SC Internet
MU Internet

มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
แหล่งสื่อความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุน ทั้งทางวิชาการและความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป
ตาม โครงการพัฒนาความรู้ระดับอุดมศึกษา University Education ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยากาศภายในงานพิธีมอบ SET Corner
โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548 เวลา 15.30-16.30 น.

[ เทปวิดีทัศน์ ] || [ ภาพถ่าย ]


รายชื่อหนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ที่ให้บริการ จำนวนกว่า 300 รายการ (ปีพิมพ์ 2547-ปัจจุบัน)
พร้อมบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลตลาดทุน จากแผ่น CD และ Internet


 1. เงินทองต้องใส่ใจ
 2. รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
 3. รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
 4. รู้เก็บ รู้ใช้
 5. สวนสัตว์ออมสิน
 6. หมูอู๊ดอี๊ดกับกระปุกกายสิทธิ์
 7. อุ่นไอรัก...เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว / พท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
 8. ออมก่อนรวยกว่า : ฉบับพิเศษสำหรับตลาดหลักทรัพย์
 9. อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสระภาพทางการเงิน : ล. 1 รู้จักแผนที่นำทาง
 10. อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสระภาพทางการเงิน : ล. 2 รู้จักตัวเอง
 11. อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสระภาพทางการเงิน : ล. 3 รู้จักเครื่องมือ
 12. อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสระภาพทางการเงิน : ล. 4 รู้จังหวะลงทุน
 13. จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าไม่ขอข้าวขอแกง
 14. รักวุ่น ๆ หุ้นออนไลน์
 15. บันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่
 16. ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี
 17. ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 18. จัดทัพลงทุน
 19. Mai Stock Focus
 20. เปิดประตูสู่ .. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
 21. สำรวจโลกการเงิน
 22. การลงทุนในตราสารหนี้
 23. กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
 24. หุ้นกู้
 25. วิถีแห่งเซียน : หุ้นห่านทองคำ
 26. เศรษฐศาสตร์หารสอง
 27. นักลงทุนผู้ชาญฉลาด
 28. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 29. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 30. การเดินทางแห่งชีวิต : 30 ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 1. ก่อร่างสร้างกิจการ
 2. โตแล้วแบ่งกันรวย
 3. พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 4. 60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ
 5. เกาะติดกระดาน mai
 6. คัมภีร์เศรษฐี mai
(mai = ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) )
 1. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 (ป.1-3)
 2. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 (ป.4-6)
 3. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่3 (ม.1-3)
 4. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่4 (ม.4-6)
 5. เงินทองของมีค่า คู่มือครูผู้สอน : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ป.1-6)
 6. เงินทองของมีค่า คู่มือครูผู้สอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
 7. เงินทองของมีค่า คู่มือครูผู้สอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
 8. การเงินธุรกิจ = Corporate finance
 9. การลงทุนในกองทุน = Mutual funds, private funds, provident funds
 10. การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investment
 11. การลงทุนในตราสารทุน = Equity investments
 12. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments
 13. การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments
 14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
 15. การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis
 16. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative methods
 17. การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ = Analysis of derivatives
 18. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
 19. กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย
 20. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน = Financial information and analysis
 21. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน = Introduction to equity
 22. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to derivatives
 23. จรรยาบรรณสมาชิก
 24. ตลาดหุ้นในประเทศไทย
 25. ทฤษฎีตลาดทุน = Capital market theory
 26. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน
 27. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ = Single license
 28. แนวทางการตรวจสอบภายใน
 29. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
 30. วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย SETSMART
 31. เศรษฐศาสตร์ = Economics
 1. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 2. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
 3. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับบริษัทสมาชิก การซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
 4. บทสรุปมาตรฐานการบัญชี : สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท (2548) = The concise Thai Accounting Standards for chief executives, audit committees and boards of directors (2005)
 5. Guidance for directors on internal control
 6. Rules of the Stock Exchange of Thailand : governing listed company on the Stock Exchange of Thailand and The Market for Alternative Investment
 7. Rules of the Stock Exchange of Thailand : governing members, trading of securities, clearing house, securities depository center and securities registrar
