คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club)

01 2560

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club) ได้กรุณามอบหนังสือ "พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน" จำนวน 200 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ต่อไป