ไทย english   

พิทวัส ดาราทิพย์

 

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2560)
ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :
 

ชื่อ-สกุล

นายพิทวัส ดาราทิพย์ (Pittawat Darathip)

ตำแหน่ง :

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

e-mail :

 

การศึกษา :

ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์