 1. วารสารตลาดหลักทรัพย์ [ISSN 0859-7871]
 2. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ [ISSN 0125-3689]
 3. Global Sasin [ISSN 1905-0178]
 4. Money and Wealth (M&W) [ISSN 1685-7755]
 5. Money and Wealth (M&W) ฉบับ Style
 6. Monthly Review
 7. SET Newsletter [ISSN 1513-0487]
 8. กระปุกข่าว
  CDs
 1. ครบเครื่องเรื่อง ก.ล.ต. ตอน " Employee's choice " โอกาสสร้างเงินออมที่คุณเลือกได้
 2. ความรู้สู่ผู้ลงทุนเรื่องการวิเคราะห์หุ้นจอง / KIM ENG Securities (Thailand) Public Company Limited
 3. ซีดีการประเมินมูลค่าและตราสารหนี้
 4. ซีดีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
 5. ซีดีเงินทองต้องใส่ใจ
 6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์
 8. รายงานประจำปี 04 / บริษัท ยูไนเต็ดคอมมิวนิเคชั่น อินตรัสทรี่ จำกัด(มหาชน)
 9. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 10. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
 11. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 12. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 13. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 14. รายงานประจำปี 2547 : A DECADE of growing accomplishments 10 years
  / บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
 15. ลงทุนอย่างไรให้มีความสุข / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา JF จำกัด(มหาชน)
 16. ออมดี ชีวิตมีสุข กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 17. Annual Report 2003 / Krungthai Card Public Company Limited
 18. SET Smart : บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (บริการ card สำหรับ login ผ่านอินเตอร์เน็ต)
 19. รายงานประจำปี 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20. รายงานประจำปี 2548 ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 21. รายงานประจำปี 2548 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 22. รายงานประจำปี 2548 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 23. รายงานประจำปี 2548 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 24. Annual Report 2005 CVD Entertainment Public Company Limited
 25. การลงทุนในกองทุนรวม =Investing in mutual fund
 26. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน = Fundamental analysis
 27. ครบเครื่องเรื่อง ก.ล.ต. ตอน “Employee’s choice” โอกาสสร้างเงินออมที่คุณเลือกได้
 28. ความรู้สู่ผู้ลงทุนเรื่องการวิเคราะห์หุ้นจอง / KIM ENG Securities (Thailand) Public Company Limited
 29. ซีดีการประเมินมูลค่าและตราสารหนี้
 30. ซีดีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
 31. ซีดีเงินทองต้องใส่ใจ
 32. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 33. บริหารพอร์ต : การบริหารพอร์ตการลงทุน
 34. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์
 35. รายงานประจำปี 04 / บริษัท ยูไนเต็ดคอมมิวนิเคชั่น อินตรัสทรี่ จำกัด(มหาชน)
 36. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 37. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
 38. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 39. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 40. รายงานประจำปี 2547 / บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 41. รายงานประจำปี 2547 : A DECADE of growing accomplishments 10 years / บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
 42. รายงานประจำปี 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 43. รายงานประจำปี 2548 ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 44. รายงานประจำปี 2548 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 45. รายงานประจำปี 2548 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 46. รายงานประจำปี 2548 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 47. ลงทุนอย่างไรให้มีความสุข / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา JF จำกัด(มหาชน
 48. สื่อประกอบการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินทองของมีค่า ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) : วีระพล บดีรัฐ
 49. สื่อประกอบการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินทองของมีค่า ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) : วีระพล บดีรัฐ
 50. สื่อประกอบการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) : กรุณา อักษราวุธ
 51. สื่อประกอบการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) : อนิศา เซ็นนันท์
 52. ออมดี ชีวิตมีสุข กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 53. Annual Report 2003 / Krungthai Card Public Company Limited
 54. Annual Report 2005 CVD Entertainment Public Company Limited
 55. SET Smart Card บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์  รายงานประจำปี และสิ่งพิมพ์ของบริษัท / องค์กรต่างๆ (148 รายการ)
 1. ข้อมูลสถิติซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2546 (Fact Book 2004) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ข้อมูลสถิติซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 4. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) GS Yuasa Corporation และ GS Yuasa International ,Ltd
 5. บริษัทธรรมภิบาลดีเด่น ประจำปี 2547 สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ International Research Corporation Public Co,Ltd
 6. แบบรายงานประจำปี 2548 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
 7. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
 9. รายงานประจำปี 2541 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
 10. รายงานประจำปี 2546 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด(มหาชน)
