ไทย  english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » รายชื่อบุคลากร

รายชื่อบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 
 

1. ดร.ระพี บุญเปลื้อง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ


rapee.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5005

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

 
 
 

2.ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ)

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ruchareka.wit@mahidol.ac.th / โทร. 0 2441 9741

ประวัติและผลงาน

 
 
 

3. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
varasaya.soo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5725

ประวัติและผลงาน

 
 

4. นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด


บรรณารักษ์

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
sompop.san@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5717

ประวัติและผลงาน

 
 
 

5. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
apichai.ara@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5716

ประวัติและผลงาน

 
 
 

6. นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย


นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cherdchan.rat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5890

ประวัติและผลงาน

 
 
 
 

7. นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎธนบุรี
pichit.lee@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726

ประวัติและผลงาน

 
 

8. นายครรชิต บุญเรือง
หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  


บรรณารักษ์

วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
kanchit.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5718

ประวัติและผลงาน

 
 
 

9. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์


บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
kanokporn.ngm@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5711

ประวัติและผลงาน

 
 
 

10. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์


บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chalermpan.tat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726, 5714

ประวัติและผลงาน

 
 
 

11. นายพิทวัส ดาราทิพย์


บรรณารักษ์

ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร.

ประวัติและผลงาน

 
 
 

12. นายสรวง อุดมวรภัณฑ์


นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
suang.udo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5727

ประวัติและผลงาน

 
 
 
 

13. นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
piyanan.jum@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726

ประวัติและผลงาน

 
 
 

14. นางสาวนุชสรา บุญครอง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
nootsara.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5893

ประวัติและผลงาน

 
 
 

15. นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร


นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
arisara.che@mahidol.ac.thโทร. 0 2201 5892

ประวัติและผลงาน

 
 
 

16. นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก


นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
amaruta.pru@mahidol.ac.th โทร. 0 2201 5719, 5716

ประวัติและผลงาน

 
 
 

17. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา


ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
bunyawadee.pon@mahidol.ac.th /โทร. 0 2201 5714, 5715

ประวัติและผลงาน

 
 
 

18. นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร


ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
กำลังศึกษาต่อหลักสูตร ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
duangporn.pro@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5720

ประวัติและผลงาน

 
 
 

19. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ


ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา), สถาบันราชภัฎนครปฐม
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ratchanok.yod@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5721

ประวัติและผลงาน

 
 
 

20. นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
supukjira.won@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5710

ประวัติและผลงาน

 
 
 

21. นางสาวสุภร ผลโพธิ์


ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
suporn.pop@mahidol.ac.th /โทร. 0 2201 5710

 
 
 

22. นางศิริพร เพลินพนา


พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
siriporn.ple@mahidol.ac.th /โทร. 0 2201 5724