บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02 2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้กรุณามอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชื่อ "Plastics Storyพลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัว" จำนวน 200 เล่ม และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 100 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคต่อไป