุณปทิตา โทร. 0-2201-5290)
 • ค่าประกันหนังสือ 2,000 บาท (จะคืนให้เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

การต่ออายุบัตรสมาชิก
(สำหรับผู้มีบัตรแล้ว หรือนักศึกษาปริญญาตรีปี 2 ที่มาจากศาลายา)

 • สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หากต้องการทำบัตรยืมวารสารเพิ่มเติม (ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อน) ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมเขียนรายละเอียดหลังรูป ได้แก่
  ชื่อ-สกุล สาขา ชั้นปี (สำหรับนักศึกษา) / ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน (สำหรับบุคลากร)
 • นักศึกษาแสดงเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน

หมายเหตุ :

 • ต่ออายุบัตรสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นภาคการศึกษา (มิถุนายน และพฤศจิกายนของทุกปี)
 • กรณีบัตรยืมวารสารหาย นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมค่าธรรมเนียม 30 บาท ติดต่อรับบัตรได้หลังจากวันยื่นเรื่องขอทำบัตร 1 สัปดาห์
 • สำหรับศิษย์เก่า ต่ออายุบัตรทุกปี

 

ระเบียบปฏิบัติในการยืมสิ่งพิมพ์ :

ประเภทสมาชิก

ประเภทสิ่งพิมพ์

ระยะเวลา

เล่ม

ค่าปรับ / วัน

อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

หนังสือทั่วไป 20 วัน 20 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 วัน 30 บาท
วารสาร 3 วัน 5 บาท
วิทยานิพนธ์ สำรอง 1 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท
ทั่วไป 3 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท

นักศึกษา ป.โท/เอก

หนังสือทั่วไป 15 วัน 15 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 วัน 30 บาท
วารสาร 3 วัน 5 บาท
วิทยานิพนธ์ สำรอง 1 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท
ทั่วไป 3 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท

พนักงานชั่วคราว นักศึกษา ป.ตรี

หนังสือทั่วไป 10 วัน 10 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 วัน 30 บาท
วารสาร 3 วัน 5 บาท
วิทยานิพนธ์ สำรอง 1 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท
ทั่วไป 3 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือทั่วไป 1 สัปดาห์ 5 5 บาท
หนังสือสำรอง 2 วัน 30 บาท
วารสาร 3 วัน 5 บาท
วิทยานิพนธ์ สำรอง 1 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท
ทั่วไป 3 วัน / ไม่เกิน 5 เล่ม 30 บาท

 

แผ่น CD และเทปเสียง ที่มากับหนังสือ

ให้ยืมออกไปพร้อมกับหนังสือ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหนังสือ คือ

 • ให้ยืมและคืนพร้อมกับหนังสือ ที่ประกอบ CD หรือเทปเสียงนั้นๆ โดยอิงตามกำหนดส่งของหนังสือนั้นๆ

สิ่งพิมพ์ที่ไม่ติดแถบบาร์โค้ด

ได้แก่สิ่งพิมพ์ที่ได้รับบริจาค และสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ ยืมได้เฉพาะสมาชิกที่เป็นบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น (โดยใช้บัตรสมาชิกที่เป็นรูปเล่มของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน

หมายเหตุ :

 • จำนวนเล่มที่มีสิทธิยืม เป็นการนับรวมทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การยืมวารสารจะสามารถยืมได้เฉพาะผู้มีบัตรยืมวารสารเท่านั้น
 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์จะสามารถยืมได้เฉพาะห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขเท่านั้น

การยืมต่อ :

 • สามารถให้ยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง (ยกเว้นมีผู้อื่นต้องการใช้หนังสือนั้น และขอจองหนังสือต่อ)
 • รับต่อหนังสือทางโทรศัพท์ โดยแจ้งหมายเลขบาร์โค้ดของบัตรสมาชิก และชื่อหนังสือที่ต้องการต่อ
 • ไม่อนุญาตให้ยืมต่อในกรณีที่มีค่าปรับค้างชำระ ต้องนำหนังสือมาคืนเพื่อเสียค่าปรับก่อน จึงจะยืมต่อได้
 • ยืมต่อด้วยตัวเองทางออนไลน์ ได้ที่ https://library.mahidol.ac.th/patroninfo

 

การยืมสิ่งพิมพ์ ระหว่างปิดภาคปลาย

นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์

 • นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา
 • ยกเว้นนักศึกษาที่สอบแก้ตัว อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์ได้ แต่จะต้องนำส่งอย่างช้าที่สุดภายในวันสุดท้ายของกำหนดสอบแก้ตัว มิฉะนั้น จะหักเงินประกันค่าของเสียหาย

 

บริการของห้องสมุด :

(ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "อัตราค่าปรับและค่าบริการวิชาการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553)

 

บริการ โทร ติดต่อ

บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์

02-201-5714 บุญญาวดี / เฉลิมพันธุ์

บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด / บริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดภายในมหิดล (Book Delivery)

02-201-5715 บุญญาวดี

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร

02-201-5717 ณิชดาภา

บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า

02-201-5718 ครรชิต

บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด

02-201-5721 อภิชัย / รัตน์ชนก
อีเมล์ห้องสมุด : lisc@mahidol.ac.th

อัตราค่าบริการ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ :

ประกาศกองเทคโนโลยีสารสนเทศ :