ไทย english   

ณิชดาภา อัจฉริยสุชา

 

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2559)
ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :
 
ชื่อ-สกุล นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา
(Nichadapa Achariyasuja)

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
   
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P203 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2201 5717
  e-mail : nichadapa.ach@mahidol.ac.th
     
การศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
  อ.ม.   (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  1.1 ติดต่อประสานงานกับผู้มาบริจาคสิ่งพิมพ์และรับเรื่องผู้มาติดต่อขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ (ทางโทรศัพท์, อีเมล์, จดหมาย, Facebook ฯลฯ)
  1.2 คัดเลือกสิ่งพิมพ์ (ประเภทหนังสือ) ที่ได้รับบริจาคซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการเรียนการสอนของคณะเพื่อนำไปให้บริการในห้องสมุด หรือเพื่อบริจาคต่อให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลน
  1.3 สรุปรายชื่อจำนวนสิ่งพิมพ์พร้อมเตรียมตัวเล่มเพื่อบริจาคต่อให้แก่ห้องสมุดหรือสถาบันการศึกษา
  1.4 ร่วมดูแลรับผิดชอบ โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขลงในเพจ https://www.facebook.com/StangDonation และส่งข้อมูลกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้แก่เว็บมาสเตอร์เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลลงใน http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/
  1.5 สรุปสถิติประจำเดือนของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (สิ่งพิมพ์บริจาคประเภทหนังสือ)
  2.1 ติดต่อขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์จากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
  2.2 รับบริจาคหนังสือจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
  2.3 จัดพิมพ์รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับประจำวัน และบันทึกสถิติแยกตามประเภทของสิ่งพิมพ์
  2.4 คัดเลือกสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสิ่งพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยของคณะ พร้อมตรวจความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูล Mahidol Library Catalog ก่อนส่งให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศดำเนินการต่อไป
3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
  3.1 เพิ่มเติมระเบียนฉบับ (Item Record) ของวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัยลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
  3.2 วิเคราะห์ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ Collection พิเศษ ลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยกำหนดเลขหมู่และหัวเรื่องในระบบ LC เพื่อเตรียมสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ดร.สตางค์ มงคลสุข
4. งานโครงการร้านจำหน่ายหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  4.1 ติดต่อประสานงานการรับฝากจำหน่ายหนังสือ
  4.2 จัดเตรียมข้อมูลรายการหนังสือที่จำหน่ายหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง รวมถึงปรับปรุงข้อมูล/แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือที่จำหน่ายให้มีความทันสมัย เพื่อส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนหน้าเว็บเพจร้านจำหน่ายหนังสือ
  4.3 จัดทำบัญชีการเงินสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน
  4.4 จัดทำสถิติการดำเนินงานร้านจำหน่ายหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขประจำเดือน
5. งานบริการห้องสมุด และงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.1 ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งในเวลาและนอกเวลาตามตารางเวรที่กำหนด
  5.2 ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาทางวิชาชีพที่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.3 คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อหนังสือ (ส่วนหนังสืออ่านนอกเวลา)
  5.4 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ (ช่วงเดือนก.พ. ของทุกปี)
  5.5 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามวันสำคัญของประเพณีไทย และกิจกรรมพิเศษต่างๆของคณะ ที่คณะได้จัดขึ้นตามวาระ
   
   
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
Oral Presentation : นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บทความเรื่อง "10-Year's Experience of Stang Mongkolsuk Donation Center " ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL XVI) (12 มิ.ย. 58)
   
Speaker : บรรยายหัวข้อ "1 ทศวรรษสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" (11 ส.ค. 58)
 
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559