 11. รายงานประจำปี 2546 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 12. รายงานประจำปี 2546 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)
 13. รายงานประจำปี 2546 บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 14. รายงานประจำปี 2546 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
 15. รายงานประจำปี 2547 กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
 16. รายงานประจำปี 2547 ธนาคารเอเชีย จำกัด(มหาชน)
 17. รายงานประจำปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 18. รายงานประจำปี 2547 บมจ. สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง
 19. รายงานประจำปี 2547 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
 20. รายงานประจำปี 2547 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
 21. รายงานประจำปี 2547 บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 22. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 23. รายงานประจำปี 2547 บริษัท แชง-กรีลาโฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
 24. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ซาฟารีเวิล์ด จำกัด(มหาชน)
 25. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
 26. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน)
 27. รายงานประจำปี 2547 บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)
 28. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ไดอาน่า ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ จำกัด(มหาชน)
 29. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
 30. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
 31. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 32. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
 33. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
 34. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 35. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
 36. รายงานประจำปี 2547 บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
 37. รายงานประจำปี 2547 บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
 38. รายงานประจำปี 2547 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)
 39. รายงานประจำปี 2547 บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)
 40. รายงานประจำปี 2547 บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
 41. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)
 42. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 43. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 44. รายงานประจำปี 2547 บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด(มหาชน)
 45. รายงานประจำปี 2547 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด(มหาชน)
 46. รายงานประจำปี 2547 บริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน)
 47. รายงานประจำปี 2547 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 48. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 49. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
 50. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โฟคัสเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 51. รายงานประจำปี 2004 บริษัท มีเดียออฟมีเดีย จำกัด(มหาชน)
 52. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
 53. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
 54. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 55. รายงานประจำปี 2547 บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 56. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
 57. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด(มหาชน)
 58. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ลากูน่ารีสอร์ทแอนด์ โฮเท็ล จำกัด(มหาชน)
 59. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)
 60. รายงานประจำปี 2547 บริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน)
 61. รายงานประจำปี 2547 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
 62. รายงานประจำปี 2547 บริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 63. รายงานประจำปี 2547 บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)
 64. รายงานประจำปี 2547 บริษัท สัมมากร จำกัด(มหาชน)
 65. รายงานประจำปี 2547 บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 66. รายงานประจำปี 2547 บริษัท หลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด(มหาชน)
 67. รายงานประจำปี 2547 บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)
 68. รายงานประจำปี 2547 บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด(มหาชน)
 69. รายงานประจำปี 2547 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 70. รายงานประจำปี 2547 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 71. รายงานประจำปี 2547 บริษัท เอส แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
 72. รายงานประจำปี 2547 บริษัท แอลพีเอ็นดีเวลลอป-เมนต์ จำกัด(มหาชน)
 73. รายงานประจำปี 2547 บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 74. รายงานประจำปี 2547 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 75. รายงานประจำปี 2547 C.I. Group Public Company Limited
 76. รายงานประจำปี 2547 Kang Yong Electric Public Company Limited
 77. รายงานประจำปี 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 78. รายงานประจำปี 2548 เทเวศประกันภัย
 79. รายงานประจำปี 2548 ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 80. รายงานประจำปี 2548 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 81. รายงานประจำปี 2548 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 82. รายงานประจำปี 2548 บมจ. สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง
 83. รายงานประจำปี 2548 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 84. รายงานประจำปี 2548 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
 85. รายงานประจำปี 2548 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 86. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 87. รายงานประจำปี 2548 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 88. รายงานประจำปี 2548 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
 89. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
 90. รายงานประจำปี 2548 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 91. รายงานประจำปี 2548 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 92. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 93. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)
 94. รายงานประจำปี 2548 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 95. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 96. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ไทย โอ. พี. พี. จำกัด (มหาชน)
 97. รายงานประจำปี 2548 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 98. รายงานประจำปี 2548 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 99. รายงานประจำปี 2548 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 100. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ไพลอน จำกัด(มหาชน)
 101. รายงานประจำปี 2548 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
 102. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
 103. รายงานประจำปี 2548 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
 104. รายงานประจำปี 2548 บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
 105. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สยามทูยู จำกัด (มหาชน) / Annual Report 2005 Siam2 You Public Company Limited
 106. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สยามพาณิชย์ลีสชิ่ง จำกัด(มหาชน)
 107. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
 108. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)
 109. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 110. รายงานประจำปี 2548 บริษัท สัมมากร จำกัด(มหาชน)
 111. รายงานประจำปี 2548 บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 112. รายงานประจำปี 2548 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
 113. รายงานประจำปี 2548 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 114. รายงานประจำปี 2548 บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 115. รายงานประจำปี 2548 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
 116. รายงานประจำปี 2548 บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด(มหาชน)
 117. รายงานประจำปี 2548 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 118. รายงานประจำปี 2548 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด(มหาชน) บมจ.363
 119. รายงานประจำปี 2549 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
 120. รายงานประจำปี 2549 บริษัท สัมมากร จำกัด(มหาชน)
 121. รายงานประจำปี 2549 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 122. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 123. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
 124. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)
 125. เอกสารแนบ 5 (เพิ่มเติม) งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2546 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547
 126. Annual Report 2002 The stock exchange of Thailand
 127. Annual Report 2003 Thai Wah Food Products Public Company Limited
 128. Annual Report 2003 The investment Hub The stock exchange of Thailand
 129. Annual Report 2004 KIM ENG Securities (Thailand)Public Company Ltd.
 130. Annual Report 2004 Thai OPP Public Company Limited
 131. Annual Report 2004 The Oriental Hotel (Thailand)
 132. Annual Report 2004 The stock exchange of Thailand
 133. Annual Report 2004 Quality House Public Company Limited
 134. Annual Report 2004 Thai Airways International Public Company Limited
 135. Aromatics 2004 : balancing act The Aromatics(Thailand) Public Company Limited
 136. Annual Report 2005 Bangkok Bank Public Company Limited
 137. Annual Report 2005 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
 138. Annual Report 2005 Finansa Plc.
 139. Annual Report 2005 Lanna Resources Public Company Limited
 140. Annual Report 2005 Phatra Securities Public Company Limited
 141. Annual Report 2005 The Stock Exchange of Thailand
 142. Thailand Futures Exchange 28 April 2006
 143. BJC Annual Report 2004 Berli Jucker Public Company Limited
 144. Fact Book 2002 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 145. Report on corporate governance The stock exchange of Thailand
 146. SET Invester guide The stock exchange of Thailand
 147. SET Invester guide 2004 The stock exchange of Thailand
 148. The True Story Annual Report 2004 True Corporation Public Company Limited
   


ติอต่อขอยืมตัวเล่มได้ที่ เคาน์เตอร์บริการให้ยืม-รับคืน โทร. 02-201-5714 (บุญญาวดี พงษ์ศิลา)
สอบถามรายละเอียดหรือแนะนำหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ โทร. 02-201-5711 (ศรีรมย์ คู้ลู้)
e-mail : lisc@mahidol.ac.th


[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] มุมความรู้ตลาดทุน

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2550
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล