ไทย english   

วริตฒาฆ์ ฟองโหย

 

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปี 2555)
ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :
     

ชื่อ-สกุล

นางสาววริตฒาฆ์ ฟองโหย (Warittha Fonghoi)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P203 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5717
e-mail :warittha.foh@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
     
   
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ของ วริตฒาฆ์ ฟองโหย