ไทย english   

เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

 

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปี 2557)
ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :
     

ชื่อ-สกุล

นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)

ตำแหน่ง :

นักเอกสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5890
e-mail : cherdchan.rat@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
 

1. งานบริหาร

 

1.1 รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน การรวบรวมผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลทำเนียบบุคลากร และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.2 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยสารสนเทศงานวิจัย
1.3 รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานวารสาร บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด และศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1.4 รับผิดชอบ กำกับ และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

2. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย

 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้น จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมจำแนกผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจำแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน จำแนกตามรายชื่อคณาจารย์ พร้อมจัดทำเป็นรายงานและจัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับทำกราฟเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

2.2 ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นสารสนเทศเพื่อบริการ เช่น สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานค่า Journal Impact Factor และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ/สถาบันอื่นๆ และฝึกสอนผู้ร่วมงานในการสืบค้น

 

2.3 รวบรวม จัดทำสถิติการใช้วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์งานสารสนเทศฯ (download full-text HTML, PDF)

3. งานพัฒนาเว็บไซต์

 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม ได้แก่ SC Internet ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของคณะ และ SC Intranet เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

3.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านข้อมูล (web content manager) ตรวจสอบ ดูแลเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อการบริการสารสนเทศ บริการวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด

 

3.3 ประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ในระดับภาควิชา / หน่วยงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง domain ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้ในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าจากฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และวารสารฉบับพิมพ์ ตามตารางเวรที่กำหนดในเวลาทำการ (08.00-16.30 น.) และนอกเวลา (16.00-19.30 น.) โดยดูแลความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้บริการ
4.2 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2554
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2553
 ใบงานที่ 1
 ใบงานที่ 2
 ใบงานที่ 3
 ใบงานที่ 4 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2552-2555 ของ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