รายนามผู้บริจาค

บริษัท ไทยภิรมย์สตาร์ จำกัด

09 2560

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 บริษัท ไทยภิรมย์สตาร์ จำกัด ได้มอบนิตยสาร Happy+ จำนวน 500 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้

08 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ได้เดินทางมามอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางศูนย์รับบริจาคฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07 2560

วันนี้ (24 เมษายน 2560) นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมามอบหนังสือให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึงของรายวิชา จุฬาฯ ของเรา (Our CU)

พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน

06 2560

วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2560) พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมามอบหนังสือธรรมะและหนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวแทนจากบริษัท sharp manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด

05 2560

วันนี้ (29 มีนาคม 2560) ตัวแทนจากบริษัท sharp manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหนังสือเรียน นวนิยาย และนิตยสารเสริมความรู้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคต่อไป

ตัวแทนบุคลากรจากงานห้องสมุด Knowledge Station บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

04 2560

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตัวแทนบุคลากรจากงานห้องสมุด Knowledge Station บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)  ได้เดินทางมามอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ต่อไป

ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

03 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมามอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ต่อไป