คณะสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

activity-10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ (The Health Literature, Library and Information Service Network-HeLLIS) จากประเทศศรีลังกา จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